34. Пенсионно производство

Пенсионното производство представлява съвкупност от действия, които се извършват във връзка и по повод искане за отпускане на пенсия от лица с придобита пенсионна правоспособност и от пенсионните органи от друга страна.
С пенсионното производство /ПП/ не се търси правна защита на накърнено материално право на лицето, както е това пред исковото производство пред съдилищата. При ПП се иска признаването на субективното право, каквото е правото на пенсия. От тази гл.т. е налице прилика между искането за признаването на субективното право на пенсия на лицето и установителния съдебен иск, обаче те не се покриват:
Например: при наличие на определена възраст и осигурителен стаж при условията на чл.68 КСО лицето е придобило право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. В случая материалното право за отпускане на пенсия е налице. За да реализира това право лицето е необходимо да предприеме съответните действия. Необходимо е наличието на волеизявление на лицето, което иска отпускането на пенсията. Това се обуславя от правилото, че пенсии не се отпускат служебно от пенсионния орган.
Правото на пенсия е субективно право на лицето и затова е необходимо наличието на неговото волеизявление. От това правило има изключение при наследствените пенсии от отношение на непълнолетните лица и пълнолетните лица, но с психически заболявания.
Реализирането на право на пенсия се извършва чрез ПП, което лицето с придобита пенсионна правоспособност, ако пожелае на лицето за отпускане на пенсия. Разрешението на искането за отпускане на пенсия се осъществява чрез съответните действия на субекта на правото на пенсия и пенсионния орган.
Субектите на ПП са: лицето, което иска отпускане на пенсия; пенсионния орган, който дължи пенсията.
Обект на ПП е пенсионното правоотношение, което възниква между субекта на правото на пенсия и пенсионния орган.
Разглеждането на искането на лицето за отпускане на пенсия от пенсионния орган е преценяване правото му на пенсия съобразно действащото законодателство. Този орган е длъжностно лице, на което е възложено ръководството на Пенсионното осигуряване в ТП на НОИ. Това е началникът на Отдел “Пенсионни осигуровки” на РУСО, а за София е директора на пенсионното осигуряване на СУСО.
Длъжностното лице на което е възложено пенсионното осигуряване в ТП на НОИ е компетентният държавен орган, който отпуска, изменя, осъвременява, спира, възобновява и възстановява пенсиите /разлика между компетентност – обем от знания и компетенция - правомощие/.
Пенсиите по МДР се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, прекратяват и възобновяват от управителя на НОИ или упълномощено от него длъжностно лице.
Началото на ПП за отпускане на пенсия се полага с подаването на писмено заявление от заинтересованото лице в ТП на НОИ по последната адресна регистрация на заинтересованото лице. Заявлението за отпускане на пенсия може да се подава лично от лицето до ТП на НОИ по местоживеенето на осигуреното лице. Заявлението може да се подава и чрез последния работодател на заинтересованото лице. В тези случаи на работодателят е възложено задължението да подготви необходимите документи и заедно със заявлението да ги изпрати в ТП на НОИ в 15д. срок от получаване на заявлението.
Заявлението за отпускане на пенсия с специален образец, утвърден от управителя на НОИ. В него се съдържат данни, относно:
1. самоличността на лицето /трите имена, година, дата на раждане, месторождение, адресна регистрация по последно местоживеене, данни от л.к., ЕГН/;
2. за гражданското състояние на лицето /женен, омъжена, неженен, неомъжена, разведен/а, вдовец/ица, женен/омъжена с деца/;
3. вида на исканата пенсия
В заявлението за отпускане на пенсия трябва да се съдържа описа на документите за установяване на правото на искания вид пенсия и да бъде подписано от заинтересованото лице.
Документите, които са необходими за отпускане на пенсия са различни за отделните видове пенсии. При искане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст заинтересованото лице е длъжно да представи в ТП на НОИ следните документи:
а) за осигурителен стаж /трудова книжка, осигурителна книжка, документи издадени от работодателя/;
б) за брутното трудово възнаграждение /доход върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15г. осигурителен стаж по избор на лицето преди 01.01.1997г.;
в) за брутното трудово възнаграждение/ доход, върху който са внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж след 01.01.1997г. до датата на пенсионирането.
Към заявлението за отпускане на лична пенсия за инвалидност поради ОЗ се представят:
а) доказателства за осигурителен стаж до датата на инвалидизирането;
б) доказателства за брутно трудово възнаграждение/ доход, върху който са внесени осигурителни вноски за съответния брой години в зависимост от възрастта на лицето;
в) решението на ТЕЛК/НЕЛК за установяване инвалидност и % /50 и над 50%/ намаление на работоспособността на лицето.
Към заявлението за отпускане на лична пенсия за инвалидност поради ТЗ се предоставят:
а) документ за брутното трудово възнаграждение/ доход до датата на инвалидизирането;
б) решение на ТЕЛК/НЕЛК, с който се определя инвалидността и степента на загубената работоспособност.
Заявлението за отпускане на пенсия за инвалидност поради ТЗ се свързва служебно от ТП на НОИ с досието за ТЗ.
Към заявлението за отпускане на лична пенсия за инвалидност поради ПЗ се представят:
а) документ за брутното трудово възнаграждение/ доход до датата на инвалидизирането;
б) решение на ТЕЛК/НЕЛК за установена инвалидност и определена степен на загубена работоспособност.
Заявлението за отпускане на пенсия за инвалидност поради ПЗ се свързана служебно от ТП на НОИ с досието за ПЗ.
Към заявлението за отпускане на лична пенсия за военна инвалидност на лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели/ пострадали през време или по повод на службата в запаса/ резерва и представят:
а) решение на ТЕЛК?НЕЛК за установяване инвалидността и степента на загубена работоспособност;
б) удостоверение от съответното поделение за датата на постъпването и уволнението от служба и за званието на лицето.
Към заявлението за отпускане на лична пенсия за военна инвалидност на лицата пострадали при оказване съдържанието на въоръжените сили се предлагат:
1. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за определяне инвалидността и степента на загубена работоспособност;
2. документ от съответното поделение удостоверяващо обстоятелството, при което е пострадало лицето.
Към заявлението за отпускане на лична пенсия за гражданска инвалидност:
а) решение на ТЕЛК/НЕЛК за установена инвалидност или степен на неработоспособност;
б) документ, удостоверяващ обстоятелството, при което лицето е заболяло/ пострадало при изпълнение на гражданския дълг:
В тези случаи документът се съставя от кмета и упълномощеното от него длъжностно лице. В случаите, когато лицето е пострадало случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи органът, причинил увреждането съставя документа.
Към заявлението за отпускане на наследствена пенсия /добавка към пенсията по чл.84 КСО/ пенсионерът има право на добавка в размер на 20% от пенсията или сбора на пенсиите на починалия съпруга/г/. Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия. Тогава се представят:
а) удостоверение за наследници
б) за деца над 18г. до навършване на 26г., ако продължават да учат следва да се даде удостоверение от учебното заведение. Ако са на наборна военна служба – военно-осигурителна книжка/ удостоверение от съответното поделение;
в) за деца, инвалидизирани до 18/26г. по време на обучението или наборна военна служба, се представя решение на ТЕЛК/НЕЛК с всички необходими данни за определяне на правото и срока за получаване на пенсията;
г) за преживели съпрузи, които не са навършили възраст и са неработоспособни, се представя решение на ТЕЛК/НЕЛК с данните, необходими за определяне на правото и срока за получаване на пенсията;
д) за децата се представя декларация, че не са осиновени, преживелият съпруг – че не е стъпил в граждански брак;
е) за родители – декларация, че не получават лична пенсия, и че не са лишени от родителски права, както и документ, удостоверяващ, че са родители – удостоверение за раждане, съдебно решение;
ж) за родителите на лица, починали по време на наборна военна служба – документ, издаден от съответното поделение, удостоверяващ, че смъртта е настъпила по време на наборна военна служба.
Към заявлението за отпускане на социална пенсия за старост, от лица, навършили 70г, се представя декларация по образец за семейното и икономическото състояние и годишния доход на член от семейството.
По първоначално постъпване заявлението за отпускане на пенсия, се съставя пенсионна преписка /пенсионно досие/. Номерът на досието е ЕГН на заявителя. Към досието се прилагат документите, необходими за отпускане на съответния вид пенсия.
Непосочването от заявителя на законното основание /член, алинея, точка/ за отпускане на пенсия, не прави заявлението нередовно. Размерът, правото и вида пенсия се преценяват служебно от длъжностното лице, комуто е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в ТП на НОИ.
Пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят и т.н., с разпореждане на длъжностното лице, комуто е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в ТП на НОИ.
Длъжностното лице, комуто е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в ТП на НОИ и управителя на НОИ или упълномощеното от него лице по отношение на пенсиите по международен договор, по който България е страна, издадат разпореждания за възстановяване за неправилно изплатени суми за пенсии в едномесечен срок от установяване на дължимата сума.
Препис от разпореждането на длъжностното лице, комуто е възложено ръководството на пенсионното осигуряване, ТП на НОИ, с което се отпуска, изменя, осъвременява, спира, възобновява, прекратява, възстановява пенсията, както и за възстановяване на неправилно изплатени суми, се връчва пряко на лицето или чрез пощенските станции срещу подпис и съответното датиране.
Изменението на пенсията – изменение на размера на отпуснатата пенсия поради нововъзникнали обстоятелства.
 Когато пенсионерът представи нови доказателства за придобитият осигурителен стаж, осигурителен доход, за гражданско състояние.
Инициативата за изменението принадлежи на пенсионера, т.к. пенсионният орган служебно не събира доказателства. Пенсионният орган проверява достоверността на представените доказателства, свързани с отпускане/изменение на пенсията. Разпоредбата за отпускане и изменяне е ново разпореждане от датата на представяне на документа.
 Пенсията се изменя/отпуска, когато е неправилно отпусната/ е отказано отпускането й.
Инициативата може да е на искателя или пенсионния орган. Разпореждането се изменя от датата на отпускането /промяната на пенсията. При неправилен отказ – разпореждането се изменя от датата на придобиване на правото на пенсия, ако заявлението е подадено в ТП на НОИ в 6 месечен срок от пораждането на правото. Ако документите са подадени по-късно, то пенсия се отпуска от датата на подаване на документа.
 Пенсията се изменя, когато е определена в по-висок/по-нисък размер. Разпореждането се изменя от датата на отпускане.
 Пенсията се изменя, когато се констатират явни фактически грешки. Инициативата на длъжностното лице, определено да ръководи пенсионното осигуряване в ТП на НОИ. В тези случаи разпореждането се поправя от деня на отпускането на пенсията.
 Пенсията се изменя, когато са констатирани фактически грешки: грешки за неправилно определяне поради аритметични грешки. В тези случаи разпореждането се изменя от деня на отпускането/ отказа за отпускане.
 Пенсията се изменя, когато констатират пропуски: не са взети предвид документи, имащи значение за определяне размера на пенсията. Например: документи, с които се удостоверяват осигурителен стаж, осигурителен доход. Разпореждането се изменя от датата на отпускане на пенсията.
Спиране: времето, преустановено изплащането на пенсията, при запазване на субективното право на лицето на пенсия. Може да се отнася до цялата/ част от пенсията.
Основанията за спиране: КСО
1. по писмено искане на лицето
Причините за спирането може да са от различен характер. От датата на заявлението/ от друга посочена в заявлението дата – става спирането.
2. когато пенсионерът не се яви за освидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК, след като е повикано служебно.
Това основание се прилага при пенсиите за инвалидност, отпуснати за определен срок. Спирането на пенсията става от датата, до която е отпусната пенсия за инвалидност.
3. когато пенсионерът не я е получавал повече от 6 месеца.
Причините за неполучаването могат да са от различен характер. Съображението на законодателя за спирането, е неустановеността на състоянието на пенсионера. Спирането се извършва от първо число на месеца, за който не е получена пенсията.
4. когато не се следва изплащането на основание чл.101 КСО, т.е. не могат да се получават следните пенсии: лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Лична/ наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична/ наследствена пенсия за инвалидност поради ОЗ.
Лична пенсия за инвалидност, поради ОЗ с наследствена пенсия за инвалидност поради ОЗ.
Спряната пенсия се възобновява, а прекратената пенсия се възстановява по писмено заявление на пенсионера, когато основанието за спиране/прекратяване отпадне. Пенсията се възстановява от деня на отпадането на основанието за спирането и прекратяването й.
Необходимо е заявлението за възобновяване/възстановяване на пенсията да е подадено в 3г. срок от датата на отпадане на основанието за спиране/прекратяване на пенсиите или от датата на подаване на заявлението, когато срокът е пропуснат.
Прекратяването – окончателно преустановяване изплащането на пенсии. При спирането право на пенсия не се засяга, а при прекратяване придобитото право се погасява.
Основания за прекратяване:
Първа група – ЮФ, след отпускането и получаването на пенсията водят до прекратяването й по силата на закона:
1. смърт на пенсионера
Изчезва субективното право на пенсия. Смъртта не може да породи право на наследствена пенсия на лицата, които са издържани от починалия и са включени в кръга на наследниците по смисъла на чл.82 КСО. Пенсията се прекратява от края на месеца, през който лицето е починало.
2. при навършване определена възраст на детето
Това правило се прилага, когато детето навършва възраст, до която може да я получава или когато детето е осиновено.
Възрастта в тези случаи е елемент на основанието на правото на наследствената пенсия. Ако изискването за възраст не е налице, отпада основанието за получаване на наследствена пенсия. Пенсията се прекратява от датата, от която е възникнало основанието за прекратяването й.
3. при встъпване на преживелия съпруг в брак
Това основание се прилага при наследствените пенсии. Законодателната презумпция е, че средства за издръжка ще се получават при съпруга от новия брак. Ако брака бъде прекратен поради развод – Пенсията се възстановява.
4. когато отпадне основанието за получаването й
Това са случаите, когато работоспособността на пенсионера е възстановена. Пенсията се прекратява от датата на постановяването на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК за възстановената работоспособност.
Втора група – касаят поведението на лицата:
1. при представяне на неистински/ подправен/ с невярно съдържание документ
Това са хипотези на престъпно поведение на пенсионера. За прекратяване на пенсията на това основание е необходимо документните престъпления да бъдат установени по съдебен ред. В тези случаи разпореждането за прекратяване на пенсията е от датата на отпускането й.
2. при умишлено причиняване на инвалидност на пенсионера
Пенсионерът сам е причинил, умишлено, своята инвалидност. Целта му е била да получи пенсия за инвалидност. Умишленото причиняване на инвалидност се установява по съдебен ред, за да може да служи като основание за прекратяване. Това основание е приложимо при наследствената пенсия за инвалидност, когато правото на такава пенсия е обусловено от неработоспособността на лицето.
Разпореждането за прекратяването е от датата на отпускането й.
3. при причиняване на инвалидност от извършеното от пенсионера умишлено престъпление.
Не е необходимо умишленото престъпление да е било насочено към причиняването на инвалидността, но при осъществяването му е настъпила инвалидност.
Трябва по съдебен ред да се установи, че причиняването на инвалидността, но при осъществяването му е настъпила инвалидността. Трябва по съдебен ред да се установи, че причиняването на инвалидността е резултат от извършеното престъпление от пенсионера. Пенсията се прекратява от датата на отпускането й.