2. Конституционна уредба на правото на собственост върху земи. Конституционни граници на правото на собственост върху земи

КРБ – чл. 15 (РБ осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната); 18, ал. 1 (Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост), 5 (Условията и редът, при които държавата предоставя концесии за обектите и разрешения за дейностите по предходните алинеи, се уреждат със закон), 6 (Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото); 21 (Земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото. Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон); 22 (Чужденци и чуждестранни ЮЛ могат да придобиват право на собственост върху земя при условията, произтичащи от присъединяването на РБ към ЕС или по силата на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за РБ, както и чрез наследяване по закон. Режимът на земята се определя със закон); 55 (Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда). ЕКЗПЧОС.
Конституционни граници на правото на собственост върху поземлените имоти – в какво се изразява общественият интерес според КРБ (забрана за присвояване на територии – осъществяване на държавния суверенитет; забрана за образуване на автономни територии – чл. 1, ал. 3 (Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет) и чл. 2 (РБ е единна държава с местно самоуправление. В нея не се допускат автономни териториални образувания. Териториалната цялост на РБ е неприкосновена); чл. 22, ал. 1 КРБ – забрана чужденци да притежават собственост върху български земи; забрана за насилствено завземане на държавната власт и промяна на конституционно установения ред /граници на субективните права – глава ІІ КРБ).
Практическото действие на конституционните граници се изразява в държавната санкция спрямо всеки, който нарушава обществения интерес. Санкциите са административни наказания, имуществена отговорност по НК, отнемане на обекта на собственост, който е и обект на нарушението и са поместени с специални закони.