34. Поръчителство – характеристика , сключване , отговорност на поръчителя. Регресни права.

Поръчителството е договор по силата на който едно лице – наречено поръчител – се задължава спрямо кредитора на друго лице да отговаря за неизпълнение на неговото задължение. Поръчителството е договор , който се сключва между кредитора и поръчителя , не между длъжника и поръчителя.Съгласие трябва да е постигната само между тях.Това съгласие трябва да бъде изразено в писмена форма – чл.138 ЗЗД – следователно поръчителството е формален договор.
Чл. 138. С договора за поръчителство поръчителят се задължава спрямо кредитора на друго лице да отговаря за изпълнение на неговото задължение. Този договор трябва да бъде извършен в писмена форма.
Поръчителство може да съществува само за действително задължение. То може да се поеме и за бъдещо, и за условно задължение.
Всеки може да бъде поръчител стига да е способен да се разпорежда с имуществото си.Това право нямат малолетните и пълно запретените.Затова те не могат да поръчителстват.Поръчителя трябва да бъде дееспособно лице.
Поръчителството е безвъзмездна сделка , т.е. няма насрещна престация от кредитора към поръчителя.Възможно е да има клауза за възнаграждение , тогава поръчителството ще бъде възмездна сделка , защото кредитора плаща на поръчителя.
Поръчителството е и акцесорна сделка – акцесорност означава , че отношението кредитор – поръчител зависи от отношението кредитор – главен длъжник.Отговорността на поръчителя възниква , прехвърля се и се прекратява с възникването , прехвърлянето и прекратяването на главното вземане.Поръчителската отговорност не може да надхвърли размера на главния дълг и правните последици от неговото неизпълнение.Размера на главния дълг е горна императивна граница за поръчителската отговорност.поръчителската отговорност следва главното вземане и при прехвърляне на главното вземане с него преминава и отговорността на поръчителя – напр. при цесия.Ако не може да премине поради някакви причини , тя се погасява.Когато се погаси главния дълг , тогава се погасява и поръчителската отговорност.
Дългът може да се обезпечи не с едно , а с няколко поръчителства – това се нарича съпоръчителство.Съпоръчителите отговарят солидарно.кредитора може да иска изпълнение от единия от съпоръчителите на цялото изпълнение.А след това по пътя на регресията ще уреждат нещата по между си.
Предмет на отговорността на поръчителя – има две схващания:
1.Поръчителя дължи това , което дължи главния длъжник;
2.Поръчителя винаги отговаря за паричната равностойност.
Поръчителя може да прави всички възражения , които може да прави главния длъжник.
Погасителна давност – тече само по отношение на главния длъжник и поръчителя.Може да се стигне до различни ситуации.Поръчителя е добре защитен.Ако е изтекла давността според главния длъжник , а според поръчителя не е , поръчителя може да направи възражение.
Регресни права – Поръчителя има обратно вземане за всичко което е престирал на кредитора. Поръчителя има срещу главния длъжник два иска:
1.Личен обратен иск – отношенията между поръчителя и длъжника се уреждат според правилата на договора за поръчка.С този иск поръчителя може да иска от длъжника всичко което е платил за него , първоначалния размер на дълга , платените от него съдебни разноски и вредите които е претърпял в следствие плащането на чуждия дълг – чл.86 ЗЗД.Този обратен иск принадлежи на поръчителя само ако той е уведомил длъжника , че ще изпълнява дълга.Ако не е уведомил длъжника губи иска.;
Чл.86. При неизпълнение на парично задължение, длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. За действително претърпени вреди в по-висок размер кредиторът може да иска обезщетение съобразно общите правила.
2.Суброгационен иск – поръчителя който е изпълнил задължението встъпва в правата които кредиторът има срещу длъжника.Той се суброгира изцяло в правата на кредитора срещу длъжника за да получи това което му дължи по обратния иск – чл.146 ЗЗД.
Чл. 146.Поръчителят, който е изпълнил задължението, встъпва в правата,които кредиторът има срещу длъжника, макар и длъжникът да не е знаел за даденото поръчителство.
Поръчителят встъпва и в правата на кредитора срещу третите лица, които са учредили залог или ипотека за задължението, но само до размера, в който би имал иск срещу тях, ако те биха били поръчители.
Поръчителството се погасява, когато поради действията на кредитора поръчителят не може да встъпи в правата му.