32. Отменителен иск.

Правна уредба на отменителния иск
Чл.135 ЗЗД - Кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако длъжникът при извършването им е знаел за увреждането. Когато действието е възмездно, лицето, с което длъжникът е договарял трябва също да е знаело за увреждането. Недействителността не засяга правата, които трети добросъвестни лица са придобили възмездно преди вписване на исковата молба за обявяване на недействителността.
Знанието се предполага до доказване на противното, ако третото лице е съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра на длъжника.
Когато действието е извършено преди възникване на вземането, то е недействително само ако е било предназначено от длъжника и лицето, с което той е договарял, да увреди кредитора.
Кредиторите, в чиято полза е обявена недействителността, се удовлетворяват от сумата, получена от публичната продан преди третото лице, тогава, когато то участвува в разпределението с вземане, произтичащо от обявяване на недействителността.

Правото дава възможност на кредитора, при определени предпоставки да отмени спрямо себе си някои правни последици от действия на длъжника. Предпоставките са:
1. Да има извършено от длъжника действие /например: договори, сделки, юридически постъпки /;
2. Правните действия трябва да имат за предмет и имуществени секвестируеми права;
3. Необходимо е да има т.нар. увреждане на кредитора. Тоест, при липсата на съответното право, удовлетворяването на кредитора се затруднява или е невъзможно;
4. Психологическо състояние на длъжника или на третото лице. Това е субективна предпоставка. Важно е дали има увреждане на настоящия кредитор или на бъдещия кредитор.

Един кредитор може да бъде увреден по два начина:
1. Увреждане на настоящия кредитор – когато увреждащите действия са извършени след възникване на задължението;
2. Увреждане на бъдещия кредитор – длъжникът и третото лице трябва да са имали намерения да увредят кредитора. Увреждащите действия се извършват преди възникване на задължението.

При увреждане на настоящия кредитор, когато действието е чисто правно действие, едностранна сделка или безвъзмезден договор се изисква длъжника да е знаел за увреждането. Увреждането се презюмира. Когато увреждащото действие е възмезден договор, то знание за увреждането трябва да има както длъжника /презюмира се/, така и третото лице /презюмира се само за определен кръг лица – близки/. Иначе кредитора трябва да доказва.

При наличието на тези предпоставки защитата се извършва по следния механизъм:
- длъжника е извършил действие с третото лице, като с това уврежда кредитора;
- кредитора има потестативно право да подчини на принудително изпълнение имуществените права на длъжника.
Това потестативно право се упражнява по съдебен ред. Има двама ответници – длъжникът и третото лице. Ако предпоставките са налице, съдът постановява решение, с което уважава отменителния иск на кредитора.

Правни последици
Кредитора може да води принудително изпълнение върху имущественото право, нищо че то вече принадлежи на третото лице. Ако има и други кредитори спрямо същия длъжник, но те не са предявили отменителен иск, то те не могат да използват това имуществено право. За тях третото лице е просто трето лице. Ако третото е прехвърлило придобитото имуществено право – недвижим имот на друго четвърто лице. Тъй като отменителния иск /Павлов иск/ се вписва - ако най-напред е вписана исковата молба, а след това е вписано придобиването от четвъртото лице, то Павловият иск е с преимущество и когато искът бъде уважен, прехвърлянията губят правното си значение.

<< Назад към Лекции по облигационно право