1. Понятие за Международно наказателно право. Съотношение с международното публично право и вътрешното наказателно право.

МНП е нов правен отрасъл, който се формира през последните десетилетия. Основен източник е Римския статут от 1998г. и влиза в сила през 2002 г. Международният наказателен съд в Хага е от 2002 г.
МНП изучава явления и процеси – МПП и НП – те имат утвърдени позиции в историята.
НП е правен отрасъл, свързан с понятието престъпление и наказание. МПП регулира междудържавните отношения чрез система от норми, принципи и механизми. Като престъпление, според МПП са третирани роботърговията, пиратството и др. При определяне на наказанието според МПП се е прилагал т.нар. цивилистичен подход, т.е. цивилистични гражданско правни мерки. До средата на 20 век. господства цивилистичната теза и наказателната отговорност не се прилага – действа понятието международно правонарушение. След Втората световна война се употребява понятието международни престъпления – те са регламентирани от МНП.
Нюрнбергски трибунал – международни престъпления, агресия, геноцид, военни престъпления. За първи път се налага наказателна отговорност на физически лица.
Токийски военен трибунал – налагат се същите наказания. 2
След Втората световна война възникват още тежки общественоопасни деяния като пиратство, тероризъм, пране на пари, замърсяване на околната среда, залавяне на заложници – висока степен на обществена опасност – държавно сътрудничество. Тези престъпления са т.нар. престъпления с международен характер или с международен елемент. През последните години се наричат международни конвенционални престъпления – съставите им са определени в международните конвенции. За тези престъпления в съответните конвенции се предвижда наказателна отговорност на физически лица, но тази наказателна отговорност може да е реализирана само от националните съдилища. В много от конвенциите се препоръчва на държавите страни по тях да включват в своите наказателни законодателства такива състави на престъпления. Тези 2 групи престъпления с международен характер (агресия, ...) изпълват съдържанието на МНП. Наличието на такива престъпления предполага наказателна отговорност на физически лица и на държавата. Наказателната отговорност спрямо държавата е по-особена отговорност, когато се налага съобразно МПП макар, че държавата е и субект на тези престъпления. До приемането на Римския статут липсва международна наказателна институция която да налага наказания за международни престъпления. МНП като правен отрасъл представлява съвкупност от норми, забрани създадени чрез съгласуваната воля на държавите в лицето на д-ри и тези норми се реализират чрез специални международни съдилища или от национални съдилища. МНП както и вътрешното наказателно право имат регулативна, охранителна и превантивна функция. МНП регулира и охранява международният правен ред чрез използване на наказателни правни способи , обявяване на определени деяния за престъпления и предвиждане на наказание за държавата и виновните лица извършители. Тази съвкупност от норми може да се реализира и чрез вътрешното право. МНП включва редица конкретни норми и принципи. Изрично е по-сочено в чл.21 от Римския статут, че освен нормите в този акт задължително се прилагат и принципите на МНП. МНП защитава общонационалните, общочовешки ценности, права и свободи на всички хора от много държави - чл.10 от НК. Както вътрешните права, така и МНП е построено съобразно определена система. МНП има две основни части. Обща част, институти и т.н. Особена част – при видовете международни престъпления в международно правните актове такова разграничение на обща и специална част няма.
МНП се намира в съотношение с други отрасли. Гради се върху принципите на вътрешното НП и МПП и е в тясно съжителство с т.нар. хуманитарно право. МНП активно действа върху въздействието на вътрешното НП, вътрешно националното законодателство влияе върху развитието на МНП. Всички принципи на вътрешното право са и принципи на МНП. Чл.8 от К.-международните актове имат предимство спрямо вътрешните актове. Прякото действие на МНП и МПП е почти невъзможно. В Англия вътрешното право има примат над международното – това е изключение. МНП е еднотипно на европейското континентално право. Почти всички източници на МНП са разработвани съобразно европейската правна система.