28. Прехвърляне на вземане.

Цесията е от категорията договори , насочени към промяна на страните.При цесията имаме – съглашение по силата на което един кредитор прехвърля на друго лице / преобретател / едно свое вземане към трето лице.Длъжника не участва в цесията , на него му е все едно кой е кредитора – чл.99 ЗЗД - 99. Кредиторът може да прехвърли своето вземане, освен ако законът,договорът или естеството на вземането не допускат това.
Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с привилегиите , обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, ако не е уговорено противното.
Предишният кредитор е длъжен да съобщи на длъжника прехвърлянето и да предаде на новия кредитор намиращите се у него документи, които установяват вземането, както и да му потвърди писмено станалото прехвърляне.
Прехвърлянето има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от деня, когато то бъде съобщено на последния от предишния кредитор.
Предмет на договора е само прехвърлимо вземане.При непрехвърлимите вземания не може да има цесия.Непрехвърлимостта може да произтича от:
1.Естеството на вземането – по договор за гледане и издръжка;
2.Законова забрана за прехвърляне;
3.Договорна непрехвърлимост.
За да има цесията действие е необходимо тя да бъде съобщена на длъжника.Ако цесията не е съобщена на длъжника , той може да изпълни на предишния кредитор и тя ще се счита за погасена.
Прехвърлителя /цедента /отговаря за :
1.несъществуване на вземането;
2.несъбираемост.
При възмездна цесия отговаря за съществуване на вземането.При безвъзмездната цесия не отговаря за нищо.Цедента не отговаря за събираемостта , ако не е уговорено друго.
Цедента има 3 задължения:
1.Той трябва да съобщи на длъжника за цесията;
2.Трябва да предаде документите , удостоверяващи извършването на цесията;
3.Да потвърди цесията – писмено.
Договора за цесия е неформален Но може срещу цесията да има насрещна престация , тогава формата ще следва насрещната престация / прим. Цесия срещу прехвърляне на недвижим имот – нотариален акт/.