20. Право на надстрояване и пристрояване.

Това е от новите вещни права. Не се урежда от всички правни системи. Някои автори считат, че това е разновидност на строеж. Академик Василев го нарича право на строеж да се надстрои. Законът говори за право на надстрояване и права на пристрояване, но теорията и практиката го приемат като едно вещно право. Разликата се състои в характера на строителната дейност – в хоризонтален и вертикален план. Възможно е обаче да се извършат и двете дейности едновременно.
Правото на надстрояване винаги изисква съществуваща постройка. Когато се надстроява или пристроява сграда в режим на етажна собственост според чл. 183 ЗУТ е необходимо право да се учреди с нотариален акт от собственика на земята при писмено съгласие, с нотариална заверка на подписите, на всички останали етажни собственици. Целта на правото на надстрояване и пристрояване е в следствие на извършената строителна дейност титулярът на това право да стане собственик на надстроеното или пристроенето. За да се постигне този ефект са необходими следните елементи, които обуславят комплексния характер на правото на надстрояване или пристрояване:
1.Учредяване на право на собственост или на право на строеж върху терена. Този елемент е задължителен. Неговата цел е да елиминира приращението по чл. 92 ЗС.
2.Придобиването на идеални части от общите части на сградата, за да може да се ползва изградената постройка. Така при надстрояване на сграда в етажна собственост собствениците на надстроените етажи или части от етажи придобиват срещу заплащане собственостт и върху всички общи части на сградата. Дяловете на всички съсобственици в общите части се определят съобразно съотношенията между стойностите на отделните помещения по време завършване на строежа.
Тези два елемента са задължителни. Третият е аксесорен и той включва придобиване на реално определено таванско или избено помещение.
Макар да е близко до правото на строеж, правото на надстрояване и пристрояване има самостоятелен характер, поради което разпоредбата на чл. 67 ЗС няма да важи за него.