22. Защитени територии

Конкретното им предназначение е за:
природозащита (природни резервати, национални паркове, природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове, защитени местности, плажове, дюни, водоизточници със санитарно-охранителните им зони, водни площи, влажни зони, защитени крайбрежни ивици) – Закон за защитените територии (1998г.). Определят се като такива съобразно чрез предназначението им.
опазване на обектите на културно-историческото наследство (археологически резервати, отделни квартали или поземлени имоти в населени места с културно-историческо, етнографско или архитектурно значение).
Има шест категории защитени територии:
А/ резерват – 55 броя; определят се като такива със закон; за резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им; в резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на: тяхната охрана; посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите; потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети (тези дейности се извършват по определен ред – заповед, разрешение).
Б/ национален парк – Рила, Пирин и Централният Балкан; тези национални паркове, както и природните резервати*, които служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна значимост, са изключителна държавна собственост; за национални паркове се обявяват територии, в чиито граници не попадат населени места и селищни образувания и които включват естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа; В националните паркове се обособяват следните зони: резервати и поддържани резервати; туристическа зона; зони на хижите, административните центрове за управление и поддръжка на парковете и спортните съоръжения; други зони съобразно конкретните условия в парковете.
В/ природна забележителност - за природни забележителности се обявяват характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и други, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и културата; забраняват се дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност; мерки за опазването, укрепването и възстановяването им се допускат с разрешение на МОСВ съгласувано със собствениците на природните забележителности и други заинтересовани институции;
Г/ поддържан резерват – 35 броя; определят се като такива с ИАА; за поддържани резервати се обявяват екосистеми, включващи редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им; в тях са забранени всякакви дейности с някои изключения, които се уреждат в плана им за управление; нужна е човешка намеса;
Д/ природен парк - за природни паркове се обявяват територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа; в границите им може да има населени места, селищни образувания и курорти, както и да се осъществяват производства и дейности, които не замърсяват околната среда; защитените територии от други категории, попадащи в границите на природните паркове, запазват режимите си, определени със заповедта за обявяването им;
Е/ защитена местност – в тях не се включват урбанизирани територии, но в населените места е възможно да има защитени територии; за защитени местности се обявяват: територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата; местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества; забраняват се дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита.