24. Придобиване по чл. 78 ЗС.

Правилото, установено в чл. 78 ЗС не е познато в РП. Приема се, че е възникнало в Средновековието и от там е уредено в новите законодателства – ФГЗ и ГГЗ. Неговата цел е да създаде сигурност в гражданския оборот като даде възможност за придобиване на вещни права, макар и от несобственик. Първоначално е уредено в ЗИСС, а днес ч чл. 78 ЗС. Самото придобиване включва следните елементи:
1.Обект на придобиване е движима вещ или ценна книга на приносителя. Това са такъв вид обекти на ГП, при които се счита, че лицето, което ги предявява е носител на правата, материализирани в тях, например лотариен билет. Необходимо е ценната книга да е налична.
2.Лицето трябва да придобие посочените обекти на правно основание. Тук се приема единодушно, че правното основание е производен придобивен способ. Ако за него има предписана форма, то тази форма трябва да е спазена.
3.Придобиването трябва да се извърши от несобственик. В противен случай няма да съществува нищо специфично в способа.
4.Лицето трябва да е добросъвестно, т.е. да незнае, че праводателят не е собственик.
5.Правното основание трябва да е възмездно. Това е отликата между дефиницията за добросъвестно владение и чл. 78 ЗС. При чл. 70, ал. 1 ЗС основанията могат да бъдат и безвъзмездни. Тук основанието е възмездно и именно то (възмездността) лежи в основата на придобиването.
Правилото се приема за универсално, т. Е. Важи за всички вещни права. В теорията се предлагат различни обяснения за способа, но с бай-широка поддръжка се ползва разбирането, че чл. 78, ал. 1 ЗС урежда специфично първично придобивно основание. Като дава защита на възмездно придобилия вещта, законът същевременно защитава и собственика на откраднатата или загубена вещ. Хипотезите са ограничени до две – кражба или загуба.
Лицето, загубило вещта (или обект на кражбата) може да я иска от добросъвестния владелец в 3-годишен срок от кражбата или изгубването. Това е един специфичен иск по чл. 78, ал. 2 ЗС, който е близък до ревандикацията, но не се отъждествява с нея. Искът по чл. 108 ЗС не се погасява по давност, а с него се защитават вещни права както върху движими, така и върху недвижими вещи. Искът по чл. 78, ал. 2 ЗС се погасява в 3-годишен срок, а освен това с него се претендират само движими вещи. Освен това този иск е неприложим, когато вещта е придобита от държавно или общинско предприятие.
Придобиването по чл. 78 ЗС бе ограничено през 1997 г. с изменение на ЗС, което забрани да се придобиват по този ред движими вещи, за чието придобиване се изисква нотариална форма или писмена форма с нотариална заверка на подписа. В България нотариалната форма за придобиване на движими вещи не се изисква, а писмена с нотариална заверка на подписа е необходима при придобиване на кораби или леки коли (МПС с над 350 куб. см работен обем) след първоначална регистрация в страната. Колите, които не са регистрирани у нас се придобиват в обикновена писмена форма и разпоредбата не ги обхваща.