1. Застрахователно право – понятие, източници, застраховане

Под Застрахователно право се има предвид обективното право. Застрахователно право е съвкупност от ПНорми, които регламентират отношенията, възникващи в процеса на образуване, функциониране и прекратяване на Застрахователни организации (ЗО) и отношенията м/у застрахован и ЗО. Като всеки отрасъл ЗП има систематизация. Състои се от 2 основни дяла:
1. Устройствено-публично ЗП – то е клон на Търговското право. То е частно право, но има много публично-правни елементи като част от Търг. Право. ЗПте норми са административно-правни норми. Те уреждат отнош-та свързани с възникването на ЗОрганизации с държавен надзор в/у тяхната дейност, с набирането и функционирането на З фондове и с прекратяването на ЗО-ции
2. Договорно частно ЗП – то включва ПНорми, които уреждат отношенията м/у потребителите на застрахователни услуги и ЗОр-ции. ДОговорното частно ЗП се разглежда в 2 аспекта:
- общо – вкл. ПН, регламентиращи общите положения относно формата, сключването на З д-р, права и задължения на страните по него.
- Специално – ПН, които регламентират отделните видове застраховки.