22. Граници на отговорността. Компенсация на вини.

При договорната и деликтната отговорност има една обща граница вредите да са преки и непосредствени. Ако вредата е само в резултат на неизпълнение – тя е пряка. А ако е в резултат на други причини – тя е косвена.

Преките вреди подлежат на обезщетяване – причината за вредата е човешко действие /неизпълнение/, от което тя следва закономерно, дължи се пряко на вредоносното действие. Тя е пряка дори когато не е непосредствено следствие от неизпълнение.
Косвените не подлежат на обезщетение – тя е случайно следствие на определено човешко действие /неизпълнение/. Настъпва под влияние на други причини.

При договорната отговорност има още две граници:
Вредата да е предвидима – това са вредите, които длъжника би могъл и трябва да представи като нормална и вероятна последица от неизпълнение. Тя се преценява към момента на сключване на договора, от гледна точка на грижата на добър стопанин дали се очакват вреди. Но има изключение: ако длъжника е действал недобросъвестно, той дължи обезщетение за всички вреди включително и непредвидимите.

Чл.82 ЗЗД - Обезщетението обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. Но ако длъжникът е бил недобросъвестен, той отговаря за всички преки и непосредствени вреди.

Граница – при договорната отговорност се обезщетяват само имуществени вреди. Само по изключение неимуществените вреди се обезщетяват и то със специална правна норма.

Компенсация за вини – 3 предпоставки:
1. Вредата може да е в следствие от поведението и на длъжника и на кредитора – при деликтна и при договорната отговорност. При деликтната отговорност – чл.51(2) ЗЗД – обща неделима вреда.
Чл.51(2) Ако увреденият е допринесъл за настъпването на вредите, обезщетението може да се намали.
При договорната отговорност – чл.83(1) ЗЗД - Ако неизпълнението се дължи и на обстоятелства, за които кредиторъте отговорен, съдът може да намали обезщетението или да освободи длъжника от отговорност.
а/ трябва да има единна неделима вина;
б/ причинна връзка между вината и поведението на кредитора;
в/ виновно неизпълнение на кредитора.
2. Причинна връзка между общата неделима вина и поведението на увреденото лице.
3. Поведението на увреденото лице трябва да е противоправно.
При деликтната отговорност не се изисква вина на увреденото лице. При наличието на тези 3 предпоставки деликтната отговорност се намалява по размер.

<< Назад към Лекции по облигационно право