38. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване /ДДПО/ се осъщестява чрез участие във фондове за ДДПО, които се учредяват и управляват от лицензирани ПОД. Фондът се учредява с решение на ОС на ПОД. Едно ПОД може да учредява и управлява само един фонд за ДДПО. ПОД и фондът за ДДПО са отделни ЮЛ. Всяко ФЛ, навършило 16 години може доброволно да се осигурява или да бъде осигурявано във фонд за ДДПО. ДДПО е персонално /индивидуално/. Всяко осигурено лице във фонда има индивидуален осигурителен номер и ИОП. Участието във фонд за ДДПО започва от деня на сключване на осигурителния договор. Договорът за ДДПО урежда отношенията по допълнителното пенсионно осигуряване /ДПО/. Той се сключва между ПОД и осигуреното лице или осигурителя. Когато осигурителният договор е сключен между осигурител и ПОД той е в полза на осигуреното лице. В тези случаи при сключване на договора се изисква предварително писмено съгласие, от лицето, в чиято полза се сключва договорът. В осигурителният договор: 1) може да се ограничи правото на осигуреното лице да изтегли или да прехвърли внесените в негова полза за сметка на друг осигурител средства за ДДПО; 2) може да ограничи правото на осигуреното лице да прехвърли внесените в негова полза за сметка на РД/органите, които са осигурители средства.
Осигурителният договор е безсрочен и се сключва и подписва в толкова екземпляри, колкото са страните по него. При сключването на договора осигуреното лице, осигурителят или другия осигурител получава при поискване заверено копие от проверка на фонда за ДДПО, като действащ към датата на сключване на договора. Осигурителният договор не може да бъде прекратен едностранно от ПОД. От това правило има три изключения:
1. при смърт на осигуреното лице;
2. когато осигуреното лице по собствено желание премине в друг ПОД;
3. при еднократно изтегляне на цялата набрана сума по ИОП.
Под задължително създава общи резерви по реда на ТЗ. ПОД, който управлява фонд за ДДПО и изплаща пожизнени пенсии създава пенсионен резерв, с който се покрива изплащането на пенсиите на лицата, преживели по-дълго от предвидените актюерски разчети. Осигурителните вноски за ДДПО могат да бъдат месечни, за друг уговорен период, еднократни вноски могат да правят:
1. ФЛ за своя сметка;
2. РД, които са осигурители за своите Р/С;
3. органи, които са осигурители за държавни служители, за съдии, прокурори и т.н.;
4. възложители, които са осигурители за лицата, с които е сключен договор за възлагане на управление /контрол на ТД;
5. други осигурители ФЛ или ЮЛ в полза на трети лица.
Вноските на осигурителите се внасят по ИОП на осигуреното лице о се водят отделно от личните вноски и от вноските на другия осигурител на това лица.
Внасянето на осигурителните вноски от осигурителите не задължава осигуреното лице да прави вноски за своя сметка. ПОД събира такси и прави удръжки за управлението на фондовете по ДДПО, а именно:
1. еднократна встъпителна такса за откриване на ИОП, която такса не може да бъде повече от 10 лева;
2. удръжки като % за всяка осигурителна вноска, която може да бъде до 7%;
3. инвестиционна такса в размер до 10% от дохода, реализиран от инвестиране на средства.
При инвестиране на средствата на фонд за ДДПО не се прилагат изискванията за минимална доходност.
Пенсиите по ДДПО в зависимост от настъпилия ОСР могат да бъдат лични и наследствени. Личните пенсии могат да бъдат за старост или за инвалидност. Личната пенсия за старост може да бъде пожизнена или срочна по избор на осигуреното лице. Видът на личната пенсия за старост може да бъде пожизнена или срочна по избор на осигуреното лице. Видът на личната пенсия за старост трябва да бъде посочен в осигурителния договор сключен между осигуреното лице и ПОД. Правото на лична пенсия за старост възниква при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за ОСВ по чл.68 КСО. По желание на осигуреното лице фондът за ДДПО може да изплаща лична пенсия за старост до 5 години преди навършване на възраст за придобиване право на пенсия за ОСВ. Право на лична пенсия за инвалидност възниква от датата на инвалидизиране, посочена в решението на ТЕЛК/НЕЛК. Наследствените пенсии се отпускат при смърт на осигуреното лице във фонд ДДПО включително и когато лицето е получавало лична пенсия за старост/инвалидност от този фонд. Лицата, които имат право на наследствена пенсия се определят в Правилника за организацията и дейността на фонда за ДДПО.