33. Привилегии – понятие, видове и поредност.

Правна уредба – чл.133 ЗЗД - 133.Цялото имущество на длъжника служи за общо обезпечение на неговите кредитори, които имат еднакво право да се удовлетворят от него , ако няма законни основания за предпочитане.
Привилегията е качество на едно вземане по силата на което то се удовлетворява по предпочитание пред други вземания.Привилегията е характеристика на самото вземане.
Видове:
1.Специални – дават право на удовлетворение на конкретно субективно право.
2.Общи – правото на предпочитано удовлетворение се получава независимо върху какво имуществено право се води принудителното изпълнение.
Системи от привилегии – привилегиите се появяват при принудителното изпълнение.
Форми на принудително изпълнение :
1.Индивидуално принудително изпълнение / ГПК / - чл.136 ЗЗД;
2.Универсално принудително изпълнение / част ІV на ТЗ / - чл.722 ТЗ.
Чл. 136. Ползуват се с право на предпочтително удовлетворение в реда, покойто са изброени следните вземания:
1. вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение, както и за исковете по чл. чл. 134 и 135 - от стойността на имота, за който са направени, спрямо кредиторите, които се ползуват от тези разноски;
2. вземанията на държавата за данъци върху определен имот или за моторно превозно средство - от стойността на този имот или на моторното превозно средство;
3. вземанията, обезпечени със залог или ипотека - от стойността на заложените или ипотекирани имоти;
4. вземанията, заради които се упражнява право на задържане – от стойността на задържаните имоти; ако това вземане произтича от разноски за запазване или подобрение на задържания имот, то се удовлетворява преди вземанията по т. 3;
5. вземанията на работници и служащи, произтичащи от трудови отношения,и вземанията за издръжка;
6. вземанията на държавата, освен тия за глоби;
7. (отм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.);
8. (отм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.).
(Ал. 2, изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Вземанията по т. т. 5 и 6 се удовлетворяват предпочтително от цялото имущество на длъжника.
Вземания с еднакъв ред се удовлетворяват съразмерно.
Освен присъдените лихви, правото на предпочтително удовлетворение обхваща лихвите, изтекли след започване на принудителното изпълнение, както и лихвите за годината, която го предхожда.
Първите 4 точки на чл.136 ЗЗД са специални , петата и шестата – общи.
Чл. Чл. 722. (1) При извършване на разпределение на осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред:
1. вземания, обезпечени със залог или ипотека - от получената сума при реализацията на обезпечението;
2. вземания, заради които се упражнява право на задържане – от стойността на задържания имот;
3. разноски по несъстоятелността;
4. вземания, произтичащи от трудови правоотношения, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност;
5. издръжка, дължима по закон от длъжника на трети лица;
6.публичноправни вземания на държавата и общините, като данъци, мита, такси, задължителни осигурителни вноски и други, възникнали до датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност;
7. вземания,възникнали след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност и неплатени на падежа, произтичащи от продължаване дейността на длъжника;
8. останалите необезпечени вземания, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност;
9. вземанията по чл. 616, ал. 2, т. 1;
10. вземанията по чл. 616, ал. 2, т. 2;
11. вземанията по чл. 616, ал. 2, т. 3.
(2)Когато паричните средства са недостатъчни, за да се удовлетворят изцяло вземанията по ал. 1, т. 3 - 11, те се разпределят между кредиторите от реда по съразмерност.
Чл.616(2) ТЗ - (2) Удовлетворява се само след пълно удовлетворяване на останалите кредитори вземане, произтичащо от:
1. законна или договорна лихва върху необезпечено вземане, дължима след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност;
2. отпуснат на длъжника кредит от съдружник;
3. безвъзмездна сделка.
При конкуренция – при обикновено вземане и привилегировано вземане най – напред се удовлетворява привилегированото вземане.При конкуренция между привилегировани вземания – най-напред се удовлетворява вземането с по-предна по ред привилегия.
Отклонения – при конкуренция при вземане от т.3 и т.4 на чл.136 , ако вземането е за необходими или полезни разноски , приоритет има кредитора с право на задържане , т.е. първо се удовлетворява вземането по т.4.
При конкуренция на вземания по т.3 на чл.136 действа принципът: първия по време е по – силен по право.
При конкуренция във рамките на другите точки от чл.136 има съразмерност на вземанията.
Обезпечения – улесняват удовлетворяването на кредитора. Обезщетения - два вида : лични / персонални / и вещни.
Това става по два начина:
При личните – освен длъжника отговаря и друго лице.Т.е. удовлетворението се улеснява чрез имуществото и на други субекти , освен от това на длъжника.Това е поръчителство , банковите гаранции и др.
При вещните – за кредитора се заделя едно имуществено право и той е гарантиран , че ще се удовлетвори от него.Това е залог и ипотека.