36. Ликвидация на банките. Банкова несъстоятелност.

Прекратяване и ликвидация на банка. Следва да се прави разлика между 3 основни понятия: прекратяване, ликвидация и заличаване на банка. Прекратяването е юридически факт, с който се цели да се преустанови съществуването на банката като правен субект. След вземането на решения за доброволно или за принудително прекратяване, се слага край на активната дейност на банката и започва процедурата по ликвидирането й. Доброволно е прекратяването, което настъпва по волята на членовете на дружеството. Принудително е, когато то настъпва против волята на акционерите. Това става при отнемане на разрешението за извършване на банкова дейност от БНБ поради наличие на основания от ЗКИ. Ликвидацията на банка е правно уредено производство, в рамките на които се събират вземанията на банката, изпълняват се задълженията й и се разпределя остатъка между кредиторите и акционерите. След като приключи ликвидацията, банката се заличава от търговския регистър.

а)Доброволна ликвидация. Фактическият й състав включва решение на ОС на акционерите и предварително разрешение от БНБ. Такова разрешение се дава, ако Централната Банка установи, че съответната банка е платежоспособна и разполага с достатъчно ликвидни средства, за да изплати без отлагане своите задължения към вложителите и другите кредитори. Когато в процеса на ликвидацията ликвидаторът установи, че банката е неплатежоспособна, той предлага на ЦБ да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност. Към предложението ликвидаторът прилага документи, удостоверяващи състоянието на банката.

б) Принудителна ликвидация. Тя започва при наличие на основание за отнемане на лицензията на банката от БНБ. Основанията са: Банката не е започнала да извършва разрешената й банкова дейност до 12 месеца от издаване на разрешението; извършени са нарушения; Б е представила неверни сведения, които са послужили като основание за издаване на лицензията; отнема се лицензията на чуждестранна банка, която извършва банкова дейност на територията на страната чрез клон от компетентния орган в страната по седалището й. БНБ отправя искане за образуване на производство по ликвидация на определена банка. В искането се посочват само основанията въз основа на които е отнета лицензията, като се прилага и заверен препис от акта на ЦБ. Ако искането отговаря на изискванията, съдът образува производство за ликвидация на Б и назначава ликвидатор/и. До назначаването им Б се управлява от квестор. Ликвидацията се извършва по реда на ТЗ. Б в принудителна ликвидация може да бъде продадена като предприятие или да се влее в друга Б само с разрешение на ЦБ. ЦБ издава разрешение само ако задълженията на тази Б се поемат изцяло от придобиващата или поемащата Б. Процедурата по принудителна ликвидация протича при условие, че Б е платежоспособна. Ако в процеса на ликвидацията ликвидаторите констатират, че Б е неплатежоспособна, те са длъжни да информират БНБ и да посочат доказателства удостоверяващи неплатежоспособността. ЦБ е длъжна в този случай да отправи искане до ОС за започване на производството по несъстоятелност.2. Банкова несъстоятелност. Несъстоятелността е близка до ликвидацията т.к. и в двата случая Б се заличава като правен субект. В основата на банковата несъстоятелност стои неплатежоспособността на ТБ. За банковата несъстоятелност е установен специален режим. Обособяването на производството по несъстоятелност на Б в специален закон се обосновава с оглед особеностите на тяхната дейност. При несъстоятелността на Б има някои особености в следните насоки: производството по несъстоятелност може да се открие само по искане на БНБ; няма възможност за оздравяване на предприятието; не се създава съвет на кредиторите, синдикът се назначава от съда само от списъка на синдиците, утвърден от БНБ; редът за удовлетворяване на кредиторите е установен от ЗКИ, а не от ТЗ. Производството по несъстоятелност протича през няколко етапа. Задължителните законови предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност са следните: не изпълнява повече от 7 работни дни свое изискуемо парично задължение; общата стойност на задълженията й да надвишава общата стойност на нейните активи. Достатъчно е едно от основанията да бъде на лице, за да отнеме БНБ лицензията на Б и да поиска откриването на производство по несъстоятелност.