37. Особени залози.

1.”Законен залог” – заложното право не възниква от съглашение , а от фактически състав , който няма вида на сделка.Чл.15 З-н за арендата в земеделието - Чл. 15. Арендодателят има право на търговски залог върху добивите от арендувания обект и привнесените вещи за обезпечаване на вземанията му по арендния договор за съответната година.
Заложното право обезпечава вземането на арендодателя за текущата година.Предмет на вземанията – добивите от арендувания имот и вещите за обработката му.Не е нужно договор , това е законово установено.Арендодателя може да реализира заложното си право извънсъдебно.
2.З-н за гражданското въздухоплаване – въздухоплавателното средство е движима вещ.Но особеното тук е , че въздухоплавателното средство не се залага чрез реален договор , а по този закон.Той предлага два елемента на фактическия състав: - договор за залог – писмена форма с нотариална заверка на подписите;- вписване в регистъра на въздухоплавателните средства.
Принудителното изпълнение става по общия ред – съдебния.
Друг вид особени залози няма в гражданското право / независимо какво пише в учебниците /.
Особени залози има в търговското право и залозите по З-н за особените залози.По този закон:
1.Предмет на залога по ЗОЗ– движими вещи / без кораби и въздухоплавателни средства / вземания , съвкупности от движими вещи , респективно от вземания.По ЗЗД – съвкупности не могат да се залагат като такива: безналични ценни книжа ; дялове в търговски дружества за които не са издадени акции ; търговско предприятие ; индустриална собственост ; патенти ; интелектуални права във връзка с нови сортове растения и породи животни.
2.Начин за възникване на заложното право по ЗОЗ – то възниква само като договор с определени изисквания и вписване / осигурява публичност /.Договорът трябва да е формален – писмена форма за действителност на особения залог.При залога на дялове в търговско дружество и залог на търговско предприятие – и нотариална заверка.По ЗОЗ залозите се вписват:
1.На движими вещи и вземания – в централния регистър за особените залози;
2.Във всички други случаи вписванията се извършват на 4 места:
а/за безналични ценни книжа –в централния депозитар;
б/дялове в търговски дружества – в търговския регистър по партидата на дружеството;
в/индустриална собственост се вписва - в регистрите на Патентното ведомство на Република България.
Особеност на особените залози е , че заложното благо остава на разположение на залогодателя. Вещта не се предава.При особения залог на вземане , заложния кредитор не събира вземането.При залога на други блага залогодателят си получава правата.ЗОЗ е уреден да урежда преди всичко търговския оборот.Начинът за удовлетворение на кредитора при особените залози по ЗОЗ – винаги извънсъдебно / гл.VІІ и VІІІ ЗОЗ /.
Заложния кредитор с особен залог следва да впише в съответния регистър пристъпване към изпълнение.И без да му е необходим въобще изпълнителен лист , той продава предмета на залога , спазвайки определени правила.Те са
1.Заложния кредитор може да прибегне до държавна принуда , ако залогодателя му създава препятствия;
2.Няма правила за продажба – заложния кредитор определя начина за продажба.Той носи отговорност за причинени вреди на залогодателя или на друг заложен кредитор , ако продаде на по – ниска от вземането цена;
3.Сумата от продажбата постъпва по сметка на т.нар.депозитар – лице определено от заложния кредитор.Депозитаря прави разпределение и след това изплаща сумите на съответните заложни кредитори по реда на вписване на залозите.
Прекратяване на особените залози:
а/ чрез отказ – вписва се в съответния регистър;
б/ особения залог е срочен – заложното право възниква за срок от 5 год.С изтичане на 5 год. срок правото се погасява.
По ЗОЗ заложното право е акцесорно , т.е. то се погасява , ако се погаси главното вземане.