26. Придобиване на държавни и общински имоти по реда на ЗПСК.

Материята е сравнително нова и се свързва с раздържавяването на държавната и общинската собственост. Първоначално бе уредена в Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общинските предприятия от 1992 г. В момента действа Закона за приватизация и следпреватизационен контрол от 2002 г. Новият закон до голява степен възприе идеите на предшестващия го и определи приватизацията като продажба, т.е. сделка, с която се прехвърлят на купувача следните обекти:
1. Дялове или акции, собственост на държавата или общините в търговските дружества. Тези обекти на гражданския оборот не са вещи и в този случай не може да се говори за придобиване на вещни права.
2. Обособени части от имуществото на ТД с повече от 50% държавно или общинско участие в капитала. Обектите на придобиване са широко определени, но именно при тази хипотеза се стига до придобиване на вещни права.
3. Общински нежилищни имоти, не включени в имуществото на общинските ТД, които се използват за стопански цели – магазини, ателиета, складове и т.н. При тази хипотеза също се стига до придобиване на вещни права.
Приватизацията по смисъла на ЗПСК е особен вид продажба. Тя се начира още приватизационен договор. Продавач е Агенцията за приватизация или общинските съвети и създадените от тях органи за приватизация. Особеното при този договор, е че с него се уговаря не само прехвърлянето на обектите, но и допълнителните условия, които са в тежест на купувача и които се изпълняват след сключване на договора. Това могат да бъдат: запазване предмета на дейност; запазване на определен брой работни места; последващи инвестиции и други. За спазване на тези условия се ангажират Агенцията за следприватизационен контрол. Особеност при договора е купувачът. Това е ЮЛ с повече от 50% частно участие в капитала. Именно по този начин се постига приватизационният ефект. Формата при приватизационните сделки винаги е писмена, дори и тогава, когато се прехвърлят недвижими имоти. Изключение от чл. 18 ЗЗД. Същото се отнася и при прехвърляне на дялове от държавни или общински ТД. Не е необходимо нотариална заверка на подписа, както се изисква от ТЗ.
Продажбата на акции се извършва по следните методи:
1. Публично предлагане;
2. Публичен търг;
3. Публично оповестен конкурс;
4. Централизиран публичен търг;
5. Търговско предложение по реда на чл. 149 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.
С най-голяма стойност са търгът или конкурсът. До търг се прибягва тогава, когато максималната цена е единствена от значение. Рпи конкурса в договора могат да се включат и други условия. Дялове се продават само чрез търг или конкурс. По същия ред се продават и обособени части, както и нежилищни имоти.