31. Статут и правомощия на Комисията по финансов надзор.

Структура
Структурата и функциите на комисията са определени от Закона за Комисията за финансов надзор и специалните закони, регулиращи инвестиционната, застрахователната и осигурителната дейност.

Дейността на КФН като регулаторна и надзорна институция основно се реализира от трите специализирани управления: "Надзор на инвестиционната дейност", "Застрахователен надзор" и "Осигурителен надзор". Дирекциите и отделите в тях са формирани на функционален принцип според основните функции на регулиране – лицензиране, надзор и принудителни административни мерки. Целта е постигане оптимизация на дейността и повишаване ефективността на надзора.

В Управление "Надзор на инвестиционната дейност” са структуриране три дирекции - "Регулаторни режими", "Надзорна дейност" и "Процесуално представителство и пазарни анализи".
Три дирекции функционират и в управление "Застрахователен надзор" - "Регулаторни режими и защита на потребителите" , "Проверки и финансов надзор", "Регулаторна политика и анализи".
В управление "Осигурителен надзор" дирекциите са две - "Регулаторни режими и оценка на риска" и "Контролна дейност".

Важен елемент на единната структура е създаването на добре работеща обща администрация, тясно свързана с всяко едно от специализираните управления и подкрепяща тяхната дейност. Към общата администрация са създадени шест дирекции:

- дирекция "Правна и методология на финансовия надзор", която изготвя юридически обосновки, разработва и оформя нови нормативни актове и предложения за тяхното изменение и допълнение;
- дирекция "Обща канцелария" организира деловодното обслужване и контрола за движението на документите в администрацията на комисията, както и деловодното обслужване на членовете на комисията;
- дирекция "Човешки ресурси" извършва подбора на служителите, организира обучението и повишаването на квалификацията им, както и тяхното атестиране;
- дирекция "Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността" организира финансовата дейност, вътрешнофинансовия контрол, счетоводството и отчетността в комисията;
- дирекция "Международно сътрудничество и връзки с обществеността" изпълнява функции по международното сътрудничество на КФН и евроинтеграцията и осъществяване на връзките с обществеността;
- дирекция "Информационни технологии и регистри" се занимава с изграждането на информационната система и конкретните електронни регистри, необходими за изпълнението на задълженията на звената от специализираната администрация.

Функции

Инструментариумът, с който комисията разполага за постигане на целите си, е възможността за законодателна инициатива, предварителният контрол при допускане на участници на пазара чрез лицензионен режим, правото на контрол на дейността на вече допуснатите пазарни участници и най-накрая, правото да налага санкции при установяване на нарушения.

(^) Регулаторна дейност
Регулаторната дейност на комисията обхваща изготвянето и приемането на наредби и инструкции, предвидени в законите, издаване на указания и инструкции относно прилагането и тълкуването на Кодекса за социалното осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането и Закона за здравното осигуряване, както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане във връзка с осъществяване на финансовия надзор. Регулирането на дейността на участниците на пазара е съобразено с европейските норми и практики.
Обичайно промените в законодателната рамка се налагат вследствие на промените на самата финансова система, навлизането на нови продукти и технологии или при установяването на недостатъци на действащата нормативна уредба. Наред с това усилено се работи върху хармониризане на националната нормативна уредба с тази на Европейския съюз.

(^) Лицензионен режим
В лицензионната си дейност комисията се ръководи от принципа на безпристрастност и прилагане на единен подход и критерии спрямо всички заявители. Комисията извършва проверка на документите, приложени към постъпилите заявления за издаване на разрешение или за изменение на вече издадено решение, с оглед на съответствието им с нормативните изисквания. Установява дали са представени всички изискуеми документи и информация и се проверява дали са спазени законовите ограничения към дадено лицензионно производство, като например:

- размер и структура на капитала;
- произход на средствата, с които са направени дяловите вноски;
- наличие (липса) на свързаност между физически и/или юридически лица в съответствие с нормативните разпоредби;
- изисквания към членовете на управителни и контролни органи и други специални изисквания.

(^) Надзор
Чрез общия и финансов надзор върху дейността на поднадзорните лица се следи спазването на законовите изисквания, финансовото състояние на дружествата и достоверността на предоставяната от тях информация.
Комисията осъществява надзорна дейност посредством дистанционен контрол и проверки на място върху дейността на лицензираните участници на пазара.

Целта на осъществяваната от КФН контролна дейност е предотвратяване и преустановяване на закононарушения с оглед осигуряване защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

(^) Санкции
При констатиране на нарушения от страна на поднадзорните лица комисията прилага принудителни административни мерки. Те включват издаване на препоръки относно предприемане на конкретни действия, глоби или имуществени санкции.