29. Пенсии – същност и видове

Пенсиите са вид материални обезпечения. Те са периодични плащания, които заместват загубеното възнаграждение или доход от трудова дейност на осигуреното лице. Основните белези, които характеризират, пенсиите са изразяват в няколко насоки:
1. пенсиите са парични плащания по дългосрочното обществено осигуряване. Поначало те се дължат за продължително време и по това се различават от ПО по краткосрочното обществено осигуряване.
2. пенсията е периодично парично плащане. Тя се определя, дължи и плаща от осигурителния орган за календарния месец, в това се изразява нейния характер на периодично плащане /става въпрос за пения като родово понятие/.
3. общата предпоставка за възникване на правото на пенсия е трайно/постоянно загубване на работоспособността на лицето, т.е. трайна неработоспособност на осигуреното лице. Трайната неработоспособност води до загуба на трудовите доходи, което е получавало осигуреното лице, преди нейното настъпване.
4. пенсията е субективно материално право на осигуреното лице. Предпоставките са специфични и диференцирани за отделните видове пенсии.
Кръгът на субектите на правото на пенсия се свежда до кръга на лицата, на правото на определен вид пенсия. Това е кръгът на осигурените лица за съответните ОСР, реализирането на които води до трайна неработоспособност. Това са ОСР – старост, инвалидност и смърт. Следователно кръгът на субектите на правото на пенсия /съответния вид пенсия/ като правило е производен от кръга на осигурените лица за съответните ОСР, реализирането на които води до трайна неработоспособност или смърт на осигуреното лице.
5. пенсиите са понастоящем и основен източник за издръжка на пенсионерите.
6. правото на пенсия не се погасява по давност. След възникването то може да бъде упражнено от неговия носител в неограничено от закона време.
7. Пенсиите не подлежат на облагане с данъци, пощенски и други такси.

Видове пенсии.
Пенсиите се делят на две основни групи:
1. Пенсии за трудова дейност:
а) пенсии за осигурителен стаж и възраст;
б) пенсии за осигурителен стаж;
в) пенсии за инвалидност поради ОЗ, ТЗ, ПЗ;
г) наследствени пенсии.
2. Пенсии, несвързани с трудова дейност:
а) пенсии за военна инвалидност;
б) пенсии за гражданска инвалидност;
в) социални пенсии за старост;
г) социални пенсии за инвалидност;
д) пенсии за особени заслуги към държавата и нацията;
е) персонални пенсии.
Според това дали основанието за правото на пенсия възниква за субекта на правото на пенсия и той го упражнява лично, докато е жив или това основание за осигуреното лице, което е починало и с това е лишило членовете на семейството си, които е издържало със своите средства, пенсиите се делят на лични и наследствени.
Лични са пенсиите, за осигурителен стаж и възраст; за осигурителен стаж; за инвалидност поради ОЗ, ТЗ, ПЗ; за военна инвалидност; за гражданска инвалидност; за особена заслуга към държавата и нацията, социална пенсия за старост; социална пенсия за инвалидност и персоналните пенсии.
Наследствени са пенсиите, които получават лицата, от починалия осигурен, който ги е издържал приживе. Всички лични пенсии, с изключение на социалните пенсии за старост и социалните пенсии за инвалидност, пенсии за особени заслуги към държавата и нацията и персоналните пенсии могат да се наследяват!
Трудови са пенсиите, чиито размер се определя от внесения осигурителен доход /вноски/.
Пенсиите, несвързани с тези, чиито размер не се определят от осигурителния доход /т.е. това не е право, а правна възможност/.