1. Възникване на криминалистиката. Етапи в развитието на криминалистиката

1.Възникване на криминалистиката
Криминалистиката възниква,като самостоятелен орган в края на 19 век.Един от нейните основоположници е чиновникът от френската полиция Алфонс Берталион.Той е разработил метод за индетификация на престъпниците-Антропологичен метод.Убеден от възникващата по това време антропология,че размерите на човешкото тяло на всеки човек са строго индивидуални,Берталион започнал да създава картотека на престъпниците.До този момент идентификацията на извършителите на престъпленията са били твърде примитивни-полицайте обикаляли затворите,за да наблюдават разходката на затворниците с цел да могат да ги идентифицират,ако ги видят отново.Берталион разработил нов метод,който се състоял в измерване на различни части от тялото на задържаните престъпници (височина в седнало положение,дължина на стъпалото,обиколка на главата и др.)тези данни тий записвал в картотека и по този начин създал своята картотека.Едва 3 години след като е започнал своята работа,Берталион е успял да идентифицира първият престъпник.За времето това се е приело като огромен успех,започнали да създават антропологични бюра за идентификация на престъпниците.Първото е било създадено в гр.Лион-Франция,където е живеел и работил Берталион.Постепенно антропологичните бюра се създавали в цяла Франция,а след това и в другите страни на Европа.Такова бюро е създадено в България през 1907 г.(с указ на Фердинанд).антропологичният метод имал сериозни недостатъци,защото приложението му е било доста трудно.постепенно обаче той е отместен от дактилоскопията-наука за следите от ръцете.Идентификацията на престъпниците чрез следи от ръцете се оказала много по-бърза и ефективна,за да се наложи като метод в работата на полицията се изисквало доста усилия.На този етап все още не е било известно дали всеки човек има строго индивидуални папиларни линии на ръцете.Освен това не е било известно дали папиларните линии на ръката остават едени и същи т.е. дали не се променят,след като в резултат на много изследвания се е установило,че всеки човек има строго индивидуални,които не се променят през целият му живот.Дактилоскопията се превръща в основен метод за идентификация на престъпници.Създателите на този метод са англичаните Уилям Хершел и Галтон,те разработили система за класификация на дактилоскопични карти.
След въвеждане на дактилоскопията в почти всички страни в света се разработват и първите практически пособия по криминалистика.Особенно ценен се оказва труда на Ханс Грос,които за първи път прави опит да се систиматизират методите и средствата за разкриване на престъплението,книгата на Грос ,както и разработените ръководства за разследване от Шиберт Шнайкерт и Лок Арт са преведене на български език в началото на 20 век и са използвани за обучение в полицията.
2.Етапи в развитието на криминалистиката:
1. В първият етап от своето развитие,криминалистиката се е считала за техническа наука.Тя е възникнала в недрата на наказателно процесуалната наука и именно поставянето на акцента върху техническата страна на разследването е било основната предпоставка за обосновяването на криминалистиката,като самостоятелна наука.в този период все още не е съществувало понятието “криминалистика”,защото тя се е наричала “ръководство по техническа полиция”.
2. Следваащият етап от развитието на криминалистиката,е когато в нейното съдържание са се включвали не само технически методи и средства(как се откриват следите,как се изземват,как се фотографира мястото на произшествието),но и знание от други области на науката-физика,химия,антропология,психология и т.нт.В този етап криминалистиката се е разглеждала,като”проводник на знание в различните области на науката,използвани за целите на разследването.
С развитието на криминалистиката се промнят представите за нейният предмет .Започва да се разработва самостоятелна теория за методите и средствата използвани при разкриването и разследването на престъпления.Криминалистиката вече има теория за своя предмет и структура,днес криминалистиката е утвърдена наказателно правна наука,която се преподава в ъв всички юридически факултети в страната и в други сходни с правото специалности.Криминалистиката се институционализира чрез Научно изследователския институт по криминалистика и криминология към МВР.В този институт се провеждат научни изследвания в областа на криминалистическата техника,тактика и методика.Провеждат се всички видове криминалистически експертизи.Научни изследвания по криминалистика се провеждат и в академията на МВР,както и в Юридическият факултет на Софийският университет.