38. Ипотека – понятие и същност.Съдържание на ипотечното право.

Ипотечното право е правна възможност на ипотечния кредитор да се удовлетвори по предпочитание от стойността на ипотечния недвижим имот, като осребри обектът на ипотеката в правно състояние в което , той се е намирал при учредяване на ипотеката.
Ипотечното право е акцесорно, неделимо и потестативно. По своето съдържание има едно правомощие – чрез публична продан на имота да се предизвикат съответните правни промени. Реализирането на ипотеката става винаги съдебно.
Ипотеката се учредява върху недвижими вещи. Възможни са и “мобилиарни ипотеки” , т.е.върху движими вещи.У нас такава ипотека е тази върху морските кораби по Кодекса за търговско мореплаване. Морската ипотека е винаги договорна.Не се предвиждат , дори са забранени законните морски ипотеки.
Ипотечния договор е в писмена форма с нотариална заверка на подписите.Ипотечния кредитор няма фактическа власт върху вещта.Той има право да изнесе ипотекирания имот на публична продан.