26. Право на парично обезщетение за временна неработоспособност. Размер на паричното обезщетение за временна неработоспособност

Правната уредба на ПО за временна неработоспособност се съдържа в КСО и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите върху, които се правят осигурителни вноски и за изчисляване на ПО за временна неработоспособност или за бременност и раждане.
За периода на отпуска поради временна неработоспособност осигуреното лице има право на ПО. Придобиване правото на ПО за отпуск поради временна неработоспособност е свързано с редица предпоставки в зависимост от настъпилия ОСР или приравнените към ОСР случаи /временна неработоспособност настъпва в друго лице, а не в осигуреното лице/.
Първата предпоставка е наличието на осигурително правоотношение за рисковете ОЗ, ТЗ, ПЗ към момента на настъпване на временната неработоспособност. В определени от закона случаи правото на ПО за отпуск поради временна неработоспособност може да възникне и след прекратяване на осигурителното правоотношение.
Втората предпоставка е от една страна наличието на настъпил ОСР – ОЗ, ТЗ, ПЗ или приравнен към ОСР – ОЗ случаи /например: заболяване на член от семейството/.
От друга страна необходимо е отпускът поради временна неработоспособност да е разрешен от, правоимащите за тази цел, органи на експертизата на неработоспособността, лекуващият лекар, ЛКК и да е издаден болничен лист.
Третата предпоставка – необходимо е наличието на осигурителен стаж.
Правото на ПО за отпуск поради временна неработоспособност, настъпила в резултат на ТЗ и ПЗ имат лицата, осигурени за този риск без да е необходимо наличието на осигурителен стаж. При настъпването на ОСР ОЗ се изисква наличието на осигурителен стаж минимум 6 месеца. Такъв стаж не се изисква за Р/С, които не са навършили 18 годишна възраст. Правото на ПО за временна неработоспособност има относително и абсолютно определени срокове. Относително определените срокове за получаване на ПО поради временна неработоспособност са в следните случаи:
1. за гледане на дете под карантина до 18 годишна възраст, болно от заразна болест – до изтичане на срока на карантината.
2. за гледане на болно дете до 3 годишна възраст, настанено в заведение за болнична помощ заедно с осигуреното лице, за времето, през които осигуреното лице е било в заведението.
3. за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина на заведението.
4. когато временната неработоспособност е настъпила поради ТЗ или ПЗ преди прекратяване на срочни трудови/служебни правоотношения, правоотношението се изплаща до възстановяване на работоспособността на осигуреното лице или до установяване на инвалидност.
5. за времето, за което осигуреното лице е под карантина.
6. когато временната неработоспособност е настъпила по време на предизвестието за прекратяване на безсрочно трудово правоотношение – ПО се изплаща за срок до възстановяване на работоспособността на осигуреното лице или до установяване на инвалидността.
Абсолютно определените срокове за получаване на ПО за временна неработоспособност има когато:
1. когато временната неработоспособност поради ПЗ,ТЗ,ПЗ е настъпила до 2 месеца от прекратяване на трудовото правоотношение или осигуряването, ПО се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 75 календарни дни.
2. когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочните трудови договори или служебни правоотношения, то ПО се изплаща за не повече от 75 календарни дни след прекратяване на правоотношението.
3. ПО за временна неработоспособност поради отстраняване от работа, поради предписания на здравните органи се изплаща за времето на отстраняване от работа, ако осигуреното лице не може да бъде трудоустроено на друга подходяща работа, но за не повече от 90 календарни дни.
4. за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната/чужбина на болен член на семейството над 18 години – ПО се изплаща на всяко осигурено лице до 10 календарни дни през една календарна година.
5. за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследвания или лечение в страната/чужбина на болно дете до 18 годишна възраст – ПО се изплаща до 60 календарни дни – общо за всички осигурени членове на семейството.
ПО за отпуска поради временна неработоспособност настъпила в резултат на ОЗ,ТЗ,ПЗ се изплаща от първия дена на настъпването на неработоспособността и продължава до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидността. Но с оглед укрепване на финансовата стабилност на фонд “ОЗ” и фонд “ТЗ и ПЗ” на ДОО от една страна и намаляване продължителността на отпуските за временна неработоспособност чрез внедряване на системата от профилактични мероприятия от осигурителя и самоосигуряващото се лице. От друга страна разпоредбите на чл.40/4/КСО задължават осигурителите за своя сметка за изплащат ПО за временна неработоспособност а именно ПО за първия работен ден от временната неработоспособност, но за не повече от 15 работни дни в една календарна година е за сметка на осигурителите.
На самоосигуряващите се лица, които са осигурени по свое желание за ОСР – ОЗ и майчинство при наличието на разрешен отпуск за временна неработоспособност поради ОЗ за посочените периоди на отпуска поради временна неработоспособност няма да се изплаща парично обезщетение от фонд “ОЗ и майчинство” на ДОО. Това е така, защото по смисъла на чл.5/2/КСО те са осигурители тъй като изцяло за своя сметка внасят осигурителни вноски.
Не се изплаща ПО за отпуск поради временна неработоспособност в следните случаи:
1. когато осигуреното лице умишлено уврежда здравето си с цел да им бъде разрешен отпуск или обезщетение за временна неработоспособност.
2. когато осигурените лица нарушават режима, определен от здравните органи. Те се лишават от ПО за временна неработоспособност само за дните на нарушение.
Частично се лишават от ПО за отпуск поради временна неработоспособност осигурените лица:
1. когато са станали неработоспособни поради употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършени под тяхно въздействие. В тези случаи срокът, за който не се изплаща ПО не може да се по-дълъг от 15 календарни дни.
2. когато са станали неработоспособни поради хулигански прояви и други техни противообществени прояви, установени по съответния ред. В тези случаи срокът, за който не се изплаща ПО не може да е по-дълъг от 15 календарни дни.
3. когато са станали неработоспособни преди увреждания в резултат на неспазване от тях на правилата за безопасна работа, установени по съответния ред. И в тези случаи срокът, за който не се плаща ПО е не по-дълъг от 3 календарни дни.
Правоотношение за отпуска поради временна неработоспособност се изплаща за работните дни, макар че отпускът за временна неработоспособност се разре5ава в календарни дни.
Дневното ПО са отпуск поради временна неработоспособност, настъпила в резултат на ОЗ се изчислява в размер 80%, а за отпуск поради временна неработоспособност настъпила в резултат на ТЗ или ПЗ се изчислява в размер 90% от средното дневно брутно трудово възнаграждение или среднодневно осигурително доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски. От 6 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.
За дните включени в 6 месечния период се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за съответния период, ако Р/С:
1. Не е бил осигурен за всички ОСР. Това са случаи, когато Р/С е ползвал неплатен отпуск, незачетен за трудов стаж или е бил безработен, независимо дали е (не)получавал парично обезщетение за безработица.
2. Не е бил осигурен за всички социални рискове без ТЗ,ПЗ и безработица. Това са случаите когато Р/З в 6 месечния период е бил самоосигуряващ се, но се е осигурявал само за пенсионните ОСР – старост, инвалидност поради ОЗ и смърт. Тези ОСР не дават прави на ПО за отпуск поради временна неработоспособност, настъпила в резултат на общо заболяване.
3. Р/С е ползвал отпуск, който се зачита за трудов стаж.
4. Осигуреното лице е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете, т.е. платен отпуск по чл. 164КТ или неплатен отпуск по чл.165 КТ.
За дните включени в 6 месечния период, през който лицето е получавало ПО от фонд “ОЗ и майчинство” на ДОО за отпуск поради временна неработоспособност или за отпуск поради бременност и раждане се взема предвид размера на обезщетението. Следователно базата, която служи за определяне дневното ПО за отпуск поради временна неработоспособност включва брутното възнаграждение или осигурителния доход за 6 месеца, предхождащ месеца на настъпването на неработоспособността, върху който го внася или са дължими осигурителни вноски.
Брутното трудово възнаграждение, върху което са внесени/дължими са осигурителни вноски, а следователно от когато се изчислява ПО за отпуска за временна неработоспособност се изисква от законодателя и не може да се определя от лицето. По осигурителното задължение за внасяне на осигурителни вноски и съответно като база за изчисляване на ПО за отпуск поради временна неработоспособност, то това се отстрани със ЗБДОО.
Среднодневната минимална работна заплата за РБ при изчисляване на ПО за отпуск поради временна неработоспособност или за бременност и раждане се определя като минималното месечно работно възнаграждение за Б се раздели на броя работни дни през месеца. Например: 01.2004г. – минималната работна заплата е 120 лева, а работни дни са 20, среднодневното работно заплащане е 6 лева.
Среднодневният осигурителен доход при изчисляване на ПО за отпуска поради временна неработоспособност или за бременност и раждане се определя като осигурителен доход за месеца, в който са внесени осигурителните вноски са дели на броя работни дни през съответния месец. Примерно: минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2004г. е 200 лева. Среднодневният осигурителен доход за януари 2004г. е 10 лева.
Определянето на размера на дневното ПО за отпуск поради временна неработоспособност зависи от редица предпоставки, установени от законодателя:
1. Зависи от вида настъпил ОСР – ОЗ,ТЗ,ПЗ.
2. Зависи от размера на възнаграждението или осигурителния доход, върху който се внасят осигурителни вноски;
3. Зависи от източниците на средствата, които формират базата, от която се изчислява средно дневното възнаграждение или осигурителния доход, а именно:
а) само от месечно възнаграждение;
б) само минималната работна заплата за РБ;
в) само месечния осигурителен доход;
г) от месечното възнаграждение, минималната работа заплата за РБ и от обезщетението за отпуск поради временна неработоспособност или от обезщетение за отпуск поради бременност и раждане;
д) от месечното възнаграждение, от обезщетението за отпуск поради временна неработоспособност или от ПО за бременност и раждане;
е) от месечния осигурителен доход, минималната работна заплата за РБ
ж) от месечния осигурителен доход, минималната работна заплата за РБ обезщетението за отпуск поради временна неработоспособност или от ПО за бременност и раждане;
з) от месечния осигурителен доход, обезщетението за временна неработоспособност или от ПО за отпуск поради бременност ти раждане и т.н.
4. Зависи от броя РД, при които работи по трудово правоотношение Р/С.
5. Зависи от характера на извършената работа и т.н.
В зависимост от базата, от която се изчислява дневното ПО за отпуска за временна неработоспособност са възможни различни хипотези:
Хипотеза 1. През 6 месечния период, предшестващ месеца на отпуск за временна неработоспособност, Р/С е изработил всички работни дни. В такива случаи средно дневното брутно възнаграждение се определя от сбора на сумите от трудовото възнаграждение за 6-те календарни месеца, върху които са внесени/дължими осигурителните вноски, но да максималния размер на осигурителния доход, върху който се начисляват осигурителни вноски, определени със ЗБДОО. Сборът от сумите на трудовото възнаграждение за 6те календарни месеца се дели на броя работни дни за този период. Например: за всички 6 месеца осигурителните вноска се определя от трудовото възнаграждение, което е в размер на 1200 лева или за 6те месеца общия размер на сумите от трудово възнаграждение е 7200 лева. Работните дни са 125. Сумата тук е 7200/125. средно дневното брутно трудово възнаграждение, от което се определя ПО за временна неработоспособност, в зависимост от настъпилия ОСР се определя размера на дневното ПО за временна неработоспособност.
Хипотеза 2. През 6-те месеца период, предхождащ на отпуск поради временна неработоспособност, Р/С:
1. изработил е 4 календарни месеца, като общата сума, върху която са направени/ дължими са осигурителни вноски е 1000 лева, а работните дни за тези четири дни са 85.
2. ползвал е един месец неплатен отпуск, който се зачита за трудов стаж, а работните дни са 21. минималната работна заплата за РБ е 110 лева.
3. ползвал е един календарен месец отпуск поради временна неработоспособност, за който е получавал ПО в размер на 200 лева, работни дни са 20.
Базата, от която ще се определя средно дневното брутно възнаграждение е в размер на 1310 лева, а работните дни са 126. средно дневното брутно трудово възнаграждение, от което се определя дневното ПО за временна неработоспособност се намира – 1310/126.
Хипотеза 3. През 6 месечния период, предхождащ месеца на отпуска, поради временна неработоспособност Р/С е бил безработен 5 месеца – минимална работна заплата за РБ тогава е била 110 лева, а работните дни са били 104. Един месец е работил, размерът на брутното трудово възнаграждение е 200 лева, а работните дни са 21. Базата, от която ще се определи средно дневно брутно трудовото възнаграждние е в размер 750 лева. Общият брой на работните дни е 125. Средно дневното брутно трудово възнаграждение, от което се определя дневното ПО се намира ката 750/125.
Правоотношенията за отпуск за временна неработоспособност на лицата, които са осигурени за всички ОСР или са осигурени за всички ОСР без ТЗ, ПЗ и безработица по различни договори или на различно основание се изчисляват поотделно от възнаграждението или осигурителният доход за всички договори или дейността, за която лицето се е осигурявало за своя сметка. Такива случаи биват:
1. лицето работи по трудово правоотношение и е осигурено за всички ОСР, както и работи по договор за управление/контрол на ТД, което също така е осигурено за всички ОСР.
2. лицето работи по трудово правоотношение, за което е осигурено за всички ОСР, както и работи по договор за външно съвместителство по чл.111 КТ, т.е. работа по трудов договор за допълнителен труд при друг РД и също така е осигурено за всички ОСР.
3. лицето упражнява трудова дейност като ЕТ и е осигурено за всички ОСР без ТЗ, ПЗ, безработица, както и работи по трудово правоотношение и е осигурено за всички ОСР.
4. лицето работи п трудов правоотношение на непълно работно време при двама или повече РД и при всеки един от тях е осигурено за всички ОСР и т.н.
В посочените случаи дневното ПО за отпуск поради временна неработоспособност се изчислява върху база, която не може да надвишава максимално установения размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО – 1200 лева. Когато брутното месечно възнаграждение, върху което се внасят осигурителни вноски при първия РД е максималния размер на осигурителния додох, определен със ЗБДОО, лицето няма да получи ПО за отпуск за временна неработоспособност при втория работодател. При втория РД или при месечен осигурителен доход от друга дейност ПО се изчислява до максималния размер на осигурителния доход определен със ЗБДОО.
ПО за отпуск поради временна неработоспособност се изчислява за работни дни. Общата сума на ПО се определя като дневния му размер се умножи по броя работни дни, включени в отпуска пради временна неработоспособност.
ПО за отпуска за временна неработоспособност се изплащат чрез РД. На самоосигуряващите се лица ПО се изплащат от осигурителните каси, ако има такива учредени. Когато няма такава ПО се изплащат от съответното ТП на нОИ, където са регистрирани и по сметките, на които са внасяни осигурителни вноски.