34. Банков надзор. Понятие. Надзорни правомощия на БНБ. Вътрешен банков контрол. Контрол върху търговските банки. Банков контрол върху големите и вътрешните кредити. Кредитни ограничения.

1. Банков надзор

Осъществяването на банков надзор е необходимо, т.к. банковата дейност е рискова и могат да се накърнят интересите на много лица. Най- общо рискът в банковата дейност се състои в принудителната предсрочна изискуемост на влоговете и принципната предсрочна неизискуемост на кредитите. Банковият надзор е част от публично правния режим на банковото право. Става дума за надзорна дейност на БНБ по отношение на търговските банки и клоновете на чуждестранни банки у нас. Става дума за външен контрол, упражняван от държавен орган, за разлика от вътрешния контрол в рамките на търговските банки, който се извършва от нейните органи. Както всяка контролна дейност и тази има 2 страни – установяване на определени факти и предприемане на мерки за въздействие с оглед направените констатации.
→ Предварителен надзор още при учредяване на търговските банки чрез издаване на лицензия или други разрешения – напр. ликвидация.
→ Текущ контрол – по време на извършването на банковата дейност чрез отчетите, които търговските банки представят в БНБ.
→Последващ контрол – върху дейността на търговските банки.
Надзорът обхваща най-общо състояние на капитала на банката, кредитната дейност, спазване на лицензията. Нормативната уредба е в чл. 2 (6) ЗБНБ и чл. 4 (1) ЗБНБ. ЗКИ – чл. 79 – 103 и няколко подзаконови нормативни акта на БНБ – Наредба за капиталовата адекватност.
Основна цел е поддържането на стабилността на банковата системаи сигурността на вложителите.
Основна надзорна дейност – спрямо търговските банки и клоновете на чуждестранните банки. Контролът обхваща и предприятия в най-широк смисъл, за които се предполага, че осъществяват банкова дейност – чл. 79 (9). Тъй като банковата дейност се осъществява в условията на разрешителен режим, други субекти не могат да извършват такава дейност.

2. Контролни правомощия на БНБ

Тъй като става дума за контрол, по време на извършването му БНБ има правомощия, подобни на всеки контролен орган, като например право на достъп до служебни помещения, право да изисква информация, да се присъства на заседания на управителните органи, да се ивършват насрещни проверки (чл.80 ЗКИ). В резултат на упражнения надзор, при конастатиране на нарушения контролните органи имат възможност за налагане на принудителни административни мерки и други санкционни правомощия. Важно значение има чл.103, тъй като в ал.1 са посочени нарушенията, а в ал.2 са описани 21 принудителни административни мерки. Нарушенията се свързват с нарушаване на банковото законодателство, условията на издадената лицензия, извършване на сделки, застрашаващи финансовата стабилност на банката. Най – тежката мярка е отнемането на лицензия. Особеното в случая е, че не се прилагат нормите на АПК относно обясненията и възраженията на засегнатите лица и актовете по прилагането на мерките подлежат на незабавно изпълнение. За разлика от стария режим, по ЗКИ (чл.151) е уреден редът за обжалване на административните актове, като е предвидено, че актовете на БНБ по чл.103(2) се обжалват пред ВАС относно тяхната законосъобразност без съдът да може да спре изпълнението на акта. Освен принудителни административни мерки, БНБ има и санкционни правомощия, като са предвидени глоби за извършване на нарушения на банковото законодателство (чл.152,153), като наказателните постановления се издават от подуправителя, ръководещ управление Банков надзор. За разлика от банковия надзор, вътрешният банков контрол се осъществява в рамките на търговската банка от нейни органи и затова той не е държавен контрол. Чл.9 ЗКИ задължава банките да създадат специализирана служба за вътрешен контрол, чието ръководство се избира от общото събрание на акционерите. Уставът трябва да съдържа данни за вътрешния контрол. Тъй като не става дума за държавни органи, органите за вътрешен контрол не могат да съставят властнически актове, нито да налагат санкции. Те информират управителните органи или БНБ за установените нарушения, а те от своя страна могат да предприемат съответните мерки за въздействие. Пряко свързан със стабилността на банката е контролът върху големите експозиции и вътрешните експозиции. Нормативната уредба на изискванията спрямо големите експозиции е в чл.44 ЗКИ и Наредбата за големите експозиции. Под експозиции разбираме вземанията на банката, включително и по кредитите. Експозицията към едно лице или към свърани лица е голяма, когато е по – голяма или равна на 10% от собствения капитал на банката. Експозицията към едно лице не може да надвишава 25% от собствения капитал, а общият рамер на всички големи експозиции не може да е по – голям от 8 пъти капитала. Особен е начинът на вземане на решения. За тях е предвидено решение на УС като икономическата логика е банката да не концентрира вземанията си спрямо ограничен кръг лица. Под вътрешни експозиции (чл.45) се имат предвид вземания на банката към нейни администратори, акционери, органи на управление. Тук има две ограничения – единодушно решение на колективния орган на управление и да не се предоставят по – облагодетелстващи условия. За формираните експозиции банките уведомяват централната банка, а когато са нарушени тези две разпоредби, администраторите носят солидарно отговорност за предоставените суми, заедно с техния получател. Тъй като банковата дейност е рискова, са въведени и други ограничения. Така общият размер на дяловите участия в дружества , които не са банки, не може да надвишава 50% от собствения капитал, а заедно с вложенията в недвижими имоти – собствения капитал. Също така банката не може да бъде неограничено отговорен съдружник в търговско дружество. Ограниченията са въведени, защото банката е АД, в основата на което стои паричен капитал и могат да настъпят неблагоприятни последици за широк кръг лица. Също така в чл.41 е предвидено задължението да се заделят средства за фонд Резервен преди изплащането на дивидента. Всички тези ограничения са предмет на банков надзор.