3. Застрахователи – правноорганизирани форми. Общи и специални изисквания към застрахователните организации

Зорг-ция – лице, което образува и управлява Зфонд, посредством набирането на Зпремии и сключването на Здоговори с застрахованите лица. При настъпването на предвидените в з-на или д-ра условия, то изплаща на оправомощените лица определени Зсуми. Притежава търговско качество. То е търговец по правно-организационната си форма. Зо може да бъде само АД или кооперация. ТЗ и З-на за кооп - намират приложение доколкото няма изрична регламентация в Кодекса на застраховането. Здейност в България може да се извършва от застрахователи със седалище в трета държава – не членка на ЕС, чрез клон, регистриран по ТЗ. Застрах. Дейност може да се осъществява от държава членка на ЕС при условията на правото на установяване свобода на предоставяне на услуги. Това право е налице при:
- извършване на Здейност от застр.л със седалище в държавата членка чрез клон, регистриран по ТЗ и получил разрешение за извършване на Здейност по чл.36 от Ззастр-нето.
- Застр. Дейност се извършва от застр-л със седалище в държавата членка, получил лиценз като чуждестранен застр-л по чл. 41 от ЗЗнето.
Има общи изисквания към Здейност на всички Зорг-ции:
1) ЗО може да извършва само Здейност, не и друг вид търг. д-ст. Предмета на Зд-ст е императивно определен. ЗО имат специална правоспособност.
2) З-л/ЗО може да сключва само видове з-ки, които са нормативно определени в приложение №1 на Кзаст-не.
3) З-л/ЗО не може да извършва едновременно животозастраховане и имуществено з-не, с изключение на застраховката „злополука” (тя е лична).
4) З-л неможе да участва като неограничено отговорен съдружник в друго търг. дружество.
5) ЗО притежава собствени средства при своето учредяване и по времето на своето съществуване да разполага с определени Зрезерви.
ЗО трябва да приеме три акта:
1) да създаде управленческа и организационна своя структура;
2) да изготви програма за дейността си за 3 годишен срок – тя трябва да се актуализира всяка година.
3) Да приеме правила за организация на оперативния капитал, който да включа правила за отчитане но отделните организационни звена (клонове и др.).
ЗО трябва да създаде и поддържа информ. система, която съдържа устав, книга на член-кооператорите, протоколите от заседанията на Общите събрания и органите на управление, счетоводна информация и актюерска информация (отразяваща методите и изходните данни за определяне на Зпремии, вноски, технически резерви, граници на неплатежоспособност) – с оглед контрола в/у Зо се изнася тази инф-ия.
Лицата, заемащи отговорни длъжности в ЗО:
- не трябва да са осъждани за престъпления от общ характер;
- трябва да притежават подходяща квалификация и опит;
- не трябва да са били членове на управителни или контролни органи на Търг.дружество, което е обявено в несъстоятелност и са останали с неудовлетворени кредитори.
Към общите резерви спадат резервните фондове. З АД образува резервен фонд, съобразно чл.246 от ТЗ. Той служи за покриване на загуби от дейността на АД. Набират се средства от отчисленията от печалбата на дружеството, от ажио (разликата м/у емисионната и номиналната ст-ст на акциите, от суми от допълнителни плащания на акционерите с/у предоставените им предимства (например привилегировани акции).
Взаимозастраховане на кооператорите – чл. 46 ЗКоопер. – набират се от отчисления от печалбата на кооперациите.
ЗО могат да създават др. резервни фондове ако това е предвидено в устава им:
- фонд за изплащане на дивиденти на з-ните лица;
- фонд за посрещане на колебанията в курса на цените, в които заст-ля е инвестирал.
Към техническите резерви спадат:
- запасен фонд резервен за изравняване на неблагоприятните отклонения в щетите, покрива се разликата м/у очакваното и действителното развитие на щетите. От запасния фонд се покриват негативните отклонения за плащане на по-високи Зсуми и обезщетения в сравнение с първоначално предвидените.
- резерв за предстоящи плащания – образува се изплащане през следващата финансова година на загуби, настъпили през изтеклата година, за задължения на з-ли, за които към приключване на календарната година, не е известен момента на плащане или точния размер, което не позволява ликвидация на щетите.
- пренос-премиен резерв – образува се като част от събраните през годината премии се прехвърлят за следващата година.
- математически резерв – образува се за посрещане на бъдещи плащания по з-ка „живот”, „женитба”, „детска застр-ка”, постоянна здравна з-ка”. Те са дългосрочни з-ки, резерва се натрупва. Съобразяват се с инфлационните процеси.
- резерв за неизтекли рискове – за покриване на рискове м/у края на дадена финансова година и датата, на която изтича даден Здоговор.
- капитализирана стойност на пенсиите – вкл. стойността на пенсиите, като з-ля се е задължил да плаща за в бъдеще за з-ка за пенсия или рента с капитализация.
Може да има др. технически резерви, одобрени от зам.председателя на КФН.
Начините и средствата за инвестиране на техническите резерви са изчерпателно законово закрепени:
- в ценни книжа приети за търговия на регулиран пазар.
- в ценни книжа, издадени или гарантирани от РБ, от държава-членка или трета държава или м/унар.организация, в която членува РБ или държава-членка.
- в облигации или акции, издадени от инвестиционни дружества.
- в земи, сгради.
- в депозити.
- във вземания към цеденти.
- във вземания, свързани с възстановяване на данъци.
Специални изисквания към ЗО:
І към ЗАД:
- в наименованието задължително трябва да има „застраховане” или негово производно на български или чужд език.
- минимален капитал е 4 млн.лева.
- капиталът (целия записан) трябва да е изцяло внесен към датата на подаване на заявлението за получаване на лиценз.
- акциите на ЗАД могат да са само поименни безналични акции с право на глас. Може да се издават и привилегировани акции.
- вноските на акционерите може да са само парични.
Лице, което пряко заедно с или чрез свързани лица придобие 10, 20, 33, 50 или повече от 50% от акциите на ЗАДследва да се уведоми зам. председателя на КФН.
ІІ към взаимноз-лна кооперация:
- в наименованието следва да се включи понятието „застраховане” или негово производно на български или чужд език. Не може да се включва името на член-кооператор.
- минималният брой член-кооператори е 500 ФЛица. Член-кооператор може да е само ФЛ, навършило 18 г. и да не е поставено под запрещение.
- за да стане едно лице член-кооператор, то трябва да сключи съответния вид застраховка с тази кооперация.
- членството в кооперацията се прекратява с прекратяването на Зправоотношение.
- вноските на член-кооператора могат да бъдат само парични.
- равноправно третиране на застрахованите лица – при един и същи вид з-ка трябва да се прилагат еднакви условия към з-ните лица (дължат се еднакви по размер суми /двупосочн/).
- кооперацията трябва да води отделен баланс за всеки вид з-ка, ако не е уговорено друго (тоест може да води един баланс).