30. Времетраене на авторското право

1. Времетраене на авторското право. Авторското право не може да трае вечно - големи трудности при издирване на наследниците, неоправдано е да се заплащат възнаграждения на далечни роднини.
1.1. Общо правило - чл. 29, ал. 1: Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт. Срокът е 70 г. от смъртта на автора. Има и някои някои неточности: “авторското право се закриля” (всъщност произведенията се закрилят); закриля се, докато е жив авторът (всъщност от създаването на произведението).
1.2. Особени случаи:
1) При произведения, създадени в съавторство от значение е моментът на смъртта на последния преживял съавтор - чл. 27, ал. 2: При произведения, създадени от двама или повече автори, срокът по ал. 1 започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор.
2) Произведения под псевдоним или анонимни - срокът е 70 г. след разгласяването (чл. 28). Ако в този срок авторът стане известен или ако псевдонимът не буди съмнение относно неговата личност, се прилага общото правило.
3) Компютърни програми и бази данни, когато произведението е създадено в трудово правоотношение и авторското право принадлежи на работодателя - срокът е 70 г. след разгласяването (чл. 28а). Ако в този срок се установи авторът, се прилага общото правило.
4) Филми и други аудиовизуални произведения - 70 г. след смъртта на последния преживял измежду режисьора, сценариста, оператора, автора на диалога и автора на музиката, ако тя е била създадена специално за филма (чл. 29).
5) Сборни произведения по чл. 3, ал. 2, т. 3 (периодични издания, енциклопедии и др.) - 70 г. след публикуването им (чл. 30, ал. 1). Това правило е за правата върху сборното произведение, а не за тези на авторите на отделните включени в него произведения. Ал. 2 пояснява: За произведения, които се публикуват на томове, части, броеве или епизоди, срокът по ал. 1 се изчислява за всеки от тях поотделно.
6) Закрила на непубликувани произведения - чл. 34а: Лицето, което разгласява произведение след изтичане на срока на времетраене на авторското право, ако то не е било публикувано дотогава, се ползва с всички имуществени права на автора за срок 25 г., считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която произведението е било разгласено.
1.3. Начало на сроковете - чл. 31: сроковете започват да текат от 1 януари на годината, следваща годината, в която е настъпило събитието (смъртта на автора, създаването, разгласяването или публикуването). Това са преклузивни срокове, не могат да бъдат спирани, възобновявани, продължавани.
1.4. Произход на срока на закрила.
1.4.1. Тези 70 г. идват от една директива на ЕС с цел уеднаквяване (Директива 93/98/ЕИО). Няма единно европейско авторско право - има различни системи. Само по някои въпроси (изчерпани права, срок, закрила на софтуер и бази данни) има решения на съда (изчерпани права) и директиви (срок); закрилата на софтуер и бази данни е малко извън авторското право.
1.4.2. История, тенденции:
1) Първият закон (Законът на Ана) предвижда закрила 14 г. По-късно може да се удължи с 14 г., но ако авторът е още жив (сега срокът е след смъртта).
2) Правото след смъртта на автора идва от наследниците на поета Удуърд, който нищо не е оставил на наследниците. От тогава авторското право продължава след смъртта. От къде идва “автор” - от латински “разувам”, “наддавам”.
3) Различните конвенции предвиждат различни срокове: Бернска - 50 г., Женевска - 25г. (с оглед на интересите на развиващите се страни - защитата да не трае прекалено дълго).
4) Има тенденция към удължаване на срока (но в Америка е 50 г.) - в някои латиноамерикански страни е 80 г.
5) Поради свободното движение на стоки, хора, капитали вместо в страна с по-дълъг срок ще отпечатам в друга страна, а после ще внасям в първата - това налага уеднаквяване.
В Германия срокът е бил 50 г., поставя се въпросът дали авторът иска да подпомогне само наследниците, не би ли желал да подпомогне други автори - създава се фонд, с чиито средства се подпомагат млади културни дейци чрез използване на авторското право и след срока на закрила (20 г.). Този фонд няма успех - срокът се присъединява към 50-те години и закрилата става 70 г. През този срок авторското право съществува и се наследява.
1.5. При чужд автор се прилага чуждият срок, макар да действа нашият закон - когато срокът в чуждата страна е по-къс, се прилага този срок.
1.6. Закрила на създадени преди ЗАПСП произведения. В България са съществували различни режими на времетраенето на авторското право (виж Саракинов, стр. 99-101). Поставя се въпросът какво става със срока на закрила на произведения, създадени преди влизане в сила на ЗАПСП. Според §51, , ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗАПСП (2000 г.) законът се прилага и за произведенията, създадени преди влизането му в сила, ако не са изтекли предвидените в него срокове. Според ал. 2 от закрила се ползват и носителите на права, чийто срок на закрила е изтекъл, ако той не е изтекъл според ЗАПСП в редакцията му от 2000 г. За времето, когато не е съществувало авторско право, обезщетение за използване не се дължи.
2. Наследяване.
2.1. Наследници - чл. 32, ал. 1: След смъртта на автора авторското право преминава върху неговите наследници по завещание и по закон съгласно Закона за наследството. Преди са съществували ограничения относно кръга от наследници (виж Саракинов, стр. 99-100).
2.2. Момент, до който се наследява - чл. 32, ал. 2: Авторското право се наследява до изтичане на срока на времетраенето му.
2.3. Наследяването не е еднократно. Законът казва Ако авторът няма наследници или наследниците починат преди изтичането на срока ... (чл. 33). Според Е. Марков не може да се направи извод, че авторското право се наследява еднократно. Преди е имало ограничения - еднократно наследяване, кръг наследници, но сега няма основание за такъв извод, още повече, че Конституцията разшири правото на наследяване, а и идеята на срока от 70 г. не е еднократно наследяване.
2.4. Липса на наследници - чл. 33: Ако авторът няма наследници или наследниците починат преди изтичането на срока на времетраене, авторското право преминава върху държавата, която го упражнява до изтичане на срока чрез министерството, отговарящо за културата. В случай че починалият автор е бил член на организация за колективно управление на права по този закон, тези права продължават да се упражняват до края на срока на времетраенето им от тази организация, за нейна сметка.
2.5. Проблем при смяна на закона. Принцип на наследственото право е, че кръгът наследници се определя според закона, който е сила към момента на откриване на наследството (т.е. смъртта на наследодателя). Следователно, за наследства, открити при действието на стария закон, кръгът на наследниците ще се определи спрямо него (аргумент от §6, ал. 2 от ПЗР на ЗАПСП).