35. Спорове по пенсионното осигуряване

Основните правила относно споровете по пенсионното осигуряване – чл.117-120 КСО, субсидиарно се прилагат правилата на ЗАП и ЗВАС.
Едната страна на спора е заинтересованото лице. То има пряк и личен интерес от даденото обстоятелство. С обжалвания акт трябва да се признават или отказват права/ засягат законни интереси. Това е лицето, претендиращо право на пенсия от определен вид в определен размер.
Спрямо лицето може да има отказ за отпускане /неправилно определян/ неправилно изменение на пенсията.
Другата страна по спора е осигурителният орган – длъжностното лице, на което е възложено пенсионното осигуряване в ТП на НОИ. На този орган е възложено отпускане, изменение, осъвременяване, спиране на пенсията.
Предмет на споровете са правото на пенсия или размерът на пенсията.
Предмет на спора може да е материалното право на пенсия. Това е хипотеза, когато пенсионният орган не е уважил искане за отпускане на пенсията. Хипотезата е изключването на правото, когато не са субективно право, а се отпускат по преценка на определен държавен орган, са основава на обстоятелството, че те не се отпускат от пенсионния орган, чиито разпореждания могат да се обжалват по съдебен ред.
Спор, относно правото на пенсия ще е налице, когато е отказано отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст, т.к. осигуреното лице няма сбора от изисквания по чл.61/1/,/3/ единици. Лицето, обаче, твърди, че има изискуемия стаж от различни категории труд, които например са приравните към трета категория труд.
Тези спорове са относно самото право на пенсия. Свързани с правото на пенсия са и споровете за спиране/ прекратяване на пенсията. Там се засяга самото право/ упражняването му през определено време.
Може да възникне спор и относно размера на пенсията. Това са хипотези, когато не са оспорва наличието на право, а се спори за размер на дължимата от пенсионния орган пенсия. Такъв спор може да възникне при първоначално определяне на размера на отпуснатата пенсия, изменянето й, извършването на удръжки и т.н.
Доколкото и основанието, а и размерът на пенсията са точно определени в закона, то споровете са винаги спорове за правото. При решаването им се изхожда от принципа на законността, а не от този за целесъобразността. Споровете по пенсионното осигуряване са различни от споровете относно експертизата на трайната неработоспособност, която е елемент на основанието за отпускане на пенсията за инвалидност, а и за някои наследствени пенсии. Тези спорове не са правилни, а са вътрешно служебни, експертни оспорвания, т.к. са свързани с изясняване на здравното състояние, а не на правен въпрос. Решават се от по-горестоящ орган, т.е. НЕЛК.
Органите за решаване на спорове относно пенсиите и другите осигурителни плащания не могат да се произнасят по тези въпроси. КСО посочва административен ред за разглеждане на споровете по задължителното обществено осигуряване. Орган за разглеждането на спора е директорът на ТП на НОИ. Този орган действа въз основа на сезиране с писмена жалба от заинтересованото лице. Разпореждането на длъжностното лице, комуто е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в ТП на НОИ за отказ/ неправилно определяне/ изменение на пенсиите, добавките и компенсациите към тях, могат да се обжалват от заинтересованите лица пред директора на ТП на НОИ в 3 месечен срок от получаването им. С изтичането на 3те месеца се погасява правото да се иска разглеждане на спора от директора на ТП на НОИ.
Директорът на ТП на НОИ се произнася по жалбите с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването му. С решението той може да отмени разпореждането на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване, както и да реши жалбите по същество.
Решението се съобщава на заинтересованите страни в 7-дневен срок от постановяването му. Решението на директора на ТП на НОИ по спора може да се обжалва пред Окръжния съд по местоживеенето на осигурителния орган, чийто акт се обжалва в 14 дневен срок от получаването му. Жалбата се подава чрез директора на ТП на НОИ, който в 7 дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в ОСъд.
ОСъд разглежда делата по реда на ЗАП. Решенията на ОСъд може да се обжалва касационно по реда на ЗВАС.
Разпорежданията на длъжностното лице, комуто е възложено ръководството на пенсионното осигуряване влиза в сила в необжалваната част и вече подлежат на изпълнение.