23. Разваляне на двустранни договори поради неизпълнение.

Институтът за разваляне на двустранните договори е уреден в чл.87, 88 и 89 ЗЗД 

Чл.87. - Когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в писмена форма.
Кредиторът може да заяви на длъжника, че разваля договора и без да даде срок, ако изпълнението е станало невъзможно изцяло или отчасти, ако поради забава на длъжника то е станало безполезно, или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Развалянето на договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, става по съдебен ред. Ако ответникът предложи изпълнение в течение на процеса, съдът може да даде според обстоятелствата срок за това.
Разваляне на договора не се допуща, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на кредитора.
Правото да се разваля договорът се погасява с пет годишна давност.

чл. 88. - Развалянето има обратно действие освен при договорите за продължително или периодично изпълнение. Кредиторът има право на обезщетение за вредите от неизпълнението на договора.
Развалянето на договори, които подлежат на вписване, не засяга правата,придобити от трети лица преди вписване на исковата молба.

чл. 89.  - При двустранните договори, ако задължението на едната страна се погаси поради невъзможност за изпълнение, договорът се разваля по право. Когато невъзможността е само частична, другата страна може да иска съответно намаляване на своето задължение или разваляне на договора по съдебен ред, ако няма достатъчен интерес от частичното изпълнение.
Развалянето е законно установена последица от неизпълнението, предвидена в закона.този институт не важи при едностранните, двустранните несъвършени и многостранните договори.  Причината е взаимност на двете основни насрещни задължения.
В чл. 87 ЗЗД се предвижда възможност, според която, когато едната страна не изпълни дълга си, другата да се освободи от задължение по пътя на развалянето.

Предпоставки за разваляне:
1. Необходимо е да е налице неизпълнение на една от страните;
2  Изисквания: неизпълнението да е съществено; и да е виновно;
3. Другата страна да е изпълнила или да е готова да изпълни своето насрещно задължение.

При наличието на тези три предпоставки възниква за изправната страна възможността да иска разваляне на договора. Правото на разваляне е потестативно право, което се упражнява с едностранно волеизявление за разваляне /предупреждение/. Това волеизявление трябва да достигне до длъжника – неизправната страна. Не е необходима форма. Но ако договора, които се разваля е сключен в писмена форма за развалянето е необходимо също писмена форма – чл.87(1). Правото за разваляне се погасява с 5 г. давност.

Едностранното волеизявление може да бъде:
1. За условно разваляне – дава се последен подходящ срок за изпълнение.Този вид волеизявление е само един вид покана за изпълнение , но тя е под прекратително условие , следователно ако не последва изпълнение , договора ще е развален.Тази покана определя момента , от който възниква отговорност за неизпълнение.Допълнителния срок трябва да бъде подходящ – не твърде кратък.
2. За безусловно разваляне – кредитора уведомява длъжника , че с получаване на волеизявлението договора е развален. В 3 случая:
1. При виновна невъзможност – пълна или частична , кредитора разваля незабавно;
2. Сделки при които времето на изпълнение е от съществено значение – фикс – сделки;
3. Забавата е продължила много дълго и кредитора е загубил всякакъв интерес.
Мълчаливо разваляне:
чл.201 ЗЗД - 201. При продажбата на движима вещ продавачът може да развали договора без спазване изискванията на чл. 87:
а) ако купувачът не заплати на срока цената, когато съгласно договора предаването на вещта трябва да стане едновременно с плащането или след плащането на цената;
б) ако купувачът, спрямо когото срокът за плащане цената още не еизтекъл, не се яви да получи или не приеме на срока предложената му съгласно договора вещ.
И в двата случая той трябва да съобщи на купувача в течение на 7 дни отизтичане на срока, че е развалил договора.

Разваляне не се допуска:
1. Когато неизпълнението се дължи на невиновна невъзможност – тогава договора се разваля по право.Изключение: Ако една вещ е била продадена , но е била обременена с недостатъци , купувача може да иска разваляне на продажбата, дори след като вещта е случайно погинала.
2. Когато обременената с недостатъци вещ е била повредена или е погинала по вина на купувача или ако е била преработена – независима от кого.
3. Когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на кредитора – чл.87 ЗЗД.

Разваляне по съдебен ред: 
Само ако е предвидено в закона - 2 случая:
1. Чл.87(3) – за договори , с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти.
2. Договори за аренда за повече от 10 стопански години.
Развалянето по съдебен ред става с конституктивен иск /а не възражение/.Предявяването му се погасява с 5 г. давност. Решението с което се отхвърля иска – установително решение. Развалянето настъпва с влизане в сила на решението, има обратно действие.

Правни последици от развалянето.
При извънсъдебното упражняване, когато не се дава срок за изпълнение правните последици настъпват в момента на волеизявлението. При съдебното – с влизане в сила на конституктивното решение.
Основна правна последица на развалянето е – премахването на облигационното отношение. Ако по облигационното отношение има нещо дадено от страната то подлежи на връщане по чл.55(1) ЗЗД - Който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне.

При договори, при които и двете задължения са с трайно изпълнение или има две насрещни престации с периодично или частично изпълнение, при развалянето на договора няма обратно действие, действието е за в бъдеще – договор за наем, договор за аренда.
При развалянето е възможно да се търси обезщетение за вреди. Законът предвижда възможност да се търси обезщетение – чл.88 ЗЗД.

<< Назад към Лекции по облигационно право