30. Пенсии за осигурителен стаж и възраст

ОСР, при реализирането на които се отпускат пенсии за осигурителен стаж и възраст е старостта. Старостта като ОСР в пенсионното законодателство е възрастовата граница, която се определя от навършен голям брой години. Възрастта е точно определена в закона след настъпването й, за която може да се иска отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Възрастта, след навършването на която за осигуреното лице настъпва право на пенсия означава презюмираната, т.е. предполагаемата неработоспособност на лицето. Затова пенсиите за осигурителен стаж и възраст се отпускат именно във връзка с презюмираната неработоспособност на осигуреното лице.
Понятието “старост” в пенсионното законодателство се изразява в навършването на определена възраст, с която правните норми свързват освобождаването на лицето да упражнява трудова дейност и предоставянето му на материално обезпечение под формата на пенсия.
От 1957г. пенсията за осигурителен стаж и възраст /по тогавашното законодателство – пенсия за старост/ са свързани с пола на осигуреното лице на работата /категориите труд/. Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за жените възниква по-рано от тази за мъжете.
Според Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране всички видове работи и дейности в зависимост от техния характер и тежест и според условията, при които се извършват от осигуреното лице са разпределени в три основни категории труд. Към първа категория труд се отнася трудът на заетите в най-тежките и най-вредните за здравето на Р/С производства и дейности. Такива са например: подземни, подводни работи. Видовете работи и дейности от първа категория труд изчерпателно са посочени в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране. Към втора категория труд се отнася трудът на заетите в тежки, вредни за здравето на Р/С производства и дейности. Такива са например: редица производства и дейности в черната и цветната металургия, цимент, химическа промишленост, транспорт и т.н. Видовете производства и дейности от втора категория труд изчерпателно са изброени в Наредбата за категоризирането на труда при пенсиониране. Към трета категория труд се отнасят всички останали работи и дейности, които не се включват в първа и втора категория труд. Тяхното извършване е съпроводено с нормално напрежение и с нормални условия на труд.
Категоризирането на труда при пенсиониране по същество е определеня на различни условия за пенсиониране на отделни категории осигурени лица, съобразно извършваната от тях работа.
Субектите на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст са ФЛ, включени в кръга на осигурените лица, за ОСР – старост. Субективното право на пенсия за осигурителен стаж и възраст възниква при наличието на определени в КСО предпоставки. В чл.68/1-3/ КСО са посочени предпоставките за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За придобиване правото на този вид пенсия законодателството използва три величини:
1. възраст – навършени години;
2. години – осигурителен стаж;
3. сбор между първите две. Това е т.нар. точкова система за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
За придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст базисна е 2000 година. Изискващият се осигурителен стаж представлява разликата от общия сбор, т.е. навършените години възраст и години осигурителен стаж и навършени години възраст. От 01.01.2000г. и началото на следващите години изискващата се възраст се увеличава с 6 месеца всяка календарна година за да достигне 63г. за мъжете, през 2005г. и 60г. за жените, през 2009г. Математическата формула не е дадена в закона, извлича се от чл.68 КСО.
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за мъжете се придобива както следва:
1. от 01.01.00г. – възраст – 60,5г., осигурителен стаж – 37,5г., общ сбор – 98 точки;
2. от 01.01.01г. – възраст – 61г., осигурителен стаж – 38г., общ сбор – 99 т.;
3. от 01.01.02г. – възраст – 61,5г., осигурителен стаж – 38,5г., общ сбор -100т.;
4. от 01.01.03г. – възраст – 62г., осигурителен стаж – 38г., общ сбор – 100т.;
5. от 01.01.04г. – възраст – 62,5г., осигурителен стаж – 37,5г., общ сбор – 100т.;
6. от 01.01.05г. и насетне – възраст – 63г., осигурителен стаж – 37г., общ сбор – 100т.
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за жените се придобива, както следва:
1. от 01.01.00г. – възраст – 55,5г., осигурителен стаж – 32,5г., общ сбор – 88т.;
2. от 01.01.01г. – възраст – 56г., осигурителен стаж – 33г., общ сбор – 89т.;
3. от 01.01.02г. – възраст – 56,5г., осигурителен стаж – 33,5г., общ сбор – 90т.;
4. от 01.01.03г. – възраст – 57г., осигурителен стаж – 33г., общ сбор – 90т.;
5. от 01.01.04г. – възраст – 57,5г., осигурителен стаж – 32,5г., общ сбор – 90т.;
6. от 01.01.05г. – възраст – 58г., осигурителен стаж – 33г., общ сбор – 91т.;
7. от 01.01.06г. – възраст – 58,5г., осигурителен стаж – 33,5г., общ сбор – 92т.;
8. от 01.01.07г. – възраст – 59г., осигурителен стаж – 34г., общ сбор – 93т.;
9. от 01.01.08г. – възраст – 59,5г., осигурителен стаж – 34,5г., общ сбор – 94т.;
10. от 01.01.09г. и насетне – възраст – 60г., осигурителен стаж – 34г., общ сбор – 94т
Разпоредбите на чл.68/1/ КСО дават възможности за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и на мъжа, и на жената навършили 65 годишна възраст в случай, че сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта е по-малък от посочените години. Изисква се тези категории лица да имат не по-малко от 15 години осигурителен стаж, от които не по-малко от 12 години:
1. действително изслужено календарно време по ТПО/ служебно правоотношение;
2. времето, през което лицето е работило без ТПО /по граждански договори/;
3. времето, през което лицето изцяло се е осигурявало за своята сметка.
Съгласно чл.69 КСО кадровите военнослужещи, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж при уволнение, независимо от възрастта им, при условие, че има 25г. трудов стаж, от които не по-малко от 2/3 да са действително изслужени на кадрова военна служба. Офицерите и сержантите и гражданските лица – държавни служители от МВР, НСС, Главното управление на местата за лишаване от свобода и Главна дирекция следствени арести при МП, военните съдилища и прокурорите, следователите и помощните служители, специалната куриерска служба при МТС и офицерите, сержантите и гражданските лица – държавни служители, по ЗИН придобиват право на пенсия при уволнение, ако имат не по-малко от 25 години трудов стаж, минимум 2/3 да са действително изслужени на такава длъжност в посочените ведомства, независимо от възрастта им.
Кадровите военнослужещи и офицерите, и сержантите по ЗМВР, които са прослужили 15 години на длъжности, от летателния състав, екипажите на подводните съдове и водолазите, съответно придобиват право на пенсия за осигурителен стаж при уволнение, независимо от възрастта им.
При преценяване правото и определяне на размера на пенсия за осигурителен стаж и възраст, осигурителният стаж се превръща в трета категория труд. При осигурителен стаж от различни категории труд, стажът от първа и втора категория труд се превръща в осигурителен стаж от трета категория труд като 3 години трудов стаж от първа категория труд се зачита за 4 години от втора категория труд и 5 години за трета категория труд или в съотношение 3:4:5.
За работници – инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител включително заети на работа под земята в подземни рудници, подземни геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелно и подземното минно строителство, работещите в добива на радиоактивни и манганови вещества определени с акт на МС – 1 година осигурителен стаж от първа категория се зачита за 3 години трета категория. Тези категории осигурени лица са определени в Постановление № 40 от 1968г.
Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се състои от две части, а именно: основен размер на пенсията и добавки към пенсията. Добавките към пенсията може да бъде например: месечни добавки за деца до 18г. възраст, добавки за работа във вредни условия на труд и т.н.
Сборът от основния размер и добавките към пенсията е размерът на определената при отпускане лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя като доходът, от който се изчислява пенсията се умножи със сумата, образувана от 1% за всяка година осигурителен стаж и съответно пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж, а именно: 0,08% за 1 месец; 0,17% за 2 месеца; 0,25 за 3 месеца; 0,33% за 4 месеца; 0,42% за 5 месеца; 0,5% за 6 месеца; 0,58% за 7 месеца; 0,67% за 8 месеца; 0,75% за 9 месеца; 0,83% за 10 месеца; 0,92% за 11 месеца. Например: ако лицето има осигурителен стаж – 40г. и 7 месеца – сборът е 40,58%. Доходът, от който се изчислява пенсията се определя като средно месечния осигурителен доход за страната за предходната година се умножи по индивидуалният коефициент на лицето. Индивидуалният коефициент на лицето е аритметична величина. Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху което са внесени осигурителни вноски за периода от 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 31.12.1996г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му. /от 2000г. има горна и долна граница, от 2003г. е с фиксиран размер/.
За изчисляване на индивидуалния коефициент се определят две съотношения:
1. съотношение между средно месечния осигурителен доход на лицето, за периода до 31.12.1996г. и средно месечната работна заплата за страната за същия период, обявена от НСИ. Например: ако средно месечния осигурителен доход, от който се изчислява пенсията за 3 годишния период – 87-89г. е 300 лева, а средно месечната работна заплата за страната е била 150 лева, съотношението е 300/150.
2. съотношение между средно месечния осигурителен доход на лицето, за периода след 01.01.1997г. до датата на пенсионирането му и средно месечния осигурителен доход за страната за същия период /който се определя от Надзорния съвет на НОИ/.
Индивидуалният коефициент се определя като всяко от посочените съотношения се умножава съответно на броя месеци, за които то е установено и сбора на получените производителя се раздели на общия брой на месеците включително в свата периода.
Когато не са работили след 01.01.1997г. индивидуалният коефициент е равен на съотношението между средно месечния осигурителен доход на лицето за периода до 31.12.1996г. и средно месечната работна заплата за страната за същия период, обявена от НСИ. Размерът на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст не може да бъде по-малък от 115/100 от социалната пенсия за старост – която за тази година е 50 лева /Н.Й. – не е правилно да се взема на база социална пенсия при положение, че се определя на база размер на осигурителни вноски/.
Максималният размер от 01.01.2004г. на получените една или повече пенсии отпуснати до 31.12.2009г. без добавките към тях равен на 35% от максималния осигурителен доход за всяка календарна година, определен със ЗБДОО. За 2004г. максималният осигурителен доход е 1200 лева. Следователно за 2004г. максималният размер на пенсията /една или повече/ без добавките към тях е 420 лева.
До 31.12.2003г. максималният размер на пенсията, която се получава от лицата се определя на база минималната работна заплата за страната. Например: за 2003г. се определя на базата на 4 минимални работни заплати за страната /200 лева/. Посочените ограничения не се прилагат за лицата, които са били Президент или Вицепрезидент на РБ, председател на НС, министър-председател или съдия от Конституционния съд – от 2001г. – тълкувателно решение на КС.
Отпуснатите пенсии за особени заслуги към държавата и нацията се изплащат за всяка календарна година в размер равен на 35% от максималния осигурителен доход за всяка календарна година, определен от ЗБДОО – от 01.01.2004г. - 420 лева.