21. Договорна и деликтна отговорност – сравнение. Кумулиране.

Основанието за възникване на отговорност за вреди е винаги неизпълнението на един съществуващ дълг. Този дълг може да има различен произход. И според това отговорността за вреди бива или договорна или извъндоговорна (деликтна)

1. Договорна отговорност.
За такава говорим когато неизпълненият дълг произтича от едно облигационно отношение. По силата на това отношение длъжникът е лично обвързан - той трябва да осъществи един резултат, а кредиторът има право да иска от него реализирането му. Длъжникът отговаря за така предизвиканата липса в имуществото на кредитора. За да я запълни, кредиторът разполага с една претенция за обезщетение срещу длъжника. В тази хипотеза говорим за договорната отговорност, защото неизпълненото задължение произтича от договор. Но той не е единственият източник на облигационни отношения. Те възникват и от едностранна сделка и от административен акт и т.н. Задължения по тия облигационни отношения с недоговорен източник също могат да бъдат изпълнени. И тогава длъжникът отговаря. Неговата отговорност пак наричаме договорна, но очевидно терминът е неточен.

2. Деликтна отговорност.
При нея е налице едно облигационно отношение, което да обвързва длъжника спрямо кредитора за осъществяването на един резултат, като неосъществяването му да дава живот на една отговорност. При нея увреденият и увреждащият не само не са предварително свързани в едно облигационно отношение, но често не се и познават. Шофьорът, който наранява минувач; крадецът, който разбива вратата на магазин и т.н. - всички те причиняват другиму вреда. Но очевидно е, че те не се намират с увредения в някаква, в някаква облигационна връзка. Но те нарушават общия дълг, който всеки живеещ в обществото има срещу всички останали. Това задължение е общо за всички към всички.

Практическо значение на разграничението
Разграничаването на договорна и извъндоговорна отговорност се налага не само от теоретични, но и от практически съображения, тъй като законът не е уредил двете отговорности по съвсем еднакъв начин.

1. Еднакви са предпоставките на договорната и деликтната отговорност. И двете предпоставят наличност на вина у увреждащия и изхождат от принципа, че без вина няма и отговорност.

2. И при едната и при другата отговорност вината на увреждащия се предполага до доказване на противното. Длъжникът не отговаря ако невъзможността се дължи на причина, която не може да му се вмени във вина - чл.81(1).

3. Еднакви са и целите при договорната и деликтната отговорност. И двете целят да компенсират вредата, която увреденият е понесъл.

4. Общи са и петте елемента на фактическия състав на възникване на отговорността:
а) поведение
б) вреда
в) причинна връзка между поведение и вреда
г) противоправност
д) вина
Разлики между деликтна и договорна отговорност:
1. Договорната отговорност произтича от неизпълнението на договор. Деликтната отговорност произтича от неизпълнението на общото задължение да не се вреди другиму.
2. При договорната отговорност законът допуска степенуване на отговорността съобразно с вината, дори може да се освободи неизпълнилият задълженията си, ако вината на другата страна е изключителна, докато при деликтната може само да се намали.
3. При договорната отговорност се отговаря само за т.нар. предвидими вреди. За непредвидими вреди се отговаря само ако длъжникът при неизпълнението е действал умишлено. При деликтната отговорност се отговаря за всички вреди, стига те да са пряка последица от увреждането.
4. При договорната отговорност в самия договор е възможно да се предвиди намаляване на отговорността при небрежно изпълнение. Такова уговаряне при деликтната отговорност е невъзможно.
5. Длъжникът при облигационно отношение винаги отговаря за виновните действия на лицата, които е привлякъл за изпълнение на задължението си. При деликтната отговорност, за чужди виновни действия се отговаря само в предвидените в закона случаи.
6. Ако няколко лица дължат една престация и не са я изпълнили, при договорната отговорност всеки от тях дължи вредите от неговото неизпълнение. При деликтната отговорност тези лица отговарят солидарно.
7. Погасителната давност за исковете е различна. При договорната отговорност тече в зав. от х/ра на вземането, а при деликтната отг. е 5 години и тече от момента на откриването на дееца.

Кумулиране на деликтна и договорна отговорност
Съдебната практика се колебае по този въпрос. С едно решение ВС е приел, че договорната отговорност не изключва деликтната, че двете не са несъвместими и че увреденият може да търси обезщетението си по свой избор както с деликтен, така и с договорния си иск.

<< Назад към Лекции по облигационно право