25. Бюджетен процес. Обща характеристика. Съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на държавния бюджет. Органи и тяхната компетентност.

Получаването на приходите в бюджета и осъществяването на разходите не е автоматично, а е дълъг процес, чието свързващо звено е бюджетният процес. Бюджетният процес:
>> е сложно производство, което участват множество държавни органи с различни правомощия
>> има отделни стадии и на всеки етап участват определени държавни органи
>> има различни бюджетни правоотношения
>> е форма за реализиране на материалните бюджетни правоотношения

Нормативната основа на бюджетния процес е Закона за устройството на държавния бюджет.
Етапи на бюджетния процес:
>> съставяне на проектобюджета – осъществява се от изпълнителната власт. Съставят се бюджетни прогнози за 3 години напред на базата на доходите, цените, БВП, валутната политика. Проектобюджетът се съставя от министъра на финансите за една година на база получените заявки от разпоредителите от първа степен – министрите, ВСС, които са изготвили своите проектобюджети. След като постъпят всички проектобюджети се обсъждат проектите за бюджета в министерството на финансите. Министърът изготвя окончателния проектобюджет и го внася в НС заедно с мотивите, промените и съображенията си.
>> приемане на държавния бюджет – проектобюджетът придобива задължителна сила. Той се обсъжда и гласува. Самото обсъждане протича първо в постоянните комисии и второ в пленарната зала. За приемането на държавния бюджет се произнася всяка една от комисиите. Водещата е Комисията по бюджетните финанси, която обобщава становищата на останалите постоянни комисии. В пленарната зала се прави доклад пред министъра на финансите. Приемането на бюджета става на две четения, като между първото и второто се правят предложения и добавки. При второто четене бюджетът се приема и в 1-месечен срок МС разпределя по пълна бюджетна класификация по тримесечие и утвърждава второстепенните разпоредители.
>> изпълнение на гласувания проектобюджет от МС. То е в две направление – приходна и разходна част. При изпълнението се осъществява разнороден засилен бюджетен контрол от страна на МС, НС. Министърът на финансите може да налага различни принудителни и административни мерки – по закон може да спира финансиране, да блокира бюджетни сметки.
>> приемане на отчет – приключването става на 31 декември. Шефът на БНБ и министърът на финансите определят реда за приключване на бюджета. Всички бюджетни организации изготвят отчет по пълна бюджетна класификация. Министърът изготвя цялостен отчет за изпълнението на държавния бюджет заедно с оценка и препоръки и го внася в НС. Отчетът се приема от НС с решение (не със закон) до края на следващата бюджетна година.


Бюджетното право като отрасъл има материалноправна и процесуалноправна страна. Получаването на приходите по бюджета и осъществяването на разходите не става автоматично. Това е дълъг процес и свързващо звено е именно бюджетният процес. Това не е еднократен акт, това е един продължителен процес, който трае 1 година и даже повече от година. За бюджетен процес се говори в правната теория, в практиката и в законодателството.

Характеристика на бюджетния процес
→ Бюджетният процес е сложно производство. В него участват държавни органи и те притежават различни правомощия.
→ Бюджетният процес се характеризира със стадийност, т.е. има отделни стадии и при всеки от тях участват определени държавни органи и те непрекъснато се повтарят всяка година;
→ По повод стадиите възникват различни правоотношения;
→ Бюджетният процес е формата за реализиране на материалните бюджетни правоотношения.
— Нормативна основа на бюджетния процес - Закон за устройство на държавния бюджет – гл. I (общи положения на бюджетния процес), II, III, IV, V (отделните етапи от бюджетния процес).

Етапи на бюджетния процес - По въпроса колко етапа има бюджетният процес, съществуват различни становища. Според едни – етапите са 2 – съставяне и изпълнение. Според други – етапите са доста повече (8-9 етапа). Ако се придържаме към нормативните актове, бюджетният процес преминава през 4 етапа – съставяне, приемане, изпълнение и приемане на отчета за изпълнението му.

→ Съставяне на проектобюджет – гл. II от Закона за устройство на държавния бюджет – чл. 14 – 20
↔ Преобладава икономическата харатеристика на бюджета, без да се изключва участието на държавни органи, които притежават бюджетни правомощия. Този първи етап преимуществено принадлежи на изпълнителната власт.
↔ Съставяне на бюджетна прогноза – прави се за 3 години напред, на базата на цени, кредитна политика и т.н. Това е от компетентност на министъра на финансите. Изготвя се бюджетна прогноза за първата година – компетентност на министъра на финансите. Той изготвя проекта за държавен бюджет на базата на получените заявки от министрите. Висшият съдебен съвет и Сметната палата изготвят своите проектобюджети. Те дават заявките са тях на министъра на финансите, който включва тези проектобюджети към държавния бюджет, без да има право да ги пипа. Бюджетите на съдебната власт и на Сметната палата са независими от изпълнителната власт. След постъпването на всички проектобюджети, в Министерство на финансите се прави обсъждане на тези проектобюджети => възникват разногласия. Те се решават от МС. Процесът е доста дълъг. Министърът на финансите изготвя окончателния проектобюджет и той се внася в НС заедно със съответните мотиви, промени и съображения защо те са направени, заедно с проектобюджетите на съдебната власт и на Сметната палата – без да са пипани. Министъра на финансите изготвя становище за намаляване на разходната част на бюджета. В проектобюджета, който се внася в НС, два момента заслужават внимание:
* информация за финансовото състояние на общините
* информация за извънбюджетни сметки – подлежат на контрол, но не са включени в съответния бюджет.
Всичко това трябва да стане 2 месеца преди започването на бюджетната година – 1 ноември. МС трябва да иска удължаване на срока от НС и да представи мотиви на какво се дължи това закъснение. Трябва да се сочат данни за предходния бюджет и да се правят сравнения.

→ Приемане на държавния бюджет - Проектобюджета придобива задължителна сила; преминава от едно качествено състояние на проект, в друго, което има задължителен характер. Условно може да се раздели на 2 части:
а) Обсъждане на проектобюджета и
б) Гласуването му.
Този етап започва с внасянето на проектобюджета в НС от министъра на финансите, от името на МС. Следва обсъждане, което също протича на 2 етапа:
а) Обсъждане в постоянните комисии;
б) Обсъждане в пленарната зала.
Приемането става по реда на Правилника за организация и дейност на НС.
За разлика от други законопроекти, проектобюджетът се разпределя на няколко комисии и при обсъждането му се произнася всяка една от тях. Има водеща комисия по бюджета и финансите, но тя обобщава становищата на останалите постоянни комисии. Тя запазва балансът м/у приходите и разходите, независимо какви предложения се правят. Прави се доклад от министъра на финансите в пленарната зала и се изнася съдоклад от името на постоянната комисия. Това става на 2 четения:
►Първо четене – приемане по принцип;
►Второ четене – предложения от комисиите, от народните представители и т.н. При това четене бюджетът трябва да бъде приет, ако НЕ – своеобразен вот на недоверие (опозицията не приема финансовата политика на управляващите. На второ четене бюджетът се приема в глобални цифри, след което в 1-месечен срок, МС прави разпределение по пълна бюджетна класификация, по 3-месечия и утвърждава бюджета на второстепенните разпоредители ( напр.: ректора на СУ).
Такова разпределение прави и Висшият съдебен съвет за бюджета на съдебната власт. Министърът на финансите подписва проектобюджета и той става окончателен.
Това е окончателният бюджет. Той трябва да е приет до 01.януари, но е възможно това да не стане. В закона е предвидено на базата на действащите нормативни актове, приходите да бъдат събрани тогава, когато е предвидено в нормативните актове, а разходите – стария бюджет по 1/12 на месец да се правят такива разходи.
Това е от компетентност на законодателната власт.

→ Изпълнение на гласувания проектобюджет - Това е от компетентност на изпълнителната власт.
Участват множество органи, всеки от които е натоварен със съответни правомощия. Общото ръководство по изпълнение на бюджета принадлежи на МС. МС, чрез министъра на финансите, чрез другите министри, чрез Висшия съдебен съвет, организира и ръководи изпълнението на приетия бюджет. Висшия съдебен съвет чрез ВКС, ВАС, главния прокурор и Националната следствена служба организира и ръководи бюджета на съдебната власт.
При изпълнението на държавния бюджет, това се прави по две направления – приходна и разходна част. На ниско ниво се включват и други органи – данъчни органи, счетоводители и т.н. За целта изпълнението се извършва по Наредба за касово изпълнение на държавния бюджет. Бюджетът се изпълнява от гл.т. на разходната му част, съобразно постъпленията. Около 93-97% от приетия бюджет се изпълнява.
Има забрана БНБ да кредитира държавния бюджет.
Осъществява се разнороден бюджетен контрол. Тук е най-засилен. Активно участие взема Сметната палата, като наред с нея, контрол упражняват НС, МС, министъра на финансите и т.н. Конкретно министъра на финансите може да предприема различни принудителни административни мерки. По закон в този етап, министъра на финансите може да спира финансирането, да блокира бюджетни сметки и т.н.
Нормативна основа – 11 текста от Закона – чл. 28 – 38 ЗУДБ.

→ Приемане отчета за изпълнението на бюджета – чл. 39 – 41 (ПРИЛОЖЕНИЕ №3) - Приключването на изпълнението на бюджета трябва да стане на 31 декември. До тази дата трябва да стане разплащането по бюджета. Шефа на БНБ и министъра на финансите определят реда за приключване на бюджета, изготвят отчет за неговото приемане, за включването на Сметната палата по осъществяване на контрол и т.н.
Всички бюджетни организации трябва да изготвят доклад за изпълнение на бюджета и да изпратят тези отчети до министъра на финансите. Той подготвя цялостния отчет за изпълнението на държавния бюджет, дава оценка по изпълнението му, прави препоръки по него и заедно с отчета по изпълнението на бюджета, внася в НС неговото виждане по изпълнението на държавния бюджет. Приемането на отчета става самостоятелно до края на следващата бюджетна година.

Отчета се приема с решение => и приемането на бюджета е по-правилно да става с решение, а не с нормативен акт.