2. Обект и предмет на криминалистиката

Криминалистиката изследва 3 основни обекта:
А)престъплението от гледна точка на свойството да бъде източник на информация за неговото разкриване;свързаните с престъплението действия се влияят от редица обективни(място време,ситуация и др.)и субективни(знания,умения,опит на извършителя),до колкото тези фактори влияят върху свързаните с престъплението действия,то самите действия могат да бъдат източник на информация за съответните фактори( от изучаване обстановката на произшествието е възможно да се направи извод дали извършителят е познавал мястото,където е извършил престъплението или е имал връзка с пострадалия).
Криминалистиката за разлика от наказателното право не изучава престъплението,като обществено опасно деяние,а до колкото може да бъде източник на данни имащи значение за неговото разкриване.От такава гледна точка криминалистиката изследва начина на извършване на престъплението,механизма на престъплението,разработване на криминалистическа характеристика на отделните видове престъпления и т.нт.
Интерес за разследването представляват не само действията на извършителят по осъществяването на престъпният акт,но и други действия,които нямат наказателно правно значение.
П-М-Д-С-ред в които се извършва престъплението.
С-Д-М-П-ред в които ние разкриваме престъплението.
П-престъпление;М-мотив;Д-действие;С-следи;.