37. Особени залози.

1. Законен залог – заложното право не възниква от съглашение, а от фактически състав, който няма вида на сделка. Чл.15 Закон за арендата в земеделието - Арендодателят има право на търговски залог върху добивите от арендувания обект и привнесените вещи за обезпечаване на вземанията му по арендния договор за съответната година.
Заложното право обезпечава вземането на арендодателя за текущата година. Предмет на вземанията – добивите от арендувания имот и вещите за обработката му. Не е нужно договор, това е законово установено. Арендодателя може да реализира заложното си право извънсъдебно.

2. Закон за гражданското въздухоплаване – въздухоплавателното средство е движима вещ. Но особеното тук е, че въздухоплавателното средство не се залага чрез реален договор, а по този закон. Той предлага два елемента на фактическия състав:
- договор за залог – писмена форма с нотариална заверка на подписите;
- вписване в регистъра на въздухоплавателните средства.
Принудителното изпълнение става по общия ред – съдебния.

Друг вид особени залози няма в гражданското право /независимо какво пише в учебниците/!

Особени залози има в търговското право и залозите по Закон за особените залози. По този закон:
1. Предмет на залога по ЗОЗ – движими вещи /без кораби и въздухоплавателни средства/ вземания, съвкупности от движими вещи, респективно от вземания. По ЗЗД – съвкупности не могат да се залагат като такива: безналични ценни книжа; дялове в търговски дружества за които не са издадени акции; търговско предприятие; индустриална собственост; патенти; интелектуални права във връзка с нови сортове растения и породи животни.

2. Начин за възникване на заложното право по ЗОЗ – то възниква само като договор с определени изисквания и вписване /осигурява публичност/.Договорът трябва да е формален – писмена форма за действителност на особения залог. При залога на дялове в търговско дружество и залог на търговско предприятие – и нотариална заверка. По ЗОЗ залозите се вписват:
- На движими вещи и вземания – в централния регистър за особените залози;
- Във всички други случаи вписванията се извършват на 4 места:
а/ за безналични ценни книжа –в централния депозитар;
б/ дялове в търговски дружества – в търговския регистър по партидата на дружеството;
в/ индустриална собственост се вписва - в регистрите на Патентното ведомство на Република България.

Особеност на особените залози е, че заложното благо остава на разположение на залогодателя. Вещта не се предава. При особения залог на вземане, заложния кредитор не събира вземането. При залога на други блага залогодателят си получава правата. ЗОЗ е уреден да урежда преди всичко търговския оборот. Начинът за удовлетворение на кредитора при особените залози по ЗОЗ – винаги извънсъдебно / гл.VІІ и VІІІ ЗОЗ /.

Заложния кредитор с особен залог следва да впише в съответния регистър пристъпване към изпълнение. И без да му е необходим въобще изпълнителен лист, той продава предмета на залога, спазвайки определени правила.Те са
1. Заложния кредитор може да прибегне до държавна принуда, ако залогодателя му създава препятствия;
2. Няма правила за продажба – заложния кредитор определя начина за продажба. Той носи отговорност за причинени вреди на залогодателя или на друг заложен кредитор, ако продаде на по-ниска от вземането цена;
3. Сумата от продажбата постъпва по сметка на т.нар.депозитар – лице определено от заложния кредитор. Депозитаря прави разпределение и след това изплаща сумите на съответните заложни кредитори по реда на вписване на залозите.

Прекратяване на особените залози:
а/ чрез отказ – вписва се в съответния регистър;
б/ особения залог е срочен – заложното право възниква за срок от 5 год. С изтичане на 5 год. срок правото се погасява.
По ЗОЗ заложното право е акцесорно, т.е. то се погасява, ако се погаси главното вземане.

<< Назад към Лекции по облигационно право