22. Граници на отговорността. Компенсация на вини.

При договорната и деликтната отговорност има една обща граница –
1.вредите да са преки и непосредствени.Ако вредата е само в резултат на неизпълнение – тя е пряка.А ако е в резултат на други причини – тя е косвена.
Преките вреди подлежат на обезщетяване – причината за вредата е човешко действие / неизпълнение / , от което тя следва закономерно , дължи се пряко на вредоносното действие.Тя е пряка дори когато не е непосредствено следствие от неизпълнение.
Косвените не подлежат на обезщетение – тя е случайно следствие на определено човешко действие / неизпълнение /.Настъпва под влияние на други причини.
При договорната отговорност има още две граници:
2.Вредата да е предвидима – това са вредите , които длъжника би могъл и трябва да представи като нормална и вероятна последица от неизпълнение.Тя се преценява към момента на сключване на договора , от гледна точка на грижата на добър стопанин дали се очакват вреди. Но има изключение:ако длъжника е действал недобросъвестно , той дължи обезщетение за всички вреди включително и непредвидимите.
Чл.82 ЗЗД - 82. Обезщетението обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза , доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. Но ако длъжникът е бил недобросъвестен , той отговаря за всички преки и непосредствени вреди.
3.Граница – при договорната отговорност се обезщетяват само имуществени вреди.Само по изключение неимуществените вреди се обезщетяват и то със специална правна норма.
Компенсация за вини – 3 предпоставки:
1.Вредата може да е в следствие от поведението и на длъжника и на кредитора – при деликтна и при договорната отговорност.При деликтната отговорност – чл.51(2) ЗЗД – обща неделима вреда.
Чл.51(2) Ако увреденият е допринесъл за настъпването на вредите, обезщетението може да се намали.
При договорната отговорност – чл.83(1) ЗЗД - 83. Ако неизпълнението се дължи и на обстоятелства , за които кредиторъте отговорен, съдът може да намали обезщетението или да освободи длъжника от отговорност.
а/ трябва да има единна неделима вина;
б/ причинна връзка между вината и поведението на кредитора;
в/ виновно неизпълнение на кредитора.
2.Причинна връзка между общата неделима вина и поведението на увреденото лице.
3.Поведението на увреденото лице трябва да е противоправно.
При деликтната отговорност не се изисква вина на увреденото лице.При наличието на тези 3 предпоставки деликтната отговорност се намалява по размер.