38. Правен режим на кредитирането.

Кредитирането е втората основна дейност на банките. Чрез механизма на кредитирането временно свободни парични средства се насочват в икономиката и се постига стопански ефект. Основната правна форма на кредитирането е договорът за заем. И кредитирането има комплексен характер – частопавен и публичноправен режим. И спрямо кредитирането са установени императивни принципи в банковото законодателство, които трябва да се спазват:
→ плановост на кредитирането – всяка банка изготвя свой кредитен план за кредитната си дейност. Кредитирането е рискова банкова дейност и това налага нейното обмисляне и планиране. Банката не може да извършва неограничено кредитиране по отношение на броя на кредитите, субектите и общия размер на отпуснатите кредити.
→ принцип на кредитните ограничения – те се свърват с т.нар. големи експозиции и вътрешни кредити. Критерият е собственият капитал на банката и за кредитните ограничения се осъществява надзор от БНБ.
→ цел на кредитирането – всеки кредит се отпуска за конкретна цел, от която ависи и срокът, и лихвата на кредита. Банката проверява обусловеността и целесъобразността на кредита, като неизползването му за съответната цел е условие за предсрочната изискуемост на средствата.
→ срочност на кредита – така се определя изискуемостта на задължението. Сроковете могат да са различни, но задължително трябва да са уговорени в договора.
→ възвръщаемост на кредита – доколкото кредитополучателят се задължава да върне получените парични средства
→ лихвеност на кредита – банките не могат да отпускат безлихвени кредити, защото печелят от лихвите по кредитите и за да могат да плащат лихвите по влоговете. И тук важи принципът, че банките юридически не са обвързани с ОЛП, но икономически са зависими. Лихвите се заплащат като цена за ползване на средства. Конкретният размер се договаря като зависи от размера, срока, целта на кредита.
→ обезпеченост на кредита – обепечението се дава от самия кредитополучател под формата на ипотека, залог на стоки, като принципът е, че обепечението като стойност е по – голямо от размера на отпуснатия кредит. Някои правят разлика между обезпеченост и гарантираност
→ гарантираност – като под това разбират хипотезите, когато трето лице дава гаранция във връка с обезпечението на кредита, било то чре поръчителство или чрез имущество.
— Деления на кредитите
→ краткосрочни (до 1 година), които се използват най – вече за оборотни средства, средносрочни (от 1 до 5 години), които се използват и за закупуване на машини и дългосрочни (инвестиционни) – за повече от 5 години – за изграждане на производствени съоръжения или недвижими имоти.
→ в национална или друга валута
→ могат да бъдат отпуснати по общия режим на кредитиране на банката или могат да бъдат уговорени специални условия.
Всички банки имат правила за кредитната си дейност, въз основа на които се определят разходите по заемите, методите за изчисляване на лихвите, допълнителните задължения и други условия. Общите условия по влоговете и кредитите са достъпни за клиентите.