21. Застраховка „Гражданска отговорност” (ЗГО)

С д-ра за ЗГО з-лят се задължава да покрие в границите на определена Зсума опасността на з-вания за причинени от него вреди (имущ. и неимуществени) на трети лица (ТЛ). Той може да се отнася до деликтната отговорност (ДелО) на з-ваното лице и неговата договорна отговорност (ДогО). (Чл. 49 и 50 ЗЗД се обхващат от ЗГО). Тя не може да има за предмет админ. и наказ. отговорност. Зсъбитие се счита за осъществено: когато ЗГО покрива ДелО на з-вания 1. в момента, в който з-ваният причини вреди на ТЛ, 2. когато з-ваното лице е удовлетворило ТЛ с обезщетение, 3. когато третото увредено лице е предявило претенция спрямо з-ваното лице за обезщетение. Приема се 1-вото.
Предмет на Ззакрила е пасивът на имущ-вото на з-ваното лице. З-лят дава закрила с/у опасността от възникване в тежест на з-вания на ново парично задължение. Пасивът трудно се оценява, затова няма под и над з-не. Неприложими са разпоредбите относно увеличаване на риска, следователно з-ваният не трябва да съобщава за настъпване на обстоятелства, които биха довели до увеличаване на риска.
Размерът на Зпремия се определя от степента на Зриск, която зависи от особености, касаещи самото з-вано лице.
Когато предмет на з-ката е ДелО, за степента на риска от значение е вида на източника на съответната опасност, от вида на самата д-ст, от обстановката, в която се извършва самата д-ст.
Функции на ЗГО:
1) обезщетителна – доближава я до имуществената з-ка: цели се отстраняване на неблагоприятни последици от д-стта на з-ваното лице (имущ. и неимуществени вреди). При ДогО се обезщетяват имущ. вреди, при ДелО – +неимущ. вреди;
2) обезпечителна – ТЛ получава възможност да иска плащане от още един длъжник – з-лят;
3) Социална – защитава интересите на ТЛ (когато предмет на з-ката е ДелО на з-вания спрямо третото увредено лице).
При ЗГО има пряко право на ТЛ (такова може да е 1. договорено съконтрагент при ДогО и 2. трето увредено лице при ДелО) да иска плащане на Зобезщетение от з-ля. Това пряко право се намира във взаимодействие с правната възможност, основана на ДогО и ДелО спрямо з-вания. Размерът на обезщетението дължащо се от з-ля, е в зависимост от дължимото обезщетение от з-вания по силата на Дог или Дел О. Всички промени в правото на обезщетение води до промяна в обема (вида) на прякото право на ТЛ с/у з-ля. ТЛ не може да иска повече, отколкото дължи з-ваното лице. Прякото прав е в отношение на алтернативност с правото на Дог. или Дел. Обезщетение. З-лят и з-ваният не са солидарни длъжници. Има несъщинска солидарност. Ако з-лят плати на ТЛ, той встъпва в правата и задълженията на з-ваното лице. Когато ГО покрива ДелО на з-вания, в качеството на увредени лица могат да се явят няколко лица. З-лят удовлетворява тези лица пропорционално на понесените от тях вреди към общата Зсума. Когато ТЛ предявява иск с/у з-ваното лице, то следва да се привлече з-лят като подпомагаща страна, за да може съд. решение да има обвързваща сила и по отношение на з-ля (дали и колко се дължи). В съдебния процес ТЛ и з-ваното лице могат да постигнат спогодба относно р-ра на обезщетението. Тя не обвързва з-ля, освен ако той я одобри (за да не се уговаря в ущърб на з-ля). Когато з-ваният признае риска, може да увреди з-ля, защото признава настъпването на Зсъбитие. Това рефлектира в/у отговорността на з-ля. Признаването от страна на з-ваното лице има действие спрямо з-ля, ако той го одобри. З-лят има право да констатира настъпването на Зсъбитие и р-ра на претърпените вреди.
ЗГО може да се сключва като:
- доброволна – с предмет ДогО и ДелО;
- задължителна – предмет е винаги ДелО (нотариуси, адвокати, Зпосредници).
Задълж. з-ки ГО (ЗЗГО) на автомобилисти – имат админ. задължение за сключване на ЗГО собствениците на МПС, всяко лице, което ползва МПС на законно основание (лица, които ползват МПС на основата на д-р, служебно ПОтн-е, на основанието на д-р за рента, т.е. по силата на ПОтн-е). ЗГО покрива отговорността на лица, които са изрично или мълчаливо упълномощени за използване на МПС, но не го използват вследствие на извършена кражба, грабеж. ЗГО покрива отговорността на лица, които притежават свидетелство за управл. на МПС, лица, които не притежават такова свидетелство, лице, които временно е лишено от такова свид-во. ЗГО се сключва за 1 година и за по-малко, но не може да е по-кратка от 30 дни. ЗГО тр. да имат не само бълг., но и чужд. Автомобилисти, които преминават през Б-я.
З-лят изплаща обезщетение за:
1) за претърпени имущ. и неимущ. Вреди вследствие на телесни повреди или смърт;
2) за вреди, причинени на чуждо имущество;
3) за пропуснати ползи, които са пряк и непосредствен резултат от увреждането;
4) за направени разходи във връзка с предявени претенции от увреденото лице за обезщетение + съд. разноски.
Ако по време на срока настъпи няколкократно Зсъбитие, з-лят дължи за всяко събитие обезщетение, но само до размера на Зсума. Размерът на Зсума е законово определена за всяко едно събитие.
Ако задълженото лице не е сключ. ЗЗГО и то осъществи ПТП, увреденото лице има право да предяви претенцията си с/у гаранционния фонд (ГФ). ГФ е ЮЛ (самостоятелно) със селище София. ТЛ могат да получат обезщетение от него, ако липсва ЗЗГО, ако при ПТП виновният водач е избягал, ГФ набира ср-ва от отчисления от вноските, които правят з-лите, когато предлагат ЗЗГО за автомобилите и за пътниците в обществения транспорт. Ако з-ваното лице виновно е причинило вредите, след като з-лят е платил, има право на регресен иск с/у з-вания. ГФ също може да има претенции с/у избягал водач, ако понастоящем бъде открит, а ГФ е платил на уверденото лице.