29. Придобиване на намерени вещи.

Придобиването на вещи чрез тяхното намиране формално се допуска само за държавата и общината. В чл. 87 ЗС е установено задължение за всеки, който намери дължима вещ да я предаде на собственика или на лицето, което я е загубило. Намерилият вещта може да претендира само за разноски, които е направил или възнаграждение. Нещо повече, чл. 78, ал. 2 ЗС дава право на загубилият вещта да я иска в 3-годишен срок от добросъвестния владелец. Към задължението, установено в чл. 87 е прибавен един коректив в чл. 88, ал. 1 ЗС. Тогава, когато собственикът или изгубилият вещта не могат да се открият вещта се предава в служба „Общинска собственост” към съответната община. Стриктното спазване на установеното задължение не винаги може да се реализира, затова практиката приема, че задължението е изпълнено и когато вещта се предаде в кметство или полиция.
Собственикът на изгубена вещ може да я поиска от общината в 1-годишен срок от намирането, той обаче трябва да заплати възнаграждение от 10%, както и разноските по опазване на вещта. След изтичането на 1-годишния срок вещта се придобива от общината. В този случай чл. 78, ал. 2 ЗС не се прилага.
Придобиването на вещта от общината е един първичен придобивен способ със самостоятелно значение. Макар и близък до придобиването по давност, този способ се разграничава от него, защото в ч-годишния срок общината държи, а не владее вещта. Освен това давностните срокове са определени съответно на 5 и 10 години и едногодишният срок не фигурира сред тях.
Ако намерените вещи подлежат на бърза развала или тяхното пазене изисква големи разноски, то вещите се продават, а получената сума се съхранява в полза на изгубилия вещта в продължение на 1 година.
По пътя на намирането правото на собственост, освен общината може да придобие е държавата. Тя придобива тези вещи, които са заровени в земята, зазидани или скрити по друг начин и чийто собственик не може да бъде открит. От момента на тяхното изравяне или въобще откриване те стават собственост на държавата, като лицето, което ги е намерило има право на възнаграждение в размер на 25% от стойността им.