29. Встъпване в дълг. Заместване в дълг.

Правната уредба се съдържа в чл.101 ЗЗД – встъпване в дълг и чл.102 ЗЗД – заместване в дълг.

Чл.101. Трето лице може да встъпи като съдлъжник в определено задължение по съглашение с кредитора или с длъжника. Ако кредиторът е одобрил съглашението за встъпване, то не може да бъде отменено или изменено без негово съгласие. Първоначалният длъжник и встъпилото лице отговарят към кредитора като солидарни длъжници.

Чл.102. Трето лице може да замести длъжника само с изрично съгласие на кредитора. Заместеният длъжник се освобождава от отговорност към кредитора.
Обезпеченията, дадени от трети лица, се погасяват, ако те не се съгласят тези обезпечения да служат за новия длъжник. Залогът и ипотеката, дадени от първоначалния длъжник, остават в сила.
Новият длъжник може да противопостави на кредитора възраженията, които е имал старият длъжник, произтичащи от прехвърленото правоотношение.

1. Встъпване в дълг
Според чл.101 ЗЗД третото лице може да встъпи като съдлъжник в определено задължение с кредитора или с длъжника. При встъпването в дълг не се достига до частно правоприемство. Правната последица е, че стария длъжник и встъпилото лице отговарят солидарно пред кредитора. Кредитора не е застрашен и не участва в договора – но ако той е одобрил съглашението за встъпване, то не може да бъде отменено или изменено без негово съгласие.

2. Заместване в дълг /поемане на дълг/
Това е случай на същинско частно правоприемство в дълга. Това е съглашение с участието на стария длъжник, новия длъжник и кредитора. Тримата се споразумяват, че стария длъжник престава да бъде страна в облигационното отношение и вместо него длъжник става заместващото го лице. Правните последици са – частно правоприемство. Заместването в дълг е правопроменящ факт, за разлика от пасивната новация, която е правопогасяващ и правопораждащ факт.
При заместването в дълг се запазват и различните акцесорни явления, съпътстващи облигационното отношение. Ако е станало заместване по привилегировано вземане то си остава такова. Ако е при обезпечено вземане се запазват и обезпеченията.
Има изключения: като принципът е, че когато е заместване в дълг по който стария длъжник е дал обезпечение, то се запазва. Ако обезпеченията са дадени от трето лице – от съществено значение тук е кой точно е длъжника. При заместване в дълг тези обезпечения се погасяват /например: ипотека, залог от трето лице /.

Възможно е да има множество субекти: няколко кредитора и няколко длъжника.
Правния режим за съотношението включва:
- разделеност;
- солидарност;
- неделимост.

Разделеност – в момента в който на едната страна се окаже повече от едно лице, облигационното отношение се разделя на толкова единични облигационни отношения, колкото са лицата. Тези облигационни отношения се развиват независимо едно от друго. Режима на разделеност има две основни характеристики:
- прилагат се общите правила, няма специални разпоредби;
- това е основен правен режим при множество субекти в облигационно отношение. Тоест, при множество субекти правилото е разделеност, а изключението е солидарност и неделимост.

При множество субекти облигационното отношение се разделя на отделни облигационни връзки, но те са свързани по някакъв начин. Това е характерно за солидарността и неделимостта. Има особени правила, те представляват уредба на отклоненията от общия режим.

<< Назад към Лекции по облигационно право