34. Създаване, одобряване и изменение на влезни в сила устройствени планове.

Самото изработване на устройствените планове се възлага от различни органи в зависимост от характера на плана. То може да се възлага от кмета на общината, от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройство. Може да се възлага и от заинтересованите лица след съгласие на кмета на общината. ЗУТ овластява вирок кръг лица, оторизирани да възлагат изработване, като същевременно регламентира и особен ред на възлагане. То (възлагането) винаги се извършва по Закона за обществените поръчки. Когато изработването на плана обхваща територии, попадащи в две или повече общини, възлагането се извършва от областния управител. Когато планът предвижда изграждане на национални обекти или обхваща територии, попадащи в две и повече области, възлагането се извършва от министъра. Във всички останали случаи компетентен е кметът.
Кметът дава разрешение и тогава, когато планът се възлага от заинтересованите лица, но обхваща част от населеното място.
Проектите за устройствени планове се изработват въз основа на задание, което се придружава от необходимата информация за съществуващото положение, както и за съществуващите устройствени схеми.
Информацията за съществуващите кадастрални планове се получава от Агенцията по кадастъра и нейните регионални служби. Самото създаване на плана преминава през 2 фази:
1.Предварителен проект;
2.Окончателен проект.
Преди възлагането възложителят може да проведе конкурс за избор на устройствена концепция. На спечелилия конкурса се възлага изработването на плана. Решението за изработване на ПУП с обхват над 3 квартала се съобщава с обявление в общината и в един местен вестник. Когато планът е готов се прави обявление в ДВ, което е задължение на общината. Изготвеният проект може да се разгледа в общински експертен съвет, но това се прави по преценка на главния архитект на общината. Когато ПУП е за част от населеното място, както и за имоти извън строителните граници, не се прави обявление в ДВ, а само се съобщава на заинтересованите лица.
След като обявлението е направено в ДВ или слек като заинтересованите лица са получили съобщение, могат да се правят възражения срещу плана. Ако обявлението е официално, срокът за възражение е един месец, а при пряко съобщаване – 14 дни. ЗУТ приема, че във втория случай заинтересованото лице е директно информирано, за това и срокът е по-къс. Възраженията се отправят до общинската администрация.
По отношение на органите на централна и местна администрация се извършва съгласуване. Това става чрез писмени становища. След изтичане на срока за възражение започва да тече нов срок от един месец, през който общинския съвет трябва да приеме проекта за ПУП. Именно в този 1-месечен срок ще се разгледат постъпилите възражения и становища и общинският съвет ще се произнесе по тях със самото приемане на плана.
ПУП се приемат от общинския съвет като решението за приемане се обнародва в ДВ. Ако планът е малък – до 3 квартала, той се одобрява директно от кмета на общината, като неговата заповед не се обнародва, а се съобщава на заинтересованите лица по реда на ГПК.
Одобряването на подробните планове трябва да бъде в унисон с характера на плана. Ако има разминаване между характера на плана и това, което е одобрено, актът ще бъде незаконосъобразен.
Устройствените планове, които са влезли в сила могат да се изменят при следните условия:
1.Общите се изменят, когато настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствени условия, при които е бил утвърден планът;
2.Когато възникнат нови държавни или общински нужди за обекти публична собственост на държавата или общината.
Влезлите в сила ПУП могат да се изменят при следните условия:
1.Когато е било предвидено отчуждаването на УПИ за държавна или общинска нужда и отчуждаването не е започнало в 5-годишен срок от влизане в сила на плана.
2.Кадастралният план или кадастралната карта съдържат съществени непълноти или грешки, които налагат изменение на действащия ПУП. В този случай изменението на плана се допуска след съответните поправки в кадастралната основа.
3.Когато планът не осигурява възможност за целесъобразно застрояване според геоложките условия, както и за запазване на разкрити исторически ценности.
4.Когато планът съдържа явна фактическа грешка, която има значение за неговите предвиждания. При тази хипотеза се приема от съдебната практика, че планът следва да се измени, но само в параметрите, които са необходими за отстраняване на допуснатата фактическа грешка.
5.Когато планът е одобрен при съществени закононарушения. Ако обаче има влязло в сила съдебно решение или планът е приложен, то той не може да се изменя.
6.Когато има съгласие на всички пряко заинтересовани собственици. Именно при такава хипотеза се изменят планове при доброволна делба на УПИ.
7.При предложение на съда по дело за делба на УПИ.
Посочените основания за изменение на влезли в сила устройствени планове не могат да се приложат, ако с изменението се търси озаконяване на незаконно изградени постройки. Възможно е изменението на ПУП да налага изменение и на общия план. В този случай май-напред се изменя общия устройствен план, като е възможно органът, който одобрява общия план да разреши едновременно изработване или одобряване и на подробния.
Една категория ПУП не могат да се изменят за срок от 5 г. от влизането им в сила. Това са плановете, приети от Националния експертен орган към министъра на регионалното развитие и благоустройство. Този съвет разглежда проекти за ПУП с национално значение, както и планове за централните части на градове с население над 100000 жители. Неговите решения са задължителни.