29. Свободно използване на произведенията

1. Свободно използване. Границата, от която ще има нарушение, е допустимото свободно използване. В определен брой случаи се налага използването на произведенията да може да става свободно - без разрешение на автора. Тези ограничения обаче са специални, с тях не бива да се злоупотребява. В тази връзка чл. 9, ал. 2 от Бернската конвенция посочва условията, с които националните законодателства трябва да се съобразяват: 1) да се отнасят до някои специални случаи; 2) да не се затруднява използването на произведението; 3) да не водят до неоправдано нарушение на законните интереси на автора.
В полза на обществото като цяло най-значителното ограничение е определеният от закона срок за закрила на авторското право (въпрос N35). Като ограничение може да се разглежда и чл. 41, ал. 2 (право на работодателя да използва произведението, създадено по трудово правоотношение, без разрешение и без заплащане).
2. В чл. 23 има опит за систематизация на случаите на свободно използване на произведенията. Интелектуалната собственост не бива да препятства правото на информация, доколкото не се нарушават чужди права, националната сигурност. Няма право на информация върху произведенията по принцип, а варира във всеки конкретен случай.
1) Цитиране - т. 1: използването на цитати от произведения на други лица при посочване на източника и името на автора, ако то е означено. Цитирането трябва да съответства на обичайната практика и да е в обем, оправдан от целта. Без това не може да се развива науката. Тук попадат музикални цитати, вмъкване на откъси от филми, възпроизвеждане на части от сгради в архитектурата.
а. Може да се цитира всичко, дори да не е разгласено.
б. Трябва да се посочи името на автора, както и източникът.
в. Цитатът трябва да е в съответствие с целта (да подкрепи твърдението и т.н.).
г. Цитатът да е в обичайния обем.
Цитатите в рекламите на Мобиком - отговаря ли цитатът на целите, дали е в обичайния обем: рекламата е само цитат - цитатът не отговаря на целите (целта е продажба), не е в обичайния обем: това не е цитат, има нарушение.
2) С оглед на образованието, науката, осъществяване на аналитични, коментарни цели - т. 2: използването на части от публикувани произведения или на неголям брой малки произведения с изключение на компютърни програми и бази данни в други произведения в обем, необходим за анализ, коментар или друг вид научно изследване. Такова използване е допустимо само за научни и образователни цели, при посочване на източника и името на автора и при условие, че не се засяга нормалното използване на произведението, нито пък се увреждат неоправдано законните интереси на авторите.
а. Могат да се използват неголям брой малки произведения, части от произведения (публикувани).
б. За анализ, коментар, друг вид научно изследване. Законът не казва дали анализът трябва да бъде на същото място (напр. сборник текстове по право - дали коментарът трябва да бъде вътре в сборника) - обхваща всички видове използване.
в. С определени цели - научни и образователни.
г. Посочване на източника и името на автора.
д. Не се засяга нормалното използване на произведението, не се увреждат неоправдано законните интереси на автора.
3) Т. 7: възпроизвеждането по репрографски или друг аналогичен на него начин на части от публикувани произведения или на малки произведения, както и презаписването на части от филми и други аудио-визуални произведения или произведения, записани върху звуконосители или видеоносители от учебни или други образователни заведения и тяхното използване с учебна цел.
а. Репрография - съвкупност от технологии, позволяващи възпроизвеждане на документи (не само ксерокс); само на части от произведения (публикувани) или малки произведения. Презаписване на части от филми и други аудиовизуални произведения или произведения, записани върху звуконосители или видеоносители.
б. Възпроизвеждане от учебни или образователни заведения.
в. С учебни цели
Тези способи изискват много средства за разлика от офсета, но той не е възпроизвеждане.
4) Т. 3: използването като текуща информация в периодичния печат и другите средства за масово осведомяване на речи, отчети, проповеди и други или на части от тях, произнесени на публични събрания, както и на пледоарии, произнесени в съдебни процеси. Според Бернската конвенция е допуснато:
а. Използването на речи, пледоарии и т.н.
б. Във всички медии, които са текущи.
в. Доколкото информацията е текуща (не може да се публикува реч от преди 10 г., нито да се публикува информация, която е текуща, но в книжка, а не в текуща медия).
5) Актуално събитие - т. 4: възпроизвеждането на фотографски, кинематографичен или аналогичен на тях начин, както и чрез звукозаписване или видеозаписване на произведения, свързани с актуално събитие, за да бъдат тези произведения използвани от средствата за масово осведомяване в ограничен обем, оправдан от целите на информацията.
а. За масово осведомяване. Дали показването на картините в една галерия без разрешение на автора е нарушение - не е, доколкото се обслужват целите на информацията.
б. По определени начини.
6) Т. 5: възпроизвеждането на произведения, постоянно изложени на улици, площади и други обществени места, без механично контактно копиране, както и излъчването им по безжичен път или предаването им чрез кабел или друго техническо средство, ако това се извършва с информационна или друга нетърговска цел.
а. Възпроизвеждане на постоянно изложени на публични места произведения.
б. Доколкото не е използвано механично контактно копиране, няма нарушение (напр. може да се снима в един филм паметник, без да има нарушение). Излъчване по безжичен път или предаване по кабел.
в. Цел - информационна или друга нетърговска цел. Въпросът е дали има скрита реклама - напр. вижда се търговска марка: реклама - приканване да се купи определена стока или да се използва определена услуга.
7) Т. 6: публичното изпълнение на публикувани произведения в учебни или други образователни заведения, ако не се получават парични постъпления и не се заплащат възнаграждения на участниците в подготовката и реализирането на публичното изпълнение. Изпълняване на цели произведения от актьори, които се обучават, не се плаща възнаграждение на актьорите и не се събират парични постъпления.
а. Публикувани произведения.
б. В образователни заведения. Това отново е с образователна цел.
в. Не се плаща възнаграждение.
г. Да не се събират парични постъпления според Е. Марков означава да не се реализира печалба, но разходите по осветление, декори и т.н. трябва да се покрият по някакъв начин.
8) Използване на шрифтове за незрящи - т. 7: възпроизвеждането на вече разгласени произведения посредством Брайлов шрифт или друг, аналогичен на него метод, ако това не се извършва с цел печалба.
а. Разгласени произведения.
б. От значение е методът - предназначен за незрящи.
в. Не е с цел печалба.
9) Т. 9: възпроизвеждането в малко количество на вече публикувани произведения, с изключение на компютърни програми и бази данни, чрез репрографски, фотографски или друг аналогичен начин от обществени библиотеки, документационни центрове, научни институти и други при условие, че се извършва за научни цели или с цел съхраняване на произведението и екземплярите не се разпространяват извън рамките на организацията, извършила възпроизвеждането. Копие от загубена в библиотека, организация книга и имат право да я отдават под наем, но само в рамките на организацията.
а. Публикувани произведения (без програми и бази данни).
б. Начин - фотографски, репрографски.
в. От обществени библиотеки, научни институти и др.
г. Цел - научни или съхраняване на произведението.
д. Екземплярите да не се разпространяват извън организацията.
10) Т. 10: използването на детайли, фрагменти и отделни елементи от сгради и архитектурни проекти при посочване името на автора, ако то е означено. Използването трябва да съответства на обичайната практика и да е в обем, оправдан от целта.
а. Части от сгради или архитектурни проекти.
б. Посочване на автора.
в. В съответствие с обичайната практика.
г. В обем, оправдан от целта.
3. Еднократно копиране за лични цели - то вече се плаща. Дълго време не се смяташе за нарушение на авторското право еднократното възпроизвеждане за лично ползване. Средствата да възпроизвеждане на произведенията все повече се усъвършенстват - ксероксът нанесе първия удар върху издателите, възможности за презаписване на аудои и видеокасети, записи от радио и т.н. В резултат притежателите на авторски права търпят големи загуби и се чувстват доста застрашени.
3.1. ЗАПСП през 1993 и 2000 г. направи скок, доколкото разрешава свободното копиране за лични нужди, доколкото не се използва за привличане на клиентела. Чл. 25: Изготвянето на копия от вече публикувани произведения се допуска без съгласие на автора и без заплащане на възнаграждение само за лично ползване. Това не се отнася за компютърните програми и архитектурните произведения.
1) Произведенията са публикувани.
2) Лично ползване - само в частната сфера на лицето.
3) Ограничение за авхитектурните произведения и компютърните програми - ако се допусне свободното копиране защитата им би се обезсмислила.
3.2. Възнаграждение - чл. 26.
1) Кой има право на такова възнаграждение - чл. 26, ал. 1.
2) Задължени лица и размер на възнаграждението - чл. 26, ал. 2. В закона още през 1993 г. бяха въведени вноски от 5% от производствената цена или митническата декларация при внос, които отиват в организация, която по-нататък ги разпределя. От тази година се предвижда също така 2% от хардуера да се внасят. Виж ал. 6.
3) Разпределяща организация, национален фонд “Култура” - чл. 26, ал. 3.
4) Разпределение - чл. 26, ал. 4. Въпросът е справедливо ли е такова разпределение - произведенията на някои автори може въобще да не се записват.
5) Условия за връщане на събраните суми - чл. 26, ал. 5.