24. Води

Нормативна уредба – Закон за водите, Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Закон за концесиите – член 5.
Води на територията на страната са:
1. повърхностните води;
2. подземните, включително минералните води;
3. вътрешните морски води и териториалното море;
4. водите на р. Дунав, р. Резовска и р. Тимок в рамките на държавната граница на РБ.
Воден обект е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи.
Водоснабдителна система е съвкупност от довеждащи и разпределителни водопроводи и съоръжения, чрез които се извършват добиване на природни води, пречистване и/или обеззаразяване до необходимите качества и доставяне до потребителите.
Канализационна система е съвкупност от канализационни проводи, колектори и съоръжения, чрез които се извършват отвеждане на отпадъчните води, пречистването им до необходимите качества и заустването им в съответния воден обект.
Собственост – държавна, общинска, частна (на ФЛ/ЮЛ).
Публична държавна собственост са следните води и водни обекти:
1. водите на реките и принадлежащите им земи, както и водите във водохранилищата, включително и тези в язовирите и микроязовирите;
2. естествени езера, лагуни, лимани, блата и блатисти местности, когато са разположени в земи - държавна собственост;
3. подземните води, с изключение на минералните, независимо от това дали се намират под държавна, общинска или частна собственост;
4. естествените водопади и прилежащите им ивици в зависимост от естествения ландшафт, но не по-тесни от 10 м от двете страни на водопада;
5. водите, в това число отпадъчните води, когато изтичат от имоти, публична или частна собственост, и се вливат във води - публична държавна собственост;
6. островите и земите, образувани в резултат на естествени процеси, настъпили в реките, водоемите и островите във вътрешните морски води и териториалното море;
7. континенталният шелф в границите на вътрешните морски води и териториалното море и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав.
ВОДАТА Е РАЗЛИЧНО ПОНЯТИЕ ОТ ЗЕМНОТО ДЪНО. Те могат да бъдат собственост на различни субекти.