20. Застраховка „Злополука” (ЗЗ)

Това е д-р, по силата на който з-лят с/у заплащане на определени вноски от з-ваното лице дава закрила във връзка със събития, засягащи живота и трудоспособността на з-вания. При настъпването на съответното Зсъбитие изплаща определени парични суми на з-вания или неговите наследници. Предмет на Ззакрила е телесната цялост и трудоспособността на з-ваното лице. Доколкото засягането на телесната цялост може да се изразява в смъртта на з-вания, ЗЗ покрива и този риск. З-ваните лица могат да са само ФЛ. Няма ограничение относно тяхната минимална, максимална възраст, професия, здравословно състояние. Ограничения могат да се предвидят в общите условия на з-ля. Условията за сключване на ЗЗ е относително доброто състояние на з-ваното лице; които са с над 50% загубена трудоспособност не могат да сключват ЗЗ. Относително доброто състояние се доказва с декларация, която з-ваното лице подписва при сключването на з-ката. ЗЗ може да се сключва в собствен интерес и в полза на трети лица, в/у собствената телесна цялост, в/у телесната цялост на трети лица. При доброволната ЗЗ Зсума се определя свободно от страните по д-ра. Нейния пълен размер з-лят дължи:
- при пълна загуба на трудоспособност;
- при смърт.
При частична загуба на трудоспособност се дължи част от Зсума, съответстваща на % загубена трудоспособност. Ако едно и също Зсъбитие причини нетрудоспособност и впоследствие смърт, сборът от всички плащания извършвани от з-ля не може да надвишава Зсума. Когато ЗЗ е съчетана с ЗЖ, плащанията, които з-лят прави във връзка с постоянна загуба на трудоспособност, не се приспада от Зсума, която з-лят дължи, ако лицето почине. Ако лицето почине от злополука, наследниците имат право да получат Зсума – има налице един и същи риск – смърт вследствие на злополука. Зриск е опасността от настъпването на злополуката. Тя (злополуката) е налице, когато се засяга тялото, организма на з-вания (крайници, органи, нервна с-ма). За да се приеме, че е настъпило Зсъбитие тр. да има трайна пълна или частична нетрудоспособност или смърт. Не е настъпило Зсъбитие, ако з-вания има временна нетрудоспособност и з-лят не дължи Зсума. Зсъбитие тр. да е настъпило неочаквано за з-ваното лице. То може да е предвидимо и непредвидимо, но дори когато е предвидимо, то трябва да е неочаквано. Злополуката може да се дължи на действия на самия з-ван, стига да не са умишлени. Тя може да е резултат на природни явления и др.
Рискът има универсален характер. Има следните изключения:
- злополуката е резултат на извършване на престъпление от общ характер от з-вания;
- военни действия;
- умишлено самоубийство, самонараняване;
- професионални заболявания, довели до смърт и трайна нетрудоспособност не са злополуки.
ЗЗ е лична з-ка, но е възможно да се стигне до увеличаване на риска, ако лице смени професията си или работното си място и така вече има по-голям риск от злополука. З-ваният трябва да съобщи на з-ля за тази смяна. З-лят може да увеличи размера на Звноска. Това трябва да е предвидено в общите условия на з-ля. ЗЗ се доближава до имущ. з-не, защото има чисто рисков х-р. З-лят дължи сума само, когато се е реализирал съответен риск. Не дължи платени премии. При ЗЗ дължимата Зсума зависи от вида на увреждането, от степента на загубена трудоспособност.
Видове ЗЗ:
1) В зависимост от начина на възникване: доброволна и задължителна (на пътниците в обществения транспорт).
2) В зависимост от качествата, които се з-ват: превозни з-ки, ученически з-ки, за екскурзии, за работа.
3) Според броя на д-рите: индивидуален (за 1 лице) и групова – сключват се от държ. учреждения, организации, кооперации по отношение на техните служители и членове. Рисковете не се ограничават само до нещастен случай, който възниква в предприятието във връзка със з-вания служител, но и злополуки и смърт извън трудовата д-ст. Могат да се отнасят до всички работници и служители или до определена категория (тук се простира и в/у новопостъпилите). Оформя се полица. Дължи се единна Зпремия. Тя може да се определи за всяко лице поименно или по категории. З-ката се простира в/у работника докато той работи в съответното учреждение/предприятие.
ГЗЗ е задължителна з-ка на пътниците в обществения транспорт. Длъжни са да я сключат собствениците и наемателите на релсови, въздушни, морски, речни, тролейни, автомобилни ПС (превозни ср-ва) и собствениците на таксиметрови ПС. Обичайно се з-ват броя на местата в съответното ПС. Определя се Зпремия. З-лят не покрива всички опасности от злополука, а само тези, свързани с определения превоз. Дължи обезщетение, ако настъпи Зсъбитие по времето на превоза, престоя на ПС (при условия, че лицето не е напускало станцията, ако напускането не е било наложително). Тук не може да има трети ползващи се лица (изплаща се само на лицето или наследниците му). З-лят изплаща пълната Зсума при пълна загуба на трудоспособност или смърт или част, съответстваща на % загубена трудоспособност. Увреденият пътник има пряко право да иска заплащането на определена сума от з-ля. Ако превозвачът не е сключил ГЗЗ, увреденият пътник може да предяви претенциите си и да получи минимална Зсума от гаранционния фонд. Задължителната ЗЗ може да се кумулира с доброволната ЗЗ по желание на пътниците (или водачите).