29. Правен режим на митните сборове. Понятие и нормативна уредба. Видове мита. Митническа политика. Представителство по митническото право.

28. Правен режим на митните сборове

Митните сборове е понятие, което се употребява в действащото законодателство в Европейския съюз, а също така и в българкото законодателство. Българските митнически органи прилагат действащото европейско законодателство след приемането на държавата ни в Европейската общност

Понятието за митни сборове включва в себе си митата и таксите, които събират митническите органи за стоки, които подлежат на облагане. В зависимост от това дали митническите сборове са при внос или износ те се делят на вносни и износни. Понятието митнически сборове има два основни елемента:
>> мита
>> такси с равностоен ефект

Мито е публично държавно вземане, което се заплаща във връзка с внасянето/изнасянето на стоки на/от територията на страната, респективно общността, за стоки, които подлежат на облагане. По правната си характеристика митата стоят най-близо до данъците.
>> митата се установяват едностранно от държавата
>> имат паричен и безвъзмезден характер
>> чрез тях се изземва част от дохода на лицата, които внасят/изнасят стоки
>> митата са пропорционални вземания – ставката е твърда величина

Митата имат фискална (чрез тях се осигуряват регуларни постъпления в бюджета) и защитна функция (насочена към предпазване на вътрешните производители от вноса на чуждестранни стоки със субсидирани и дъмпингови цени).

Видове мита:
>> вносни
>> износни – заплащането им е рядко (само в случаите когато има забрана за износ на стоки поради липса на вътрешните пазари или когато се изнасят субсидирани стоки – тогава митото е до размера на субсидиите)
>> адвалорни – процент от митническата стойност (?)
>> изчислява се на база теглото на стоката (% алкохол)
>> комбинирани
>> независими – тези, които държавата самостоятелно определя
>> договорни – мита, които са постигнати като резултат от международните договорености
>> антидъмпингови
>> изравнителни – въвеждат се с цел защита на вътрешния производител от субсидиран внос на стоки
>> ответни – тези, които се въвеждат като ответна мярка на дискриминационна митническа политика на друга държава

Митническата политика на всяка държава е свързана с определянето на това колко и какви видове мита да бъдат въвеждани, прилагани, какъв размер да имат, подхода, който се предприема относно държавната политика. Създаването на общностен пазар има за цел премахването изцяло на облагането с мита на стоките. Основната цел е да има свободен достъп на всяка стока до световния пазар и митата да не бъдат използвани за инструмент за влияние върху търговията.
Представителството в митническото право: всяко лице може да бъде представяно пред митническите органи за процедурите. Представителството може да е пряко или косвено. Митническите органи водят регистри на митническите представители. Митническият представител винаги подписвайки документа, се легитимира като такъв. Лицата, които не са регистрирани, трябва да имат пълномощно, в което изрично и изчерпателно е обяснена властта им, както и пред кои митнически органи трябва да бъде упражнена властта.
Агенция митници към министерството на финансите е на бюджетна издръжка със седалище София. Централното митническо управление и Регионалните митнически дирекции са митническата администрация. Централното митническо управление регулира и координира дейността на цялата страна. Агенция митници се представлява от директор, назначен от министъра на финансите, съгласувано с министър-председателя. Общото ръководство се упражнява от министъра на финансите.