3. Сключване на договора.

1. Сключване на договор.
При сключване на договор на първо място трябва да има предложение или оферта. Второто условие е приемането или акцента. Налице е съгласие, когато предложението се приеме. Чл.13 и чл.14 ЗЗД дават определение на правния режим на офертата, на акцента и как да познаем, че е постигнато съгласие.

Чл.13. Предложителят е обвързан с предложението до изтичането на срока, който е определен в него или е обикновено нужен според обстоятелствата, за да пристигне приемането.
Ако предложението бъде оттеглено, то няма действие, когато съобщението за оттеглянето му пристигне преди или най-късно едновременно с предложението.
При липса на срок за приемане, предложението, направено на присъствуващ, губи силата си, ако той не го приеме незабавно, а предложението, отправено до неприсъствуващ, губи силата си след изтичане на толкова време, колкото е обикновено нужно според обстоятелствата, за да пристигне приемането.
Приемането няма сила, ако съобщението за оттеглянето му стигне у предложителя преди или най-късно едновременно с него.
Ако от късно пристигналото приемане на предложението се вижда, че е било изпратено навреме, договорът се счита сключен, освен ако предложителят незабавно извести другата страна, че счита приемането за закъсняло.

Чл.14. Договорът се смята сключен в момента, в който приемането достигне у предложителя.
Ако след изпращане на приемането някоя от страните умре или изпадне в състояние, което е причина за поставяне под запрещение, договорът се смята сключен.
Договорът се смята сключен в мястото, където е направено предложението.

2. Правен режим на офертата
Определение – това е едностранно волеизявление, с което автора му заявява, че желае да сключи определен договор.
Офертата бива два вида: до точно определено лице; и публична /неограничен кръг лица /.
Форма на офертата – всички изисквания за договора важат и за офертата.
Съдържание на офертата – тя съдържа цялото съдържание на бъдещия договор: първа част – съществено съдържание – без това сделката не може; 2.част – несъществено съдържание –дели се на :
- естествено – правните последици , които възникват и без да са уговорени ;
- случайно – правните последици които ако не са уговорени , няма да възникнат.

Правни последици от офертата настъпват в момента, в който офертата достигне адресата си. Офертата има два вида действие:
1. Незадължително действие на офертата.
2. Обвързващо задължително действие на офертата.

При липсата на обвързващо действие офертата е отегляема, докато не бъде приета. При обвързващото действие веднъж направена за определен период от време офертата не може да бъде оттегляна. Относно периодът от време самия оферент трябва да посочи срока. Ако няма такъв вписан срок – това е времето, което е необходимо за да се запознаем с офертата. За да се постигне съгласие за сключване на договора е необходимо насрещното волеизявление. Приемането е волеизявление на адресата, с което изразява съгласие за сключването на договора. Трябва да има безусловно съгласие - “да“. Правни последици – когато волеизявлението стигне до автора на офертата е налице сключен договор.

Време и място за постигане на съгласие:
1. Сключване на договор между присъстващи – счита се за сключен, когато и двете лица се намират на едно и също място и възприемат волеизявлението в момента на извършване.
2. Сключване на договор между отсъстващи – лицата са на различни места, волеизявлението се приема след известен период от време. Тук имаме няколко момента:
- период - извършване на волеизявлението;
- момента на изпращане на волеизявлението;
- момента на получаване на волеизявлението;
- момент на узнаване за волеизявлението.

Договорът се счита за сключен от момента на получаване на волеизявлението при отсъстващи.
Чл.14(3) Договорът се смята сключен в мястото, където е направено предложението. Недостатъци: след изпращане и преди получаване на офертата, автора почине, това не се отразява на валидно сключения договор. Ако волеизявлението е изпратено навреме, но достигне по-късно, когато е изтекло обвързващото действие на офертата - оферанта избира дали да счита или не сделката за сключена.

<< Назад към Лекции по облигационно право