33. Общи основания за прекратяване на трудовия договор

Понятие

Прекратяването на ТПО се изразява в преустановяване занапред на действието на ТПО поради факти и обстоятелства настъпили след неговото възникване. Прекратяването трябва да се разграничава от обявяването на основанието за неговото възникване за недействително, защото там има порок във волята на едната или двете страни. Прекратява се ТПО, възникнало на валидно правно основание.

Правна уредба

Съдържа се преди всичко в общи източници: гл. XVI КТ; отделни правила в Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж. Специални източници – ЗВО (специфични основания за прекратяване на ТПО на научно-преподавателските кадри във висшите училища).

Правната уредба е насочена от една страна към създаване на стабилност на ТПО, т.е. да се запази ТПО, което е в интерес и на двете страни. От друга страна тя е свързана с предоставянето на възможност страните да се освободят от трудово правната връзка, в чието създаване те са участвали. Това се обуславя, както от свободата на труда (чл.48 КРБ), така и от свободата на предприемаческа инициатива (чл.19 КРБ).

Основания

Основанията за прекратяване на ТПО, За разлика от основанията за неговото възникване, могат да бъдат юридически действия или юридически събития. Те са нови ЮФ, които водят до прекратяване на ТПО, в смисъл че настъпват след учредяването на ТПО. Могат да бъдат в интерес и на двете страни, но и в интерес само на една от тях.

В зависимост от основанието за възникване на ТПО основанията за неговото прекратяване могат да бъдат обособени в две големи групи:

1. основания за прекратяване на ТПО, възникнало от трудов договор (чл. 336 КТ) – тези основания се прилагат съответно и за конкурс.

2. основания за прекратяване на ТПО възникнало от избор

1. Основание за прекратяване на ТПО възникнало от ТД или конкурс има три групи:

а). основания за едностранно прекратяване – волята на една от страните е решаваща. Прекратяването не е обусловено от волята на другата страна. В зависимост от това кога настъпва прекратяването:

- основание за прекратяване на ТД е предизвестие – изрично и изчерпателно посочени – в чл. 326, 328, 334 КТ. В тези случаи прекратяването настъпва след определен период от време след получаване на волеизявлението от другата страна.

- основания за прекратяване на ТД без предизвестие – чл. 327, 330 КТ – при тях прекратителното им действие настъпва веднага след получаване на волеизявлението от страната до която е отправена.

б). общи основания – те са уредени в чл. 325 и 331 КТ – те са общи не само за да се прилагат към всяко ТПО, но и защото при тях прекратяването на ПО или зависи еднакво от волята на двете страни, или е обект обстоятелство което не зависи от волята на нито една от страните.

в). специфични основания – прилагат се само за някои видове ТД. Такива съществуват за прекратяването на срочните ТД – с изтичане на срока им(чл. 325 КТ); прекратяване на допълнителните ТД (чл. 334 КТ – с просто предизвестие от 15 дни на една от страните, като волята не е необходимо да бъде мотивирана)

2. Основания за прекратяване на ТПО възникнали от избор. Поради специфичната особеност на избора ТПО, което е свързано с особено доверие, предполага специфичен ред за неговото възникване, а също така и за неговото прекратяване. Установени са две специални основания:

- отзоваване – чл. 338 КТ – представлява прекратяване на мандата поради причини предвидени в специален закон или в устава.

- провеждане на нов избор – чл. 337 КТ – . Трудовото правоотношение, възникнало от избор, се прекратява с изтичане на срока, за който лицето е избрано. Ако при изтичане на този срок не е произведен нов избор, трудовото правоотношение продължава до произвеждането му.

За изборните ПО се прилагат и някои от основанията за прекратяване на ТД – това е допустимо само по силата на чл. 339 КТ. Прилагането на тези основания е съответно, а не буквално доколкото това е възможно. Поради приложното поле изрично е изключено дисциплинарно уволнение – това е така, защото тук работодателя не разполага с дисциплинарна власт спрямо избрания служител. В случая волеизявлението на работодателя се замества с решение на изборното тяло.

ОБЩИ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТПОТова са основанията при които са свързани еднакво с волята на двете страни, или са еднакво независими от тази воля. Те са общи и защото се прилагат и към всяко ТПО. Страните не си дължат предизвестие, било защото знаят за прекратяването на ТД (чл. 325 т. 1, 3-5), било защото причината за прекратяването стои вън от тяхната воля и желание и прави прекратяването на ТД неизбежно.Правна уредба – чл. 325 и чл. 331 КТ.

По своята правна природа тези основания могат да бъдат ЮС (не зависят от човешката воля- смърт ) и ЮД (факти обусловени от волята на страните).

- взаимно съгласие на страните – то също има две хипотези:

o обикновено взаимно съгласие – чл. 325 т.1 КТ – съгласие изразяващо общата воля на двете страни да бъде преустановено за напред ТПО. То трябва да съдържа ясна, категорична и безусловна воля. Взаимно съгласие трябва да бъде постигнато относно факта предизвикващ прекратяването. Такова може да бъде постигнато и по отношение на момента (ако не – общите правила за постигане на съгласие). Предложението може да бъде направено от всяка от страните. Обвързващата сила на предложението е 7 дни. Целта е да се мотивират страните своевременно да уредят отношенията помежду си. За случаите когато страната получила предложението не отговори в този срок се установява фикция за неговото неприемане – чл. 325 т.1 изр. 3.

o взаимно съгласие срещу обезщетение (чл. 331 КТ). Особености: предложението може да бъде направено само от работодателя; взаимното съгласие е обусловено от изплащането на определено обезщетение. Самото съгласието за обезщетението е валидно, само ако обезщетението(мин. размер е четирикратният размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, може и повече) се плати в предвидения срок.

- основания свързани с обективната невъзможност за съществуване на ТПО.виж МРЪЧКОВ СТРАНИЦА 543 И 545!

o Отмяна на уволнението като незаконно или неявяване на лицето да заеме мястото си в определения срок – чл. 325 т.2 КТ.

o При явяване на трудоустроен работника и служителя, която е заета от здрав работник – чл. 325 т.6

o Болест на работника и служителя – има две хипотези – чл. 325 т.9 – инвалидност - невъзможност за изпълнение на работната за която е възникнало ТПО и невъзможност за преместване на друга подходяща работа. Това се установява от ТЕЛК (дата на инвалидизацията, степен, подходяща работа); здравно противопоказание – не е нужно болестта да е довела до неработоспособност. Здравното противопоказание е налице когато работника и служителя страда от заболяване, но то не се отразява върху неговата работоспособност. Понякога изпълнението на работата може да доведе до неработоспособност или да създава опасност за другите работника и служителя. Здравните противопоказания са предвидени в Наредба за предварителните и периодични медицински прегледи.

o Определяне на длъжността за заемане от държавен служител – чл. 325 т. 12 – когато се предвиди че някаква длъжност може да бъде заемана не по ТПО, а по служебно ПО – ТПО се прекратява. До приемането на З. Администрацията и ЗДС длъжностите можеха да се заемат само по ТПО, а сега може и по ТПО и по служебно правоотношение.