33. Социални пенсии за старост. Пенсии за особени заслуги към държавата и нацията. Персонални пенсии

Социална пенсия за старост
Социалната пенсия за старост е материално обезпечение, което се предоставя когато лицата нямат право на друг вид пенсия по КСО. Правото на този вид пенсия възниква при кумулативно наличие на две предпоставки:
1. лицето да е навършило 70г. възраст. Тази възраст е обща и за мъже и за жени;
2. годишният доход на член на семейството да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход установен за страната през последните 12 месеца преди искането на пенсията.
При определяне на годишния доход за член на семейството се считат съпругата/ съпругът и децата до 18г. възраст, ако не са встъпили в брак, както и децата над тази възраст, ако са неработоспособни, нямат други доходи и не са встъпили в брак.
Размерът на социалната пенсия за старост, както и условията за нейното получаване се определят от МС по предложение на Министерството на труда и социалната политика и НОИ. Преди всичко това е най-ниският размер на лична пенсия по българското законодателство. Размерът на социалната пенсия за старост служи като мярка, от която се изчисляват минималните размери на всички други видове пенсии /няма икономическа логика/.
Социална пенсия за инвалидност
Право на този вид пенсия възниква при кумулативното наличие на две предпоставки:
1. необходимо е лицето да има намалена работоспособност повече от 70,99/100 /т.е. втора и трета степен инвалидност/. Това означава ТЕЛК/НЕЛК да е определила степен на инвалидност по-голяма от 70,99/100. Без значение е видът на заболяването, както и обстоятелствата, при които е настъпило. Инвалидността може да е в резултат на вродено тежко заболяване, психическо или физическо увреждане, придобита след раждането и т.н.
2. лицето да е навършило 16г. възраст. Възрастта е фиксирана на 16г., защото това е възрастта, с навършването на която възникват трудовата дееспособност по българското законодателство.
Идеята на законодателя е ако лицето беше работоспособно от тази възраст насетне би могло да постъпи на работа, но високата степен на неработоспособност не му позволява да направи това. Размерът на социалната пенсия за инвалидност на лицата със загубена работоспособност над 90,99/100 е 120/100 от социалната пенсия за старост, а за лицата със загубена работоспособност от 70,99-100% размерът на пенсията е 110/100 от социалната пенсия за старост.
Пенсии за особени заслуги към държавата и нацията
Пенсията за особени заслуги към държавата и нацията се отпускат от Народното Събрание по предложение на МС.
Този вид пенсии не са субективно право на съответните лица, защото се отпускат въз основа на преценка на определени държавни органи. Основанието за отпускане на този вид пенсия са особените заслуги на лицето към държавата и нацията.
Особените заслуги към държавата и нацията е обобщение за личния принос на съответното лице за развитието на Българската държава и нация. Този принос може да се изразява в различни области на обществения живот – наука, образование, култура, изкуство, спорт и т.н.
Това са заслуги, които се открояват със своята мащабност и на стотици хиляди обикновени граждани, които изпълняват добросъвестно и честно своите трудови задължения и дават принос за развитието на България /Емил Димитров/.
роцедурата за отпускане на тази пенсия започва с доклад, който всъщност е предложение на съответното ведомство/министерство до МС. В него се посочват особените заслуги на лицето към държавата и нацията, обосновава се характера им и се предлага на МС да прием направеното предложение и да го внесе със свое решение в НС. МС обсъжда направеното предложение и ако приеме това становище внася със свое решение предложението до НС за отпускане пенсия на лицето. Окончателното решение се приема от НС. Когато НС прецени, че са налице особени заслуги към държавата и нацията на съответното лице, то приема решение, с което отпуска пенсията.
Взетото от НС решение е правопораждащият ЮФ, от който произтича правото на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. В решението се посочва и датата, от която се отпуска пенсията, както и размерът на пенсията. Той е 35/100 от максималният осигурителен доход, определен от ЗБДОО за календарната година /420 лева за 2004г./
Персонални пенсии
МС по определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпуска пенсии на лица по отношение на които не са налице някои от изискванията на КСО. Персонални пенсии в изключителни случаи могат да се отпускат от МС на следните категории лица:
1. на деца без право на наследствена пенсия от починал родител(и);
2. на жени, навършили 65г. възраст, които са работили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18г. им възраст;
3. на лица, навършили 65г. възраст, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди – членове на семействата им, постоянно нуждаещи се от чужда помощ. За членове на семействата се считат: съпругът/гата/, техните възходящи и низходящи по права линия.
Лицата, на които се отпускат персонални пенсии трябва да отговарят на две основни изисквания:
а) годишният доход /без сираците/ на членовете от семейството да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца преди искането на пенсията;
б) да имат действителен осигурителен стаж /без сираци/ минимум 3 години.
Действителен стаж е действително изслуженото календарно време по трудово/ служебно правоотношение или времето по което лицето е работило без трудово правоотношение, както и времето през което лицето се осигурява изцяло за своя сметка. Предложението до МС за отпускане на съответния вид персонална пенсия се прави от Министъра на труда и социалната политика съгласувано с Министъра на финансите. Предложението си Министърът на ТСП прави въз основа на:
1. заявление на лицето, адресирано до НОИ, който включва мотивите за отпускане на персонална пенсия, данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние;
2. разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване, ТП на НОИ с което се отказва отпускането на пенсия. Когато няма постановено такова разпореждане, лицето предоставя документ, установяващ липса на основание на друг вид пенсия или декларация, че няма достатъчно положен осигурителен стаж;
3. решение прието на сесия на Общинския съвет за внесеното предложение до МС;
4. декларация за семейството и имотното състояние и за годишния доход на семейството за 12 месеца преди искане на пенсията.
5. за жени навършили 65г. възраст – трябва да представят документ, че са родили и отгледали 5 или повече деца до 18г. възраст, трябва да предоставят също и удостоверение от общината/кметството, че не са били лишени или ограничени от родителските им права и че децата не са били настанени в Държавно заведение за отглеждане за срок по-голям от една година, освен по здравословни причини;
6. за лицата навършили 65г. възраст, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалид – член на техните семейства е необходимо да представят и решения на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ, че болния за цели 10 годишен период е бил инвалид с намалена работоспособност над 90,99%, който постоянно се е нуждаел от чужда помощ.
МС отпуска пенсията с решение. Решението е правопораждащ ЮФ, от който произтича правото на персонална пенсия.
Размерът на пенсията е 90/100 от социалната пенсия за старост. Той е еднакъв за всички лица, на които са отпуснати съответния вид персонална пенсия.