23. Придобиване чрез конститутивни съдебни решения. Придобиване по наследство.

Придобиването чрез конститутивни съдебни решения изисква изясняването на същността на потестативното право. Потестативни (преобразуващи) права са тези, които дават възможност на един субект на гражданско правоотношение с едностранно свое изявление да предизвика промяна в правната сфера на друг субект. Такива са правото да се развали двустранен договор (чл. 87 ЗЗД), право да се иска делба на обща вещ (чл. 34 ЗЗД) и други. Една част от тези права могат да се упражняват извънсъдебно, докато за други законът е предвидил само съдебното упражняване. В тези случаи законодателят иска да се подложи потестативното право на предварителна съдебна проверка и едва след нея да се допусне целената правна промяна или промяната е опосредена от съдебната проверка или решение. Искът, с който се предявява потестативното право като се иска от съда да го потвърди със СПН и да постанови следващата от него промяна на гражданското правоотношение между спорещите страни, се нарича конститутивен иск.
С него се постигат две неща:
1.Решава се със СПН спора относно потестативното право;
2.Предизвиква се промяна в гражданските правоотношения между страните по делото.
В този ефект, а именно създаване на ново правно положение се състои спецификата на конститутивния иск и конститутивното съдебно решение.
Конститутивното съдебно решение е такъв съдебен акт, с който се уважава едноименния иск и което предизвиква въз основа на конститутивното си действие промяна в правоотношението. Това конститутивно действие може да има следните насоки:
1.Създаване на нови граждански правоотношения – чл. 33 ЗС, чл. 288 ГПК, чл. 19, ал. 3 ЗЗД;
2.Изменение в съществуващи правоотношения – чл. 92 ЗЗД;
3.Унищожаване или прекратяване на граждански правоотношения – чл. 87, ал. 2 ЗЗД.
С оглед на вещното право от значение са конститутивните решения от първия вид – създаване на нови правоотношения. В това се включва придобиването на право на собственост или други вещни права. Самото придобиване има следните елементи:
1.Иск от страна на носителя на потестативното право. Когато искът е насочен към придобиване на вещни права върху недвижими имоти, исковата молба се вписва. Вписването е изключение от общия принцип, че се вписват само придобивни актове.
2.Установяване на съдебното решение, с което се уважава искът. В следствие на самото решение ищецът придобива вещно право. Например решение за установяване на предварителен договор за окончателен. Влязлото в сила решение следва да се отбележи в книгите за вписване или в имотния регистър в 6-месечен срок.
Придобиване чрез наследяване. Материята е уредена подробно в ЗН и се изучава подробно в учебната дисциплина Наследствено право. С оглед на вещното право интерес представлява възможността за придобиване на вещни права чрез наследяване. ЗН разглежда два типа наследяване:
1.По закон. Това наследяване се основава на близката родствена връзка между починалия и наследниците. В случая не е необходимо никакво волеязявление на наследодателя, за да преминат неговите вещни права в патримониума на наследника.
2.Наследяване по завещание. То се основава на конкретно волеизявляние, с което наследодателя определя дадено лице за свой наследник. Няма пречка да се остави завещание в полза на наследник по закон. Необходимо е завещателят да е навършил 18 г. и да не е поставен под пълно запрещение.
Завещанията са нотариално изцяло изготвени от нотариус и собственоръчно изцяло написани от завещателя.
Основе вид завещание е заветът, с който се завещава определена вещ.
Самото наследство се открива със смъртта на наследодателя. След това възниква възможността да се придобият вещни права чрез приемане на наследството. Приемането е акт, който се извършва изрично, но практиката допуска, че за приемане може да се съди и чрез конклудентни действия. С факта на приемането вещните права преминават от наследодателя към приемника. При приемането може да се направи опис на имотите на наследодателя. Непълнолетните, държавата и общината винаги приемат наследство по опис.
Когато няма наследници нито по закон, нито по завещание, наследството, включително вещните права, се придобиват от държавата.