20. Особени способи за придобиване на право на собственост върху гори и земи от горския фонд: възстановяване на собствеността и обезщетяване

Фактическият състав на придобиването е различен в зависимост от основанието. Нормативна уредба – ЗВСГЗГФ (1997г.).
Елементи на фактическия състав:
А/при възстановяване на собствеността:
Съществуващо право на собственост, което е било отнето по определен в закона начин;
Искане за възстановяване от собственика, което се подава до ОСЗГ в срок до 8 месеца от влизането на закона в сила;
Издаване на ИАА – решение. В ПК като заместник-председател трябва да участва лесоинженер (иначе решението е нищожно).
Б/при обезщетение: с ИАА държавата дава гори в същите размери, в равностойни земи.
Извън ЗВСГЗГФ съществуват две хипотези за възстановяване (по ЗСПЗЗ) – член 10, алинея 5 – „Възстановяват се правата на собствениците върху залесени и самозалесили се земеделски земи, включително и върху земеделските земи, за които собствениците не са възмездени и те са включени в ДГФ, с изключение на горските разсадници и полезащитните горски пояси”.