3. Отнемане в полза на държавата на вещи, свързани с административно нарушение

За извършени адм. Нарушения се налагат адм. Наказания. Заедно с тях обаче, в предвидените случаи в чл.20 и чл.21 от ЗАНН, могат да се потнемат вещи. Общите предпоставки за това са тези вещи да принадлежат на нарушителя и те да имат връзка с административното нарушение.
Възможни са следните случаи за отнемане на вещи:
1. вещи, които са послужили за извършване на адм. Нарушение, т.е. те са инструмент за неговото осъществяване. Например трионът при незаконна сеч, въдицата при незаконен риболов, пушката при незаконен лов и т.н.
Необходимо е адм. Нарушение да е извършено умишлено, следователно при непредпазливите деяния отнемане на вещи е недопустимо.
2. вещи, предмет на нарушението- притежанието на които е забранено. Правно и релевантно е тяхното количество, стойност, местоположение и т.н. Това е правно логично, защото след като вещта поначало е забранена, тя следва да бъде отнета.
3. отнемат се в полза и вещите, които са били предмет на нарушението. Те обаче следва да бъдат притежание на нарушителя и това да бъде предвидено в съответен закон.
4. отнемат се вещи, които са придобити в резултат на административно нарушение. Това е обосновато, тъй като те са резултат на незаконосъобразна дейност, т.е. противоправно деяние, което не може да бъде поощрявано от закона. Например придобита дървесна маса в резултат на незаконна сеч, убитият дивеч при незаконен лов.
Отнемането на вещи в тези 4 случая става независимо и съпътстващо адм. Наказание. Отнемането на вещи, както и адм. Наказание се извършва с наказателно постановление. Предмет на обжалване може да бъде само отнемане на вещите без да се оспорва наложената адм. Санкция. В случая наказателното постановление ще се обжалва само в частта, постановяваща отнемане на вещите.