28. Прехвърляне на вземане.

Цесията е от категорията договори, насочени към промяна на страните. При цесията имаме съглашение по силата на което един кредитор прехвърля на друго лице /преобретател/ едно свое вземане към трето лице. Длъжника не участва в цесията, на него му е все едно кой е кредитора – чл.99 ЗЗД - Кредиторът може да прехвърли своето вземане, освен ако законът, договорът или естеството на вземането не допускат това.

Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, ако не е уговорено противното.
Предишният кредитор е длъжен да съобщи на длъжника прехвърлянето и да предаде на новия кредитор намиращите се у него документи, които установяват вземането, както и да му потвърди писмено станалото прехвърляне.
Прехвърлянето има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от деня, когато то бъде съобщено на последния от предишния кредитор.

Предмет на договора е само прехвърлимо вземане. При непрехвърлимите вземания не може да има цесия. Непрехвърлимостта може да произтича от:
1. Естеството на вземането – по договор за гледане и издръжка;
2. Законова забрана за прехвърляне;
3. Договорна непрехвърлимост.

За да има цесията действие е необходимо тя да бъде съобщена на длъжника. Ако цесията не е съобщена на длъжника, той може да изпълни на предишния кредитор и тя ще се счита за погасена.

Прехвърлителя /цедента/ отговаря за:
- несъществуване на вземането;
- несъбираемост.
При възмездна цесия отговаря за съществуване на вземането. При безвъзмездната цесия не отговаря за нищо. Цедента не отговаря за събираемостта, ако не е уговорено друго.

Цедента има три задължения:
1. Той трябва да съобщи на длъжника за цесията;
2. Трябва да предаде документите, удостоверяващи извършването на цесията;
3. Да потвърди цесията – писмено.

Договора за цесия е неформален, но може срещу цесията да има насрещна престация, тогава формата ще следва насрещната престация /пример: цесия срещу прехвърляне на недвижим имот – нотариален акт/.

<< Назад към Лекции по облигационно право