33. Договори с произведения. (Използване на произведенията.) Договор за публично представяне. Договор за изпълнение. Договор за публикуване в периодично издание.

1. Договор за публично представяне.
1.1. Определение. Съгласни чл. 55: С договор за публично представяне авторът на сценично произведение отстъпва на ползвате правото да представи произведението, а ползвателят се задължава да го представи и заплати на автора възнаграждение.
1) Сценично произведение: драматични, музикално-драматични, пантомимни и хореографски произведения (чл. 3, ал. 1, т. 3).
2) Публично представяне: извършва се по начин, даващ възможност произведението да бъде възприето от неограничен брой лица (чл. 18, ал. 3).
1.2. Характер: 1) двустранен; 2) консенсуален; 3) неформален; 4) възмезден.
1.3. Страни: 1) автор; 2) организация (театър), която организира представянето.
При произведение от чуждестранен автор се скват договори с преводача и с автора (ако е необходимо според МЧП). Опера - договори с автора на музиката и с автора на либретото. Други случаи - виж стр. 121-122.
1.4. Съдържание на договора и задължения на страните.
1.4.1. Съдържание: 1) дата и място на сключване; 2) страни; 3) предмет; 4) населено място, където произведението ще бъде представяно; 5) срок на започване на представленията; 6) участие на автора в подготовката; 7) срок; 8) възнаграждение и начин на плащане; 9) отговорност.
Тези клаузи могат да бъдат заместени от диспозитивни правила (чл. 56): 1) авторът може да отстъпи правото на публично представяне и на други ползватели извън населеното място, в което ползвателят има седалището си; 2) срок - 3 г.; 3)
произведението трябва да се представи публично в срок от 1 г. от получаването му; 4) възнаграждение - 15% от реализирания бруто приход от всяко представяне; 5) ползвателят е длъжен да дава сметка на автора два пъти годишно за броя на публичните представяния и за реализирания от тях приход; 6) авторът може да прекрати договора, когато ползвателят прекрати публичното представяне на произведение за повече от 1 г.
1.4.2. Задължения.
А. На автора:
1) Да отстъпи правото при уговорените условия.
2) Да не отстъпва правото за същото населено място на други лица.
3) Да представи при поискване ръкописа.
4) Да приеме избора на ползвателя относно режисьор, изпълнители и т.н.
Б. На ползвателя:
1) Да започне представянето в срок.
2) Да разгласи представлението.
3) Да посочи автора в рекламните материали.
4) Да не внася изменения.
5) Да заплати възнаграждението.
6) Да иска съгласието на автора при участие извън населеното място, за което е получил правата.
7) Да уведоми автора за премиерата и евентуално да го покани.
8) Безплатен достъп на автора за определен брой представления.
9) Да не преотстъпва правото.
1.5. Прекратяване: 1) изтичане на срока; 2) едностранно предизвестие от страна на автора, когато ползвателят не е представил произведението повече от 1 г.; 3) изтичане на времетраенето на авторското право; 4) невиновна невъзможност; 5) разваляне. Последиците са по ЗЗД.
Повечето договори се сключват чрез “Театераутор”.
2. Договор за изпълнение.
2.1. Определение (от чл. 58, ал. 1): договор, чрез който се отстъпва правото за публично изпълнение, на живо или чрез запис, чрез излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел или друго техническо средство на музикални или литературни произведения, които били вече разгласени.
1) Публично изпълнение - на живо или чрез запис, чрез излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел.
2) Музикални или литератулни произведения.
3) Разгласени произведения.
2.2. Страни:
1) Ползвател - много широк кръг лица (радиостанции, заведения за обществено хранене и др.).
2) Автор или организация за колективно управление. Поради широкъят кръг ползватели и многото произведения, които се изпълняват в рамките на един сеанс налагат сключването на договорите чрез организации за колективно управление. При предаване чрез кабел или друго техническо средство съгласието се дава само чрез организация за колективно управление (чл. 58, ал. 2).
2.3. На практика се сключват два вида договори:
2.3.1. Договор между автора и организацията за колективно управление - сключва се с приемането на автора в организацията. На практика това е договор за поръчка.
1) Организацията не е ползвател - не придобива прехвърлението права, за да ги изпълзва по търговски начин, а само за да може да преговаря с ползватели и да им отстъпва прехвърлените му права.
2) За да може организацията да изпълнява задълженията си, членовете трябва да регистрират всичките си произведения при нея.
Има възможност автор да отстъпи с издателски договор освен правото за издаване и други права (чл. 45), напр. музикалният издател може да отстъпва и публичното изпълнение (издателят ще се стреми към по-широко използване на произведението).
2.3.2. Договор между организацията за колективно управление и ползвателя (виж 130-136).
1) Характер на договора: 1) двустранен; 2) консенсуален; 3) формален (чл. 58, ал. 1 - “писмено съгласие”); 4) възмезден.
2) Определение. С този договор организацията за колективно управление (най-вече “Музикаутор”) от името и за сметка на членовете си отстъпва на ползвателя неизключителното право да използва по съответния начин всички вече разгласени преди това произведения на членовете срещу възнаграждение и при определени условия.
3) Този договор не визира конкретни автори и произведения - всички произведения на всички членове на организацията и на чуждестранните авторски дружества, с които има договор за взаимно представителство. Това е удобство за авторите (има ползватели от целия свят) и за ползвателите (ползват произведения на автори от целия свят).
4) Задължения на ползвателя: 1) да плаща възнаграждение; 2) да дава информация за използваните произведения и авторите (чл. 58, ал. 1). Възнаграждението може да се определи по различни начини: 1) процент от бруто приходи (концерт; 2) глобална сума (дискотеки); 3) процент от приходите на съответната радио или телевизионна организация и т.н. За второто задължение има диференциран подход: 1) заведения с музика “на живо” могат да дават отчет; 2) заведения, които използват записи - приема се, че изпълняват модерната в момента музика.
4) Нито едно авторско дружество не обхваща всички автори - възможно е да се изпълни и произведение на автор, който не е включен в такава организация (би имало нарушение).
а. Някои страни използват теорията на разрешението: приема се, че лицензията, дадена от дружеството, се разпростира върху всички автори в страната, творящи в този жанр (отклонение от принципите на авторското право).
б. Друг вариант е организациите да се задължат пред ползвателите, че поемат отговорност и спрямо авторите, които не са нейни членове (трябва при разпределение да третира еднакво всички автори).
5) Теоретично е възможно да съществуват няколко организации, но това не е удачно - губи се смисълът на колективното управление.
6) Ако автор не желае произведенията му да бъдат изпълнявани публично може: 1) ако е член на организация да я уведоми (напуска организацията, не желае произведенията му да се изпълняват на определена територия или от конкретен ползвател), а тя да уведоми всичките си съконтрахенти; 2) ако не е член на организация - да уведоми поне няколко ползватели. При забрана и продължаващо използване се дължат вреди от организацията, а ако тя е уведомила ползвателя - от него.
3. Договор за публикуване в периодично издание. Става въпрос за два вида договори:
3.1. Договор, с който периодично издание поръчва на автор създаване на произведение.
3.1.1. Характер: 1) двустранен; 2) консенсуален; 3) неформален (съобр. чл. 60, 61); 4) възмезден.
3.1.2. Задължения на автора:
1) Да създаде произведението и да го представи в срока и в уговорения брой екземпляри.
2) Да отстъпи на издателя правото на възпроизвеждане и разпространение. Тиражът е обичайният тираж на изданието.
3) Да не предлага без съгласие на издателя произведението или части от него за публикуване, излъчване по безжичен път преди публикуване от издателя - чл. 59, ал. 1. Това задължение отпада, когато са изтекли 15 дни за вестниците, и 3 месеца за списанията, от датата на предаването на ръкописа и издателят не го публикувал или не е уведомил в тези срокове автора, че ще публикува произведението с посочване на броя, в който ще бъде публикувано (чл. 59, ал. 2). След публикуване на произведението авторът може да го използва, освен ако писмено не е уговорено друго (чл. 60).
3.1.3. Задължения на издателя:
1) Да публикува произведението, ако го одобри, и да го разпространи в изданието. Ако не одобри, може да 1) поиска от автора да направи корекции или 2) развали договора.
2) Да заплати възнаграждение.
3) Да не прави изменения в текста (освен редакционни или граматически поправки).
4) Да върне на автора произведения на изобразително изкуство, оригинални документи и илюстрации, предложени им за публикуване, освен ако писмено е било уговорено друго (чл. 61).
3.2. Договор, с който автор предлага на периодично издание да публикува готово произведение.
3.2.1. Характер: 1) двустранен; 2) не е консенсуален (необходимо е предаване на ръкописа - ?); 3) неформален (съобр. чл. 60, 61); 4) възмезден.
Има предложение от автора, което се смята за прието, ако издателят одобри произведението и го публикува - договорът е сключен от момента на публикуване (по-горе договорът е определен като реален - ?).
3.2.2. Задължения на автора: да отстъпи правото на издателя да възпроизведе и разпространи произведението в изданието.
3.2.3. Задължения на издателя - като по първия вид (няма само обуславяне на първото задължение от одобряване на произведението).