25. Същност на паричните обезщетения

Паричните обезщетения /ПО/ са плащания по краткосрочното обществено осигуряване. Тяхното предназначение е да заместят в съответна степен загубения трудов доход в резултат на настъпилия ОСР. Те имат компенсаторен характер. Правото на ПО се придобива при настъпване на някои от следните ОСР – ОЗ, ТЗ, ПЗ, майчинство и безработица и при наличието на предвидените в законодателството предпоставки. В зависимост от настъпилите ОСР паричните обезщетения се делят на няколко основни вида:
1. ПО за временна неработоспособност. Те се делят на:
А) Парични обезщетения за временна неработоспособност поради ОЗ.
Б) Парични обезщетения за временна неработоспособност поради ТЗ.
В) Парични обезщетения за временна неработоспособност поради ПЗ.
2. ПО за майчинство. Те се делят на:
А) Парични обезщетения за бременност и раждане.
Б) Парични обезщетения за отглеждане на малко дете.
3. ПО за безработица.