32. Издателски договор. Договори за възпроизвеждане и разпространяване на звукозаписи.

1. Издателски договор.
1.1. Обща характеристика.
1) Това е традиционен договор. Той е създал авторското право, доколкото печатари, издатели са създавали за себе си изключителни права; по-късно се появяват в законите. У нас първо е уреден издателският договор, по-късно се появява авторското право.
2) Издателският договор не се свързва само с книжнината, но и с музикални произведения, произведения на визуалното изкуство (репродукции).
1.2. Определение. Чл. 43: С издателския договор авторът отстъпва на издателя правото да възпроизведе и разпространи произведението, а издателят се задължава да извърши тези действия и да изплати на автора възнаграждение.
1) Договор между две лица: 1) автор (създател на каквото и да е произведение) и 2) издател.
2) Отстъпват се две правомощия: възпроизвеждане и разпространение на произведението. Едната страна отстъпва, другата се задължава да реализира правата и да плати възнаграждение. Тук отново правата са задължения: издателят получава права, но трябва и да ги използва.
1.3. Страни.
1) От едната страна е авторът - създател на произведение (най-често текст, но и музикални и в някои случаи визуални произведения).
2) От другата страна е предприемачът (напр. литературен предприемач) - той поема риска (от това, което публиката ще хареса) и трябва да осигури отпечатването (напр. сключване на договор с печатари) и разпространява (може да сключи договор и с друго лице). Предприемачът всъщност само поема риска. Може да има печатница и дистрибуторска мрежа, но това не е задължително - може да сключи със съответните лица (печатар и разпространител) договори за изработка (договори извън авторското право).
1.4. Правна същност. Това е утвърден самостоятелен договор.
1) Двустранен - права и задължения и за двете страни.
2) Възмезден - винаги се дължи възнаграждение, придобиването на права е обусловено от задължаване.
3) Консенсуален - сключен е с постигане на съгласие, а не при предаване на ръкописа напр.
4) Формален - писмена форма (чл. 46). Има облекчение при вестници и списания - каква е разликата между вестник и списание (има ораничение при даване за издаване на статия 45 дни при вестник и 3 м. при списание за публикуване).
5) Срочен - отстъпването винаги е за определен срок.
6) Комутативен договор - има възможност за прогнозиране на рисковете.
7) Търговски - издателят е търговец. Има външнотърговски елемент при уговорка за разпространение в чужбина.
Договорът не е продажба (авторското право е неотчуждаемо), не е наем (неосезаемост на произведението) - собствен вид договор, не се прилагат по аналогия правилата за продажба и наем.
1.5. Видове издателски договори.
1.5.1. Има няколко вида издателски договори - чл. 44: С издателски договор може да бъде отстъпено правото за възпроизвеждане и разпространение на вече създадено произведение или произведение, което авторът се задължава да създаде.
1) Договор за издаване на готово произведение: авторът е създал произведение и отстъпва правата върху него.
2) Договор за издателска поръчка (?): авторът още не е създал произведението, а след създаването му правомощията ще преминат върху издателя - авторът се задължава и да създаде произведението.
Първото всъщност е издателски договор, второто по-скоро съчетава и договор за изработка с преминаването на правата със създаването на произведението, но и то се нарича издателски договор.
1.5.2. В тази глава са включени и самофинансиращите се автори - чл. 53, ал. 1: Авторът може да възложи за собствена сметка да възпроизведе и разпространи определен брой екземпляри от произведението. “Възлага” всъщност е договор за изработка (Е. Марков), няма нищо от издателския договор (издателят не поема риска, само отпечатва, връща за разпространение). Ал. 2: Авторът може да уговори с издател да възпроизведе и разпространи екземпляри от произведението, като участва в разходите по издаването и в приходите от разпространението.
1.6. Разширяване на приложното поле - чл. 45, ал. 1: Когато с издателски договор автор е отстъпил на издател правото на използване на произведението и по други начини освен издаване, издателят може да преотстъпва използването на произведението по тези други начини на трети лица, ако това е уговорено изрично. Медиите (книги, телевизия, филми и т.н.) се преплитат. Законът прави крачка напред - предвижда възможност за издателя да сключи договори за друго използване с други лица, но това трябва да е уговорено изрично, трябва да уведоми автора писмено (чл. 45, ал. 2) и т.н.
1.7. Съдържание на договора. Задължения на страните.
1.7.1. Съдържание на издателския договор: 1) дата и място на сключване; 2) страни; 3) предмет; 4) тираж на изданието; 5) срок на договора; 6) срок на предаване на ръкописа; 7) размер и ред на плащане на възнаграждението; 8) отговорност за нарушаване на договора.
Законът съдържа обаче много диспозитивни правила, които могат да запълнят празнините - чл. 47 ЗАПСП: 1) право за едно издание; 2) тираж 10000; 3) възнаграждение 15% от цената на дребно за всеки екземпляр; 4) 5 безплатни екземпляра; 5) издаване на езика, на който произведението е предадено; 6) разпространяване на територията на страната, чийто гражданин е или където се намира седалището му; чл. 36, ал. 5 - срок 3 г.
1.7.2. Задължения. Законът е силно диспозитивен.
А. Задължения на издателя.
1) Издателят трябва да издаде произведението (така, че екземплярите да бъдат годни за разпространение). Може тиражът да не е уговорен - максимумът е 10000 екземпляра (чл. 47). С това не се осигурява сигурност - възнаграждението, ако не е уговорено, е процент от цената на всеки екземпляр. По-добре е тиражът да бъде уговарян задължително. Със сегашната уредба задължителен минимум не се предвижда.
2) Да разпространи произведението.
3) Да плати възнаграждението. То може да е: 1) процент от продажната цена на всеки екземпляр (възниква проблем с тиража); 2) глобална сума; 3) комбинация.
4) Издателят трябва да предостави безплатни бройки за автора.
5) Чл. 49: Издателят е длъжен да връща оригиналите на произведенията на изобразителното изкуство, оригинални документи, илюстрации и други оригинали, предложени му за публикуване, освен ако писмено е било уговорено друго.
6) Издателят дължи информация - как се реализира произведението и т.н.
7) Издателят няма право да пуска нови издания, ако няма такава уговорка. Ако има уговорка, той има задължение по чл. 48: Преди да пристъпи към следващо издание, издателят е длъжен да даде на автора възможност да внесе изменения и допълнения в произведението.
Б. Задължения на автора.
1) Да отстъпи правата за възпроизвеждане и разпространяване. В нашето право това става със сключването на договора. При договор с несъздадено произведение - със създаването му.
2) Да предаде ръкопис в съответния срок и бройка.
3) Да направи една безплатна коректура.
4) При погиване на част от тиража има задължение да допусне безплатно възстановяване - чл. 50: Ако възпроизведените, но не пуснати в продажба екземпляри от произведението погинат изцяло или отчасти не по вина на издателя, последният може в едногодишен срок да възстанови погиналите екземпляри, без да заплаща за това възнаграждение на автора.
6) Да се въздържа от ново издаване на произведението през времетраене на договора, ако на издателя е отстъпено изключително право (каквото е обикновено).
1.8. Прекратяване на договора.
1.8.1. Прекратяване - чл. 51: Ако не е уговорено друго, издателският договор се прекратява с изтичане на срока на договора или с изчерпване на тиража на изданието, а ако е било уговорено повече от едно издание - с изчерпване на тиража на последното издание. Договорът има действие: 1) до 3 г. или 2) до изчерпване на тиража. Изчерпан тираж - да има под 20% в складовата база на издателя; за това се дължи информация.
1.8.2. Прекратяване с едностранно писмено предизвестие - чл. 52, ал. 1: Ако не е уговорено друго, авторът може да прекрати издателския договор едностранно, с писмено предизвестие, когато договорът е сключен за повече от едно издание, и тиражът на последното издание е изчерпан, а издателят в едногодишен срок не възпроизведе и разпространи следващо издание, при условие, че авторът в същия срок е поискал от него да направи това. Тиражът се смята за изчерпан, когато непродадените екземпляри не са повече от пет на сто от тиража на изданието. В тези случаи полученото вече от автора не трябва да се връща - ал. 2.
1.8.3. Договорът се прекратява и при: 1) изтичане на времетраенето на авторското право; 2) разваляне на договора. Отговорност за неизпълнение, неустойки.
2. Договори за възпроизвеждане и разпространяване на звукозаписи.
2.1. Този договор се извършва под няколко форми: 1) носителят на правото сключва договор с продуцент; 2) носителят на правото сключва договор с музикален издател, а той с продуцент; 3) организация за колективно управление сключва от името на членовете си (носители на права и музикални издатели) договори с продуцент; 4) комбинации (носителят сключва договор с продцент, а другите отношения се уреждат чрез организация за колективно управление).
2.2. Пряк договор между автор и продуцент.
2.2.1. Определение: договор, с който авторът отстъпва на продуцента правото да възпроизвежда неговото произведение във вид на звукозаписи и да разпространява екземпляри от тези записи, срещу което продуцентът се задължава да осъществи тези записи за своя сметка, да разпространи екземплярите и да плати на автора възнаграждение.
Договорът е близък до издателския и законът предвижда (?) към него да се прилагат разпоредбите за издателския договор.
2.2.2. Договорът е: 1) двустранен; 2) консенсуален; 3) формален (?); 4) възмезден; 5) срочен.
2.2.3. Предмет: 1) съществуващи произведения; 2) произведения, чието издаване се поръчва.
2.2.4. Страни:
1) Носител на авторското право.
2) Продуцент. Според чл. 85 Продуцент на звукозапис е физическото или юридическото лице, което организира осъществяване на първия запис и осигурява финансирането му. Това обаче е при сродните права. Като страна по договора по повод записването може да встъпи всяко лице, което ще организира осъществяването на записа (не само първия) и е готово да осигури финансирането му.
2.2.5. Съдържание на договора и задължения на страните.
- Съдържание: 1) дата и място на сключване; 2) страни; 3) предмет; 4) тираж; 5) срок на договора; 6) срок за започване на записа; 7) размер на възнаграждението и начин на заплащане; 8) начин на осигуряване на изпълнители и т.н.; 9) отговорност за нарушаване.
Редица уговорки могат да се заместят от диспозитивни правила на закона (чл. 54, ал. 1): 1) записването трябва да се осъществи до шест месеца от деня на предаване на произведението във вид, позволяващ записването, а възпроизвеждането и разпространението - до шест месеца след осъществяване на записа; 2) тираж до 5000 екземпляра; 3) възнаграждение в размер на съответната част от 10 на сто от цената на едро на всеки продаден екземпляр от звуконосителя, пропорционално на времетраенето на произведението му към общото времетраене на целия звуконосител; 4) безплатно предоставяне по 5 екземпляра от всяка произведена разновидност на звуконосителите. Срок 3 г. при липса на уговорка (чл. 36, ал. 5).
- Задължения.
А. На автора:
1) Да отстъпи правото на възпроизвеждане на произведението под формата на звукозапис и правото на разпространение на екземплярите.
2) Да предаде нотен запис или собствен звукозапис или на текста на произведението (при литературно произведение).
3) Да се въздържа от отстъпване на права на друго лице (ако отстъпването е изключително).
4) Да приеме избора на продуцента относно изпълнителите.
Б. На продуцента.
1) Да запише произведението - да го фиксира върху подходящ носител по начин, позволяващ по-нататъшното възпроизвеждане.
2) Да тиражира произведението (екземплярите са звуконосители).
3) Да разпространи екземплярите.
4) Да проведе необходимите рекламни действия за своя сметка.
5) Да плати възнаграждение: 1) процент от цената на всеки продаден екземпляр; 2) глобална сума; 3) комбинации.
2.2.6. Прекратяване на договора: 1) с изтичане на срока; 2) с изчерпване на тиража; 3) с едностранно писмено предизвестие от страна на автора при изчерпан тираж, а продуцентът в срок 1 г. не възпроизведе и разпространи нови екземпляри, ако авторът го е поискал (чл. 52 във връзка с чл. 54, ал. 1 - ?); 4) изтичане на времетраенето на авторското право; 5) невиновна невъзможност; 6) разваляне.
Възможно е самофинансиране по силата на чл. 53 във връзка с чл. 54, ал. 1 (?).
Чл. 54, ал. 3: Отстъпеното от автора право неговото произведение да бъде записано, възпроизведено и разпространено под формата на звукозаписи не включва правото записаното произведение да бъде публично изпълнявано, излъчвано по безжичен път или предавано чрез кабели или друго техническо средство. За включването на тези права страните се уговарят изрично.
2.3. Другата основна форма на договаряне е чрез прибягване до помощта на организации за колективно управление. В България това е “Музикаутор” - отношенията между автор и организация се урежда с договор. “Музикаутор” сключва договори с продуцентите (виж Саракинов, стр. 142-146).