23. Съдебно производство по осъществяване на пълната имуществената отчетническа отговорност.

1. Понятие

Особено исково производство, наречено начетно, защото в основата му стои акта за начет, с който приключва ревизията. Извършена е финансова инспекция, установени вреди, издаден акт за начет – абсолютна процесуална предпоставка.

2. Особености

(>>) Актът за начет се изпраща в съда от контролния орган, в зависимост от размера на вредата може да е компетентен РС/ОС. Като ищец участва увредената организация, контролния орган само сезира. Самият орган не е страна в производството, В производството не се пише искова молба, защото актът за начет съдържа реквизитите на една искова молба и той с едно придружително писмо се изпраща на съда. Актът за начет очертава предметните и личностните предели на делото. В него са посочени вредите, по които съдът ще се произнесе и лицата, които ще бъдат ответници.

Фактическите констатации в акта за начет се считат за истински до доказване на противното. Ответникът сочи доказателства, за да обори констатациите в акта за начет. Могат да се използват всички доказателства и доказателствени средства, допустими от ГПК. Може да се оспорва или да се доказва липсата на някоя от предпоставките за възникване на отговорността. Ищците в това производство не могат да правят отказ от иска по акта за начет, включително и лихвите, защото така ще се накърни интересът на държавата. Решението на първа инстанция подлежи на обжалване по общия ред.

(>>) Компетентен е съдът по местожителство/седалището на ищеца. Не се внася първоначална такса за завеждане на иска – страните внасят разноски за възнаграждението на свидетели, вещи лица.Когато има постановено решение, което е влязло в сила първата инстанция издава служебно изпълнителен лист за да се ускори принудителното изпълнение.

(>>) Страни в процеса са увредената организация/ ищец и ответник/ начетеното лице. Може да бъде призован като страна и Министъра на финансите, като контролираща страна. Ответници могат да бъдат и няколко лица, когато отговорността е солидарна или участва неоснователно обогатило се лице.

(>>) Възражения. Преписи от акта за начет и писмото се изпращат на ответника за възражения и за сочене на доказателства. Това става в закрито заседание на съда. Ако лицето не направи възражение съдът издава изпълнителен лист без по същество да има дело. В случая акта за начет има ролята на извънсъдебно изпълнително основание. Ако има възражения процесът се задвижва.

3. Наличие на престъпление

Може при протичане на финансовата инспекция да се установят данни за престъпление. Така изпълнителят на вредата би носил и наказателна и гражданска имуществена отговорност – могат да се кумулират. Ако има данни за престъпление – препраща се на Прокуратурата, за да се образува наказателно производство.

Може гражданската отговорност да се реализира в наказателния процес. Особеното е, докладът и констатациите в него не биха могли да се ползват с презумпцията за истинност. В наказателния процес самостоятелно ще се събират данни при предварително производство и в съдебната фаза за установяване на престъплението. В случаите когато съдът е приел да разгледа в съда и гражданския иск, съдебния акт ще съдържа два диспозитива: наказателен (за престъплението) и граждански (за възстановяване на причинени вреди).

Търсенето на отчетническата имуществена отговорност се извършва по чл. 417 и сл. от новия ГПК.

(#) Според чл. 417, т.8 "Заявителят може да иска издаването на заповед за изпълнение и когато вземането независимо от неговата цена се основава на :... 8. акт за начет;"

(#) Заявителя по смисъла на чл. 418 от ГПК може да иска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист, когато вземането му се основава на документ по чл. 417 от ГПК.

(#) Съдът по смисъла на чл. 418, ал. 2 от ГПК ,издава изпълнителния лист едва тогава, когато провери дали документът е редовен и дали документът удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника .
За да издаде изпълнителния лист ,съдът прави бележка върху акта за начет и заповедта за изпълнение в която удостоверява ,че започва незабавно изпълнение на вземането ,освен ако акта за начет не е изготвен в съответствие със предписаната законова форма или се установи ,че в процеса на извършената финансова инспекция са направени пропуски.

(#) Допустимо е прихващане на задълженията, което се удостоверява с надлежен изходящ от длъжника документ или със официален такъв.

(#) При частично или цяло отхърляне на молбата за издаване на изпълнителен лист , разпореждането с което се отхвърля то може да бъде обжалвано с частна жлаба в 7-дневен срок от издаването на разпореждането.

(#) След всичко това изпълнителния лист се дава на съдия изпълнителя.

(#) Ако има някакви пороци според задълженото лице, то последното може да подаде частна жалба в двуседмичен срок от влизане в сила на разпореждането с което се уважава молбата за незабавно изпълнение.

(#)Обжалването на разпореждането не спира изпълнението му (чл. 419, ал.3 ГПК).

(#) Ако възраженията са основателни ,съдът постановел незабавно изпълнение може да го спре.(чл. 420, ал.2 ГПК).