3. Влияние на териториалноустройствените планове върху съдържанието на правото на собственост върху земи

Териториалноустройствените планове (ТУП) не влияят върху съдържанието на обектите на правото на собственост, а върху конкретните субективни права и то по различен начин. Съобразно с изискванията на член 15 КРБ, се прави проект за всяко обществено място чрез устройствените планове и схеми.
Устройствени схеми – според степента си на конкретност на предвиждане се делят на:
Национална комплексна устройствена схема – най-обща, определя целите и начините за постигането им във взаимната им връзка и зависимост;
Районна устройствена схема – могат да бъдат и специални (уреждащи конкретен въпрос, например транспорта).
Устройствени планове – общи и подробни, които се намират в йерархична зависимост един спрямо друг. Представляват индивидуални административни актове, като някои са под формата на закон. Съдържат правила за еднократно приложение. Всички, с изключение на ПУП не подлежат на обжалване. Обжалване се допуска, само ако ПУП не е съобразен с общия устройствен план. ИАА определя конкретното предназначение на имота и начина на ползването му от собственика.
Член 119-123 ЗУТ – създаване, одобряване и изменение на устройствените схеми.
Член 124-133 ЗУТ - създаване, одобряване и изменение на устройствените планове.
Член 134-136 ЗУТ – изменение на приетите вече устройствени планове.
При несъобразяване с предвижданията на тези планове, в зависимост от вида и степента на нарушението, следват две групи санкции:
А/ връщане в границите, глоба, наказание лишаване от свобода до 3 години, задължително предписание за възстановяване на имота в предишен вид.
Б/….?